නීතිමය දැන්වීම්

මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමට පෙර මෙම කාරුණික කරුණු කියවන්න.

මෙම වෙබ් අඩවියේ (වෙබ් අඩවියේ) වෙබ් අඩවි එහි සාමාජිකයන්ගේ (IAC) ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා සංගමයේ (Coaching) සපයනු ලැබේ. තොරතුරු සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැකිය. පහත දැක්වෙන විධිවිධාන අනුව තනි පිටපත් බාගත කළ හැකිය. මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඕනෑම ද්රව්යයක් බාගත කිරීමෙන් ඔබ මෙම කොන්දේසි වලට එකඟ වේ. ඔබ ඒවාට එකඟ නොවන්නේ නම්, වෙබ් අඩවිය භාවිතා නොකරන්න, හෝ එහි කිසිදු ද්රව්යයක් බාගන්න.

ෙට්ඩ්මාක් විෙජ්සය

IACH ආධුනික සංගමයේ සහ IAC පුහුණු මාස්ටර් IAC හි ලියාපදිංචි වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කර ඇති අතර IAC හි පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව භාවිතා නොකළ හැකිය. වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කරන අනෙකුත් වෙළඳ නාම, නම් සහ ලාංඡන ඒවායේ අයිතිකරුවන්ගේ දේපළ වන අතර ඒවා IAC මඟින් විශේෂිත අවසරයකින් යුතුව භාවිතා කරනු ලැබේ.

තනි පිටපත් ලයිසන් එකක්

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ද්රව්ය හිමිකම් සහිත වන අතර, මෙම වෙබ් අඩවියේ කිසිදු ද්රව්යයක් අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම, ප්රකාශන හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණු සහ අනෙකුත් නීති උල්ලංඝනය විය හැකිය. ඔබ විසින් පුද්ගලිකව, වාණිජමය නොවන, අභ්යන්තර භාවිතය සඳහා තනි පරිගණකයක IAC අඩවියේ හමු වූ තොරතුරු ("ද්රව්ය") ලියවිල්ලක් ("ද්රව්ය") ලියනු ලැබේ. අනුපම හෝ තනි ද්රව්ය සහිතව සපයනු ලැබේ. මෙය බලපත්රයක් නොව, හිමිකම් පැවරීම නොව, පහත සඳහන් සීමාවන් වලට යටත් වේ: ඔබට ද්රව්යමය ද්රව්ය වෙනස් කිරීම හෝ කවර හෝ වාණිජ අරමුණක් හෝ ප්රසිද්ධ ප්රදර්ශනයක්, කාර්ය සාධනයක්, විකිණීම හෝ කුලියට ගැනීම සඳහා ඔබට ඒවා භාවිතා කළ නොහැක; (ආ) දව්යවලින් ඕනෑම හිමිකම් අයිතියක් හෝ වෙනත් දේපල අයිතියක් ඉවත් කිරීම; (ඇ) අමුද්රව්ය වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ලබාදීම. ද්රව්යයේ අනවසර පිටපත් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබ එකඟ වේ.

MATERNY MATERIALS

මෙම ප්රකාශන අයිතියට හිමිකම් කියන අතර ලොව පුරා ප්රකාශන හිමිකම් නීති සහ ගිවිසුම් විධිවිධාන මගින් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. IAC පූර්ව ලිඛිත අවසරයකින් තොරව ඒවා පිටපත් කිරීම, ප්රතිනිෂ්පාදනය, වෙනස් කිරීම, ප්රකාශයට පත් කිරීම, උඩුගත කිරීම, තැපැල් කිරීම, සම්ප්රේෂණය හෝ බෙදා හැරීම හෝ කිසිදු ආකාරයකින් බෙදා හැරිය නොහැක. මෙහි දී පැහැදිලිව දක්වා ඇති පරිදි, කිසිදු පේටන්ට් බලපත්ර, ප්රකාශන හිමිකම්, වෙළඳ ලකුණු හෝ වෙළඳ රහස් තොරතුරක් යටතේ ඔබට කිසිදු ප්රකාශිත හෝ ව්යංගාර්ථිත අයිතියක් IAC විසින් ලබා නොදේ. අනෙකුත් අයිතිවාසිකම් ලිඛිතව IAC විසින් ඔබට දෙනු ලැබේ.

මෙම ලයිසන්ස් අත්හිටුවීම

IAC විසින් එහි තනි අභිමතය පරිදි, ඔබේ වෙබ් අඩවියට සහ ඊට අදාළ සේවාවන් හෝ දැනුම් දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ ප්රවේශය අවසන් කිරීමට අයිතිය ඇත. නීතියෙන් අවසරය ලද උපරිම සීමාවකට අනුව මෙම ගිවිසුම නිව් මෙක්සිකෝවේ නීති මගින් පාලනය කරනු ලබන අතර, ඔබ විසින් මෙක්සිකෝවේ නව අධිකරණයේ විනිශ්චය හා අධිකරණයේ අවසරය ලබා දී ඇති අතර, මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව හෝ අදාළ වන සෑම ආරවුලකදීම, . මෙම කොටසෙහි සීමාවන් ඇතුළුව, මෙම කොන්දේසි වල සියලුම ප්රතිපාදන ක්රියාත්මක නොකරන ඕනෑම බලයක් වෙබ් අඩවියේ භාවිතය අනවසර කර ඇත.

මෙම ගිවිසුම හෝ වෙබ් අඩවියේ භාවිතය හේතුවෙන් ඔබ හා IAC අතර කිසිදු හවුල් ව්යාපාරයක්, හවුල් වීමක්, රැකියා හෝ නියෝජිත සබඳතා නැතැයි ඔබ එකඟ වේ. මෙම ගිවිසුමෙහි IAC හි ක්රියාකාරීත්වය පවත්නා නීති හා නීතිමය ක්රියාවලියට යටත්ව පවතින අතර, මෙම ගිවිසුම තුළ කිසිවක්, රජයේ, අධිකරණ හා නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ඉල්ලීම් හෝ වෙබ් අඩවියේ ඔබේ භාවිතය හෝ තොරතුරු ලබා දෙන තොරතුරු වලට අනුකූල වීම සඳහා IAC හි අයිතිවාසිකම් අත්හිටුවීමට ඉඩ තිබේ. හෝ එවැනි භාවිතය සම්බන්ධයෙන් IAC විසින් එකතු කරනු ලැබේ. මෙම ගිවිසුමේ කවර කොටසක් හෝ අදාළ වන නීතියට අනුකූලව, නමුත් එයට සීමා නොවී සීමිත වගකීම් බැරකම් සහ වගකීම් සීමාවන් ඇතුළුව, අදාළ නීත්යානුකූල නීතියට අනුව වලංගු නොවන හෝ බලාත්මක කළ නොහැකි නම්, අවලංගු හෝ බලාත්මක කළ විධිවිධාන වලංගු වන, බලාත්මක කළ හැකි ප්රතිපාදන මගින් අහෝසි කරනු ලැබේ. මුල් සැපයුමේ අභිප්රාය වඩාත් සමීපව අනුකූල වන අතර ගිවිසුමෙහි ඉතිරි කොටස දිගටම ක්රියාත්මක වේ.

මෙහිදි විශේෂයෙන් සඳහන් කර නොමැති නම් මෙම ගිවිසුම මගින් පරිශීලකයා සහ IAC වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධව මුළු ගිවිසුම අතරම එකඟතාවයක් ඇති අතර එය වෙබ් අඩවියට අදාලව පරිශීලකයා සහ IAC අතර විද්යුත්, වාචික හෝ ලිඛිත හෝ සියලු පූර්ව හෝ සමකාලීන සන්නිවේදනය සහ යෝජනා ආදේශ කරයි. මෙම ගිවිසුමේ මුද්රිත සංස්කරණය සහ විද්යුත් ආකෘතියෙන් ලබාදෙන ඕනෑම දැනුම් දීමකින් මෙම ගිවිසුමට අනුව හෝ ඊට අදාළව, අධිකරණ හා පරිපාලන කටයුතු වලදී අනුමත කළ හැකි අතර, වෙනත් ව්යාපාර ලියකියවිලි හා මුලින්ම ජනනය කරන ලද හා පවත්වාගෙන යනු ලබන අනෙකුත් කොන්දේසි වලට යටත් මුද්රිත ආකෘති පත්රය. මෙම ගිවිසුමේ සහ අදාළ සියලු ලියවිලි ඉංග්රීසි භාෂාවෙන් ලියා ඇති බව පාර්ශ්ව වෙත ප්රකාශ කර සිටීමයි.

වගකීම් සහිත වියාචනය

වෙබ් අඩවියේ ඇතුළත් කර ඇති තොරතුරු, මෘදුකාංගය, නිෂ්පාදිත සහ සේවාවන් ඇතුළත් නොකළ හැකිය. අවලක්ෂණ හෝ ව්යාජ වැරදි ඇතුළත් කළ හැකිය. තොරතුරු වෙතට වරකට වරක් වෙනස් කිරීම. අන්තර්ජාතික සංගමයේ පුහුණුකරුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක වෙබ් අඩවියේ යහපාලනය සහ / හෝ වෙනස් කිරීම කළ හැකිය.

අන්තර්ජාතික සංගමයේ පුහුණුකරුවෙකු ඕනෑම පුරාවිද්යාව සඳහා ගැලපෙන වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය, තොරතුරු, මෘදුකාංග, නිෂ්පාදන, සේවාවන් සහ යෝග්යතාව පිළිබඳ යෝග්යභාවය, හැකියාවන්, උපයෝගීතාව, වගකීම් සහ තොරතුරු පිළිබඳ කිසිදු නිශ්චිත අදහසක් නොපෙන්වයි. අදාළ නීති මගින් අවසර ලබා ඇති උපරිම සීමාව දක්වා, එම තොරතුරු, මෘදුකාංග, නිෂ්පාදන, සේවා සහ අදාළ වරපත් ග්රාහක, ඕනෑම ආකාරයක වගකීමක් හෝ කොන්දේසියක් නොලැබේ. ඉන්ටර්නැෂනල් ඇෙසෝසිෙය්ෂන් ෙකොෙහසිං ස්ෙටොයිඩිස් විසින් ෙමම ෙතොරතුරු, මෘදුකාංග, නිෂ්පාදන, ෙසේවා සහ අදාළ ගැෆික්ස් සම්බන්ධ සියලු වගකීම් සහ නිර්ණායකයන්ට අදාළ කොන්දේසි, විෙශේෂ කාර්යභාරය, අභිෙයෝග සහ ෙනොපැකෙවළ ආවරණ වලට අදාළ සියලු වගකීම් සහ කොන්දේසි අළෙවිය.

වෙනත් ද්රව්ය වලට සබැඳි

සම්බන්ධිත අඩවි IAC හි පාලනයකට නොපවතින අතර, සබැඳි අඩවියක අඩංගු ඕනෑම සබැඳි වෙබ් අඩවියක හෝ ඕනෑම සබැඳියක් සඳහා IAC වගකිව යුතු නැත. ඕනෑම සම්බන්ධකයක් හෝ සම්බන්ධ කිරීමේ වැඩසටහන ඕනෑම අවස්ථාවක IAC කල් දැමීමේ අයිතිය රඳවා තබා ගනී. IAC විසින් සම්බන්ධ වන සමාගම් හෝ භාණ්ඩ අනුමත නොකරන අතර එහි වෙබ් පිටු මත සටහන් කිරීමට ඇති අයිතිය රඳවා තබා ගනී. ඔබ මෙම අඩවියට සම්බන්ධ තුන්වන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි වලට පිවිසීමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඔබ ඔබේම අවදානමකින් යුතුව ක්රියා කරයි.

අදාළ නීති රීති

ඇමෙරිකාවේ එක්සත් ජනපදය තුල එහි කාර්යාල වලින් IAC විසින් මෙම අඩවිය පාලනය කරනු ලැබේ. IAC විසින් වෙනත් වෙබ් අඩවිවල භාවිතයට සුදුසු උපකරණ හෝ වෙනත් ස්ථාන සඳහා භාවිතා කළ හැකි බව IAC විසින් නිරූපනය කර නොමැති අතර, ඔවුන්ගේ අන්තර්ගතයන් නීති විරෝධී ලෙස තහනම් කර ඇති ප්රදේශ වලින් ඒවාට ප්රවේශ වීම තහනම් වේ. වෙනත් ස්ථාන වලින් මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට තෝරා ගන්නා අය එසේ කරන්නේ ඔවුන්ගේම මූලිකත්වයෙන් වන අතර අදාළ දේශීය නීතිවලට අනුකූල වීම සඳහා වගකිව යුතු ය. එක්සත් ජනපද අපනයන නීති සහ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් ද්රව්ය ඔබ භාවිතා කිරීම හෝ අපනයනය නොකළ යුතුය. මැසචුසෙට්ස් පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය අභ්යන්තර නීති රීති මගින් මැටීරියල්ස් පිළිබඳ යම් අයිතිවාසිකම් පාලනය කළ යුතුය. IAC යනු ලාභ නොලබන සංවිධානයක් වන අතර ලෝක ව්යාප්ත පුහුණු කිරීමේ විශිෂ්ටත්වයේ සංවර්ධනය හා පුහුණුව සඳහා වන සිය මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පිහිටුවා ඇත. (Www.certifiedcoach.org බලන්න)

ජනරාල්

මෙම පෝස්ට් යාවත්කාලීන කිරීම මඟින් ඕනෑම අවස්ථාවක IAC මෙම කොන්දේසි වෙනස් කළ හැකිය. ඔබ දැනට බැඳී සිටින බැවින් ඒවායේ වර්තමාන නියමයන් සමාලෝචනය කිරීමට වරින් වර ඔබ මෙම පිටුවට පැමිණිය යුතුය. මෙම වෙබ් අඩවියේ නිශ්චිත පිටු මත ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන නිශ්චිතව දක්වා ඇති නීතිමය දැන්වීම් හෝ නියමයන් මගින් මෙම නියමයන්හි ඇතැම් විධිවිධාන උදුරා ගත හැකිය.

කතුහිමිකම © 2015 අන්තර්ජාතික සහයෝගීතා සංගමය, LLC. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි.

ඇමරිකාවේ නිව් මෙක්සිකෝවේ

නොවැම්බර් 2015