NOTIS UNDANG-UNDANG

SILA BACA SYARAT DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Bahan-bahan di laman web ini ( "Laman") disediakan oleh Persatuan Antarabangsa Coaching, sebuah pertubuhan bukan keuntungan, untuk ahli-ahlinya (IAC) dan mungkin digunakan untuk tujuan maklumat sahaja. Salinan tunggal boleh dimuat turun tertakluk kepada peruntukan di bawah. Dengan memuat turun mana-mana bahan-bahan dari laman ini, anda bersetuju dengan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mereka, jangan menggunakan laman web ini atau memuat turun sebarang bahan dari itu.

TRADEMARK PENDEDAHAN

Persatuan Kejurulatihan Antarabangsa dan IAC Coaching Masteries adalah cap dagang berdaftar IAC, dan tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada IAC. Semua jenama, nama, dan logo lain yang digunakan di Laman ini adalah milik pemiliknya dan digunakan dengan kebenaran tertentu oleh IAC.

SINGLE SALINAN LESEN

Bahan-bahan di laman ini adalah hak cipta, dan sebarang penggunaan tanpa kebenaran mana-mana bahan-bahan di laman ini mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang lain. Anda boleh memuat turun satu salinan maklumat yang ( "Material") yang terdapat di laman IAC pada komputer tunggal untuk, bukan komersial, kegunaan dalaman peribadi anda sahaja, melainkan jika dilesenkan khusus untuk melakukan sebaliknya oleh IAC secara bertulis atau seperti yang dibenarkan oleh mana-mana syarat-syarat lesen yang disertakan dengan atau disediakan dengan bahan-bahan individu. Ini adalah lesen, tidak pemindahan hakmilik dan tertakluk kepada sekatan yang berikut: anda mungkin tidak (a) mengubah suai Bahan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan komersil atau mana-mana paparan awam, prestasi, dijual, atau sewa; (B) mengeluarkan apa-apa hak cipta atau notis proprietari yang lain daripada Bahan; (C) memindahkan Bahan kepada orang lain. Anda bersetuju untuk mengelakkan sebarang penyalinan tanpa kebenaran Materials.

PEMILIKAN MATERIALS

Bahan adalah hak cipta dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta di seluruh dunia dan peruntukan perjanjian. Mereka tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diubahsuai, diterbitkan, dimuat naik, menyiarkan, dihantar, atau diedarkan dalam apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu IAC. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata di dalam ini, IAC tidak memberikan apa-apa yang nyata atau tersirat hak untuk anda di bawah mana-mana paten, hak cipta, tanda dagangan, atau maklumat rahsia perdagangan. hak lain boleh diberikan kepada anda oleh IAC secara bertulis atau diperbadankan di tempat lain dalam Materials.

PENAMATAN LESEN INI

IAC berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menamatkan akses anda ke laman web ini dan perkhidmatan yang berkaitan atau mana-mana bahagiannya pada bila-bila masa tanpa notis. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, perjanjian ini adalah tertakluk kepada undang-undang negeri New Mexico dan anda dengan ini bersetuju kepada bidang kuasa eksklusif dan tempat mahkamah di New Mexico dalam semua pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web ini . Penggunaan Laman ini tidak dibenarkan dalam mana-mana bidang kuasa yang tidak melaksanakan segala peruntukan Syarat ini, termasuk, tanpa had, seksyen ini.

Anda bersetuju bahawa tiada usaha sama, perkongsian, hubungan kerja, atau agensi yang wujud antara anda dan IAC akibat daripada perjanjian ini atau penggunaan laman web ini. prestasi IAC perjanjian ini adalah tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada dan proses undang-undang, dan apa-apa yang terkandung dalam perjanjian ini yang menjejaskan hak IAC untuk mematuhi, mahkamah dan penguatkuasaan undang-undang keperluan kerajaan yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang diberikan kepada atau dikumpul oleh IAC berkenaan dengan penggunaan tersebut. Jika mana-mana bahagian perjanjian ini adalah ditentukan sebagai tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dengan undang-undang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penafian jaminan dan had liabiliti yang dinyatakan di atas, maka peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap digantikan oleh peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan yang paling sesuai dengan tujuan peruntukan asal dan baki perjanjian itu hendaklah terus berkuat kuasa.

Melainkan dinyatakan di dalam ini, perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara pengguna dan IAC berkenaan dengan laman web ini dan ia menggantikan semua komunikasi terdahulu atau semasa dan cadangan, sama ada elektronik, lisan atau bertulis, antara pengguna dan IAC berkenaan Laman ini. Versi bercetak perjanjian ini dan apa-apa notis yang diberikan dalam bentuk elektronik boleh diterima dalam prosiding kehakiman atau pentadbiran berasaskan atau berkaitan dengan perjanjian ini sehingga takat yang sama dan tertakluk kepada syarat yang sama seperti dokumen dan rekod perniagaan yang lain asalnya telah dihasilkan dan disimpan dalam bentuk bercetak. Adalah menjadi hasrat yang jelas kepada pihak-pihak bahawa perjanjian ini dan semua dokumen yang berkaitan ditulis dalam bahasa Inggeris.

LIABILITI PENAFIAN

MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK DAN PERKHIDMATAN YANG TERMASUK DALAM ATAU DISEDIAKAN MELALUI LAMAN WEB MUNGKIN TERMASUK ketidaktepatan atau ralat tipografi. Perubahan secara berkala DITAMBAH DENGAN MAKLUMAT INI. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING MUNGKIN PENAMBAHBAIKAN DAN / ATAU PERUBAHAN DALAM LAMAN WEB PADA BILA-BILA MASA.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING tidak membuat pernyataan mengenai kesesuaian, kebolehpercayaan, ketersediaan, KETEPATAN MASA, DAN KETEPATAN MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN GRAPHICS BERKAITAN YANG TERKANDUNG DI LAMAN WEB UNTUK SEBARANG PUROSE. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEMUA MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN GRAPHICS BERKAITAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA WARANTI ATAU SYARAT APA-APA JENIS. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DAN SYARAT YANG BERHUBUNG DENGAN INI MAKLUMAT, PERISIAN, PRODUK, PERKHIDMATAN DAN GRAPHICS BERKAITAN, TERMASUK SEMUA WARANTI ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK DAN BUKAN PELANGGARAN TERSIRAT.

PAUTAN KE BAHAN-BAHAN LAIN

Tapak dikaitkan tidak berada di bawah kawalan IAC dan IAC tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman yang dipautkan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman yang dipautkan. IAC berhak untuk menamatkan mana-mana pautan atau program yang menghubungkan pada bila-bila. IAC tidak menyokong syarikat-syarikat atau produk kepada yang menghubungkaitkan dan berhak untuk ambil perhatian seperti pada halaman webnya. Jika anda membuat keputusan untuk mengakses mana-mana laman web pihak ketiga yang berkaitan dengan laman ini, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri.

UNDANG-UNDANG

Tapak ini dikawal oleh IAC dari pejabatnya di Amerika Syarikat. IAC tidak membuat representasi bahawa Bahan di Laman ini sesuai atau tersedia untuk digunakan di lokasi lain, dan akses kepada mereka dari wilayah yang kandungannya haram adalah dilarang. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman ini dari lokasi lain berbuat demikian atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang terpakai. Anda tidak boleh menggunakan atau mengeksport Bahan yang melanggar undang-undang dan peraturan eksport AS. Apa-apa tuntutan yang berkaitan dengan Bahan hendaklah ditadbir oleh undang-undang substantif dalaman Komanwel Massachusetts. IAC adalah organisasi bukan keuntungan yang ditubuhkan untuk memenuhi misi untuk berdiri untuk pembangunan dan amalan kecemerlangan pengajaran di seluruh dunia. (Lihat www.certifiedcoach.org)

AM

IAC boleh menyemak semula Terma ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini pengumuman ini. Anda perlu melawat halaman ini dari semasa ke semasa untuk menyemak Terma kemudian semasa kerana mereka mengikat anda. peruntukan-peruntukan tertentu Terma ini boleh digantikan dengan notis undang-undang yang dinyatakan dengan jelas atau terma yang terdapat pada halaman tertentu di laman web ini.

Copyright © Persatuan 2015 Kejurulatihan, LLC. Hak cipta terpelihara.

New Mexico, Amerika Syarikat

November 2015