परीक्षण

परीक्षण

एल प्लान डे देसरोलो प्रोफेश्नल डी मास्टरीज यूना हेरामिएंटा यूनीका वाई प्रिटिका पैरा एल क्रेसीमिएनो प्रोफेशनल वाई पर्सनल। Es un proceso de empoderamiento que genera compromiso hacia su aprendizaje y crecimato। Es un proceso autónomo y de empoderamiento। ईएस एन एग्रीटिसो डे प्रोग्रेसो बेसादो एन ला ऑटो-रिस्पॉन्सिबिलिड।