Prinsip etika

Persatuan profesional yang berkualiti tinggi mempunyai satu set prinsip atau rukun direkabentuk untuk membimbing ahli dan memberi jaminan kepada pelanggan dan rakan-rakan mengenai apa yang diharapkan. Ini adalah ciri-ciri yang membezakan persatuan profesional, berbanding dengan organisasi atau kumpulan lain yang mungkin dibentuk lebih longgar .

Setiap jurulatih yang menyertai IAC® mesti berikrar untuk mematuhi Prinsip Etika dan Kod Etika berikut.

Prinsip etika

Kecekapan

 • Coach akan mengekalkan standard kecekapan yang tinggi dalam kerja mereka.

Integriti

 • Coach akan mewakili diri mereka dengan cara yang jujur ​​dan adil, yang berpengetahuan tentang kecekapan dan batasan tertentu mereka.
 • Coach berusaha untuk mempunyai kesedaran keatas sistem kepercayaan, nilai, keperluan, dan batasan mereka serta kesannya kepada kerja mereka. Setakat yang boleh dilaksanakan, mereka cuba untuk menjelaskan peranan yang mereka lakukan untuk pihak-pihak yang berkaitan, dan berfungsi sesuai dengan peranan tersebut.

Tanggungjawab profesional

 • Coach akan mendukung piawaian tatalaku beretika yang akan mencerminkan denga baik coach individu dan juga profesion itu sendiri secara umum.

Menghormati Hak dan Maruah Rakyat

 • Coach akan melayan pelanggan dengan sopan dan hormat, menyedari perbezaan budaya, latar belakang budaya dan bias mereka , serta hak pelanggan untuk autonomi, privasi dan kerahsiaan.
 • Coach meletakkan rasa hormat sesuai dengan hak-hak asasi, maruah, dan nilai semua orang. Mereka menghormati hak individu untuk privasi, kerahsiaan, penentuan nasib sendiri dan autonomi, menyedari bahawa kewajipan undang-undang dan lain-lain kewajipan boleh membawa kepada perkara yang tidak konsisten dan bercanggah dengan pelaksanaan hak-hak ini. Coach berusaha untuk mengetahui lebih lanjut mengenai budaya, dan perbezaan peranan individu, termasuk yang disebabkan oleh umur, jantina, bangsa, etnik, negara asal, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, dan status sosioekonomi.
 • Coaches cuba untuk menghapuskan kesan bias kepada kerja mereka berdasarkan faktor-faktor tersebut, dan mereka tidak sengaja mengambil bahagian dalam atau membiarkan amalan tidak adil atau diskriminasi.

Kod Etika

Pengenalan

Coach bekerja dalam pelbagai bidang pengkhususan (seperti peribadi / kehidupan dan korporat / perniagaan) untuk membantu pelanggan mereka. Coach secara khusus dilatih dalam coaching melalui coach sekolah atau mentor, dan menggunakan / menggabungkan pengalaman hidup masing-masing dalam amalan mereka.

Coach boleh menggunakan pelbagai tajuk, yang terdiri daripada coach kepada konsultan kepada fasilitator. Walaupun setiap coach mengukur kemajuan mereka secara berbeza, maksudnya adalah sentiasa untuk membantu pelanggan dalam mencapai matlamat atau perubahan dalam perkara yang sesuai dengan pelanggan dengan menggunakan strategi mampan. Oleh kerana sifat peribadi kebanyakan perhubungan coaching, Kod Etika ini menyediakan rangka kerja dan nilai-nilai di mana coach profesional menjadikannya asas kepada amalan mereka.

Maksud Kod ini adalah tiga kali ganda.

 • Pertama, ia menyediakan prinsip umum dan nilai-nilai yang dilanggan olehjurulatih. Ini termasuk kerahsiaan dan penuh prihatin untuk kebajikan dan kejayaan pelanggan.
 • Kedua, ia menyediakan peraturan untuk digunakan dalam banyak keadaan tertentu yang mungkin coach hadapi.
 • Akhirnya, Kod ini bertujuan untuk berkhidmat sebagai blok bangunan untuk standard etika dan moral para coach. Walaupun setiap coach secara individu bersetuju untuk mengikut Kod ini, mereka digalakkan untuk membuat tambahan supaya komitmen sepanjang hayat untuk membina tempat kerja dan profesion yang beretika dapat dibina.
 1. Pemakaian Kod Etika 1.01
  1. (A) Mana-mana kod boleh dianggap sebagai normalisasi pengalaman ke dalam satu set peraturan. Sesuatu Kod diguna pakai oleh masyarakat kerana ahli-ahlinya menerima bahawa pematuhan kepada peraturan itu, termasuk sekatan, ini bermakna, memberi manfaat kepada semua, sama ada di dalam dan di luar masyarakat. .
  2. (B) Kod etika ini ditujukan kepada semua ahli profesional IAC®. Pada dasarnya ia terdiri, dari satu siri kenyataan yang menetapkan standard amalan minimum , yang perlu dipatuhi oleh para ahli. Kod ini bertujuan untuk diambil kira dalam semangat dan bukan semata-mata perkataan.
  3. (C) Aktiviti coach tertakluk kepada Kod Etika boleh dikaji semula di bawah Standard Etika hanya jika aktiviti itu adalah sebahagian daripada fungsi coaching yang berkaitan dengan kerja seseorang.
 2. 1.02 Hubungan Etika dan Undang-undang Negara.
  1. (A) Walaupun Undang-undang negara di mana amalan Coach akan didahulukan sebelum Standard Etika IAC, coach akan, sekurang-kurangnya, berusaha untuk mematuhi kod etika IAC® .
  2. (B) Jurulatih tidak boleh melibatkan diri dalam apa-apa aktiviti haram, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak cipta, hak harta intelek, atau pelanggaran paten.
 3. 1.03 Hubungan Professional .
  1. (A) Coach memberi perkhidmatan mereka hanya dalam konteks standard profesional IAC®.
  2. (B) Amanah dan tanggungjawab adalah tumpuan profesion coaching. Adalah dijangka bahawa para coach akan sentiasa bertindak dengan penuh integriti terhadap pelanggan , rakan-rakan, dan diri mereka sendiri.
 4. 1.04 Kecekapan Dalam Coaching.
  1. (A) Seorang coach tidak akan mendakwa mempunyai tahap kecekapan tidak dimiliki, dan akan pada setiap masa menggunakan kecekapan sekurang-kurangnya pada tahap yang dituntut.
  2. (B) Coach menyediakan perkhidmatan hanya dalam sempadan kecekapan mereka, berdasarkan pendidikan, latihan, atau pengalaman profesional yang sesuai. Coach hanya perlu menerima kerja yang mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten untuk melaksanakan.
 5. 1.05 Mengekalkan Kepakaran.
  1. (A) Coache mengekalkan tahap kesedaran yang munasabah mengenai amalan perniagaan semasa terbaik dan maklumat profesional dalam bidang aktiviti masing-masing, dan menjalankan usaha berterusan untuk mengekalkan kecekapan dalam kemahiran yang mereka gunakan.
  2. (B) Coach memaklumkan pada diri sendiri mengenai teknologi baru, amalan, keperluan undang-undang dan standard yang berkaitan dengan profesion coaching.
 6. 1.06 Output Perkhidmatan Coaching.
  1. (A) Apabila para coach menyediakan perkhidmatan coaching, (termasuk mana-mana penilaian digunakan), kepada individu, kumpulan, atau organisasi, mereka menggunakan bahasa yang semunasabahnya mudah difahami oleh penerima perkhidmatan tersebut.
  2. (B) Jika jcoach dihalang oleh undang-undang atau dengan cara lain dari memberikan maklumat itu kepada individu atau kumpulan tertentu, mereka memberitahu memberitahu individu atau kumpulan tersebut pada permulaan perkhidmatan.
 7. 1.07 Menghormati yang Lain.
  1. (A) Menghormati individu adalah asas kepada hubungan coaching.
  2. (B) Dalam aktiviti yang berkaitan dengan kerja mereka, coach menghormati hak orang lain untuk mempunyai nilai, sikap, dan pendapat yang berbeza daripada mereka sendiri.
 8. 1.08 Diskriminasi Tidak Adil.
  1. Dalam aktiviti yang berkaitan dengan kerja mereka, coach tidak terlibat dalam diskriminasi yang tidak adil berdasarkan apa-apa sebab sekalipun.
 9. 1.09 Gangguan.
  1. (A) Coach tidak sengaja terlibat dalam tingkah laku yang mengganggu atau merendahkan martabat orang yang mereka berinteraksi dalam kerja mereka.
  2. (B) Gangguan seksual adalah pengumpanan seksual, pendahuluan fizikal, atau kelakuan lisan atau bukan lisan yang berunsur seks. Coach memastikan bahawa tingkah laku mereka adalah pada setiap masa yang sesuai dan tidak boleh sama sekali digambarkan sebagai gangguan dalam apa jua bentuk.
 10. 1.10 Masalah dan Konflik Peribadi .
  1. (A) Coach menyedari bahawa mereka juga mungkin mengalami masalah peribadi yang boleh memberi kesan yang buruk kepada hubungan coach dan pelanggan . Oleh itu jcoach memberitahu pelanggan apa-apa masalah tersebut, dan tindakan sewajarnya diambil bersama-sama.
  2. (B) Di samping itu,coach mempunyai kewajipan untuk berjaga-jaga terhadap tanda-tanda, dan mendapatkan bantuan terhadap , masalah peribadi mereka pada peringkat awal, untuk mengelakkan prestasi coaching terjejas.
  3. (C) Apabila coach menyedari masalah peribadi yang boleh mengganggu mereka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan coaching, mereka mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti mendapatkan nasihat atau bantuan profesional , dan menentukan sama ada mereka perlu menghadkan, menggantung, atau menamatkan aktiviti coaching semasa mereka .
 11. 1.11 Membuat Kemajuan.
  1. Coach mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa pelanggan terus maju, dan dalam kes di mana tidak ada kemajuan, coach berusaha untuk mengurangkan apa-apa kemudaratan kepada pelanggan mereka.
 12. Kesalahan Penggunaan Pelatih 1.12.
  1. Kerana keputusan dan tindakan profesional jurulatih dapat mempengaruhi kehidupan orang lain, mereka berhati-hati dan menjaga terhadap faktor-faktor personal, kewangan, sosial, organisasi, atau politik yang mungkin menyebabkan penyalahgunaan pengaruh mereka.
 13. Penyalahgunaan 1.13 Kerja Jurulatih.
  1. (A) Coach tidak mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang ternyata ada kemungkinan bahawa kemahiran atau penilaian mereka akan disalahgunakan oleh orang lain.
  2. (B) Jika coach mengetahui penyalahgunaan atau salah nyataan kerja mereka, mereka mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk membetulkan atau mengurangkan penyalahgunaan atau gambaran yang salah.
 14. 1.14 Konflik Kepentingan.
  1. (A) Apabila boleh, coach menahan diri dari mengambil tanggungjawab profesional apabila hubungan yang telah ada terlebih dahulu akan mewujudkan risiko konflik kepentingan.
  2. (B) Jika seorang coach mendapati bahawa, disebabkan oleh faktor yang tidak dijangka, yang berpotensi menimbulkan konflik hubungan , coach cuba untuk menyelesaikannya dengan mengambil kira kepentingan orang terjejas dan dengan pematuhan Kod Etika.
 15. 1.15 Barter.
  1. Seorang coach boleh mengambil bahagian dalam pertukaran barangan hanya jika hubungan tidak dieksploitasi. Para coach bebas untuk berunding menerima barangan , perkhidmatan, atau apa-apa pembayaran bukan berbentuk kewangan, sebagai balasan bagi perkhidmatan coaching, dalam batasan undang-undang dan Cukai Pendapatan negara dimana coaching diamalkan.
 16. 1.16 Mengeksploitasi Perhubungan.
  1. (A) Para coach tidak mengeksploitasi orang yang mana mereka mungkin mempunyai peranan pengurusan.
  2. (B) Para coach tidak terlibat dalam hubungan seksual dengan kakitangan yang mana coach mempunyai kuasa menilai atau secara langsung, kerana hubungan itu boleh dilihat sebagai satu eksploitasi.
 17. 1.17 Rujukan.
  1. Bila dinyatakan dan jika secara profesional sesuai, para coach dapat bekerja sama dengan ahli profesional yang lain supaya mereka dapat ber khidmat kepada pelanggan dengan berkesan dan tepat.
 18. 1.18 Permintaan pihak ketiga untuk Perkhidmatan.
  1. (A) Apabila seorang coach bersetuju untuk menyediakan perkhidmatan kepada seseorang atau sesuatu entiti atas permintaan pihak ketiga, coach menjelaskan setakat mana yang boleh dilaksanakan, pada permulaan perkhidmatan, sifat hubungan dengan setiap pihak. Penjelasan ini termasuk peranan coach (seperti perunding organisasi), kemungkinan penggunaan perkhidmatan yang disediakan atau maklumat yang diperolehi, dan hakikat bahawa mungkin ada had kerahsiaan.
  2. (b) Sekiranya ada risiko yang dapat dirasakan oleh jurulatih yang dipanggil untuk melaksanakan peranan yang bertentangan kerana penglibatan pihak ketiga, jurulatih menjelaskan sifat dan arah tanggungjawabnya, memastikan semua pihak dimaklumkan dengan sewajarnya sebagai perkara yang sedang berkembang, dan menyelesaikan situasi yang sesuai dengan Kod Etika ini.
 19. 1.19 Delegasi dan Penyeliaan Pegawai Bawahan.
  1. (A) Para Coach mewakilkan kepada pekerja dan pembantu mereka, hanya tanggungjawab yang dijangka boleh di lakukan dengan cekap berdasar pendidikan , latihan, atau pengalaman mereka, sama ada secara bebas atau dengan tahap penyeliaan yang disediakan.
  2. (B) Para Coach menyediakan latihan dan penyeliaan yang sesuai untuk pekerja mereka dan mengambil langkah-langkah sewajarnya untuk memastikan bahawa orang-orang itu melaksanakan perkhidmatan secara bertanggungjawab, cekap, dan beretika.
 20. 1.20 Pengurusan Rekod dan Maklumat.
  1. (A) Para coach mencipta, mengekalkan, menyebarkan, menyimpan, mengekalkan dan melupuskan rekod dan data yang berkaitan dengan amalan mereka, dan kerja-kerja lain mengikut undang-undang negara di mana mereka mengamalkan, dan dengan cara yang boleh mematuhi keperluan Kod Etika ini.
  2. (B) Para Coach disyorkan sewajarnya mendokumentasikan kerja mereka untuk memudahkanpenyediaan peruntukan perkhidmatan kemudian oleh mereka atau dengan profesional yang lain, untuk meningkatkan akauntabiliti, dan untuk memenuhi keperluan undang-undang Negara mereka.
 21. 1.21 Aturan Yuran dan Kewangan.
  1. (A) Pada se awal mungkin dalam hubungan profesional, coach dan pelanggan, atau penerima lain yang sesuai untuk perkhidmatan coaching mencapai persetujuan dengan menyatakan sejelasnya perkiraan pampasan dan bil.
  2. (B) Para coach tidak mengeksploitasi penerima perkhidmatan atau pembayar berkenaan dengan bayaran, dan coach juga tidak memberi gambaran yang salah mengenai yuran mereka.
  3. (C) Jika had kepada perkhidmatan boleh dijangkakan kerana batasan dalam pembiayaan, ini dibincangkan dengan pelanggan, atau penerima perkhidmatan yang lain seawal mungkin.
  4. (D) Jika pelanggan atau penerima lain perkhidmatan tidak membayar untuk perkhidmatan seperti yang telah dipersetujui, dan jika coach ingin menggunakan agensi-agensi kutipan atau langkah-langkah undang-undang untuk mengutip yuran, coach tersebut terlebih dahulu memaklumkan orang itu apa-apa langkah yang akan diambil dan memberikan orang itu peluang untuk membuat pembayaran segera.
 22. 1.22 Ketepatan dalam Laporan kepada Pembayar.
  1. Dalam laporan mereka kepada pembayar untuk perkhidmatan, jurulatih dengan tepat dan jelas menyatakan jenis perkhidmatan yang diberikan, yuran dan / atau caj lain.
 23. 1.23 Yuran Rujukan.
  1. Apabila jurulatih membayar, menerima bayaran dari, atau membahagikan yuran dengan profesional lain selain dari hubungan majikan - pekerja, pembayaran kepada masing-masing adalah berdasarkan perkhidmatan (rujukan, konsultasi, pentadbiran, atau lain-lain) yang disediakan, dan dipersetujui secara bertulis sebelum permulaan penglibatan.
 1. 2.01 Definisi
  1. Pengiklanan / Penyataan Awam merujuk kepada mana-mana dokumen bertulis atau pernyataan lisan yang dinyatakan secara umum oleh seorang coach(seperti risalah, artikel, ucapan, atau resume profesional) yang berkaitan dengan coaching.
 2. 2.02 Penyataan oleh Lain-lain.
  1. Para coach memahami bahawa orang lain boleh terlibat dalam membuat kenyataan umum untuk mereka, sama ada secara khusus diminta berbuat demikian atau tidak. Coach akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahawa sebarang kenyataan umum itu adalah benar dan tidak mengelirukan.
 3. 2.03 Penghindaran Kenyataan Palsu.
  1. Para coach bersetuju untuk tidak membuat sebarang kenyataan umum yang palsu, dalam apa jua keadaan. Contoh kenyataan seperti itu termasuk latihan atau pengalaman coach tersebut dan yuran yang mereka kenakan.
 1. 3.01 Penataan Hubungan.
  1. (A) Para coach akan menerangkan struktur yuran mereka sebelum sesi berbayar pertama dengan pelanggan.
  2. (B) Para coach bersetuju untuk membawa dan membincangkan topik penting seawal mungkin dalam hubungan coaching. Contoh topik seperti itu adalah kerahsiaan (Lihat juga standard 4.01, Membincangkan Had Kerahsiaan.)
  3. (C) Para coach bersetuju untuk merujuk pelanggan kepada profesional lain yang berkaitan jika perlu. Para coach juga akan merujuk pelanggan kepada kaunselor, ahli terapi, atau pakar psikiatri secepat mungkin jika mereka melihat atau mendengar masalah yang mungkin memerlukan rawatan kesihatan mental.
  4. (d) Jurulatih membuat usaha untuk menjawab soalan-soalan pelanggan dan menangani kebimbangan mereka tentang pembinaan secepat mungkin. Apabila ada, jurulatih akan memberikan maklumat bertulis untuk menangani kebimbangan khusus mengenai pembinaan.
 2. 3.02 Keselamatan dan Kesejahteraan.
  1. (A) Setiap coach perlu membuat rujukan yang sesuai kepada Profesional Kesihatan Mental atau Perkhidmatan Kecemasan pada peringkat awal sebaik mengenal pasti keadaan di mana pelanggan boleh meletakkan keselamatan atau kesejahteraan mereka sendiri berhadapan dengan risiko, atau keselamatan atau kesejahteraan orang lain berisiko, dan dalam keadaan yang teruk Coach tersebut mesti hubungi Perkhidmatan berkaitan krisis mental atau kecemasan bagi pihak pelanggan.
  2. (B) Para coach tidak boleh mencuba untuk mendiagnosis atau menilai apa-apa isu kesihatan mental atau masalah tertentu di mana pelanggan boleh meletakkan diri mereka dan orang lain berisiko, tetapi mesti bertindak semata-mata daripada pengalaman peribadi mereka, sebagai coach yang tidak terlatih atau dilesenkan untuk membuat diagnosis atau penilaian tersebut.
  3. (C) Para coach perlu memaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan apabila pelanggan mendedahkan bahawa mereka merosakkan atau membahayakan individu atau kumpulan yang lain. Coach tersebut juga perlu cuba untuk memberitahu orang atau kumpulan yang sedang teraniaya atau terancam. Coach tersebut tidak perlu membezakan jika masalah kesihatan mental wujud atau pada hakikatnya jika bahaya itu akan berlaku sebenarnya menyalahi undang-undang.
 3. 3.03 Menyediakan Perkhidmatan Coaching kepada Mereka yang dirawat oleh Profesional Kesihatan Mental.
  1. Setiap coach perlu membuat keputusan sama ada mahu atau tidak untuk terlibat dalam hubungan coaching dengan pelanggan yang sedang menjalani psikoterapi atau rawatan kesihatan mental yang lain. Paling penting dalam membuat keputusan ini adalah kebajikan pelanggan tersebut.
 4. 3.04 Keintiman Seksual Bersama Pelanggan.
  1. Para coach bersetuju untuk tidak terlibat secara seksual dengan pelanggan semasa mereka .
 5. 3.05 Gangguan Perkhidmatan.
  1. Jurulatih akan membuat usaha yang munasabah untuk membuat perkiraan lain bagi apa-apa gangguan perkhidmatan coaching. Untuk gangguan jangka panjang (lebih dari 1 bulan), coach tersebut digalakkan untuk merujuk pelanggan kepada coach lain sehingga mereka mampu untuk meneruskan coaching.
 6. 3.06 Menamatkan Hubungan Coaching
  1. Para coach bersetuju untuk menamatkan hubungan coaching apabila ia menjadi jelas bahawa pelanggan tidak lagi mendapat manfaat (atau sedang teraniaya) daripada hubungan coaching. Dalam menamatkan hubungan, para coach akan mencadangkan alternatif atau menyediakan rujukan kepada coach atau perkhidmatan profesional lain apabila sesuai.

Standard ini adalah diguna pakai untuk aktiviti-aktiviti profesional semua jurulatih.

 1. 4.01 Membincangkan Kerahsiaan dan Keterbatasannya.
  1. (A) Para coach menghormati hak pelanggan untuk privasi. Mereka tidak meminta maklumat peribadi daripada pelanggan melainkan jika ia adalah penting dalam penyediaan perkhidmatan atau pelaksanaan penyelidikan. Piawaian kerahsiaan digunakani pendedahan berlaku.
  2. (B) Perbincangan kerahsiaan berlaku pada awal hubungan profesional, melainkan jika ia adalah bertentangan dan tidak dapat dilaksanakan, dan selepas itu perlu.
  3. (C) Para coach membincangkan sifat kerahsiaan dan batasannya dengan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berminat. Para coach menilai keadaan di mana maklumat sulit mungkin diminta atau didedahkan.
  4. (D) Semua maklumat yang diperolehi semasa menjalankan perkhidmatan profesional adalah sulit melainkan jika ada sebab profesional yang menarik untuk pendedahannya. Para coach akan mendedahkan maklumat sulit tanpa kenyataan tertentu jika ia adalah perlu untuk mencegah bahaya yang pasti terjadi kepada pelanggan atau yang lain. Dalam semua keadaan, para coach akan menjadi bijak dalam amoun maklumat yang didedahkan.
 2. 4.02 Mengekalkan Kerahsiaan.
  1. (A) Para coach secara asasnya berhemat dalam perlindungan hak-hak kerahsiaan dengan siapa mereka bekerja atau berunding. Para coach mengakui bahawa hubungan profesional, peraturan-peraturan institusi, dan / atau undang-undang boleh menubuhkan kerahsiaan.
  2. (B) Para coach tidak akan membincangkan maklumat sulit dalam mana-mana keadaan kecuali privasi boleh dipastikan.
  3. (C) Para coach membincangkan maklumat sulit hanya untuk tujuan profesional, perundingan, atau saintifik yang bersesuaian dan hanya dengan orang yang jelas berkaitan dengan perkara tersebut.
  4. (D) Dalam berurusan dengan orang ramai dan media (termasuk pembentangan dan tulisan profesional ) para coach akan berhati-hati untuk melindungi kerahsiaan pelanggan mereka. Selain itu, coach akan menyembunyikan maklumat sulit supaya pelanggan tidak dikenal pasti secara individu. Para coach hanya akan mendedahkan maklumat sulit jika pelanggan atau individu yang diberi kuasa secara sah telah memberikan kebenaran bertulis.
  5. (E) Dalam kapasiti perundingan, para coach tidak berkongsi maklumat sulit yang boleh membawa kepada pengenalpastian pelanggan dengan siapa mereka mempunyai hubungan sulit. Para coach hanya boleh berkongsi maklumat ini jika mereka telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pelanggan, atau jika pendedahan itu tidak dapat dielakkan. Tambahan pula, para coach berkongsi maklumat hanya setakat yang perlu untuk mencapai tujuan perundingan itu.
  6. (F) Para coach mengambil langkah berjaga-jaga yang logik untuk melindungi kerahsiaan pelanggan sekiranya berlaku coach tamat khidmat, hilang upaya, atau kematian.
  7. (G) Para coach melindungi kerahsiaan pelanggan merekayang telah meninggal dunia selaras dengan Kod Etika ini.
 3. 4.03 Pengurusan Rekod dan Maklumat.
  1. (A) Para coach mengekalkan kerahsiaan semasa membuat, menyimpan, mengakses, memindahkan, dan melupuskan rekod di bawah kuasa mereka mengikut Kod Etika ini dan undang-undang negara mereka .
  2. (B)Para coach mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan dan mengekalkan kerahsiaan maklumat yang disampaikan melalui penggunaan telefon, mel suara, komputer, e-mel, mesej segera, mesin faks, dan lain-lain sumber teknologi maklumat.
  3. (C) Para coach mengambil langkah yang praktikal dan sah untuk memastikan bahawa rekod kekal dalam usaha untuk memberi khidmat yang terbaik kepada pelanggan.
 4. 4.04 Pendedahan.
  1. (A) Melainkan jika dilarang oleh undang-undang, para jurulatih hanya akan mendedahkan maklumat sulit jika pelanggan, atau orang yang diberi kuasa secara sah mengizinkan bagi pihak pelanggan, telah memberikan kebenaran bertulis.
  2. (B) Para coach boleh mendedahkan maklumat sulit tanpa persetujuan pelanggan hanya seperti yang dimandatkan atau dibenarkan oleh undang-undang.
  3. (C) Dimana berkenaan, para coach memaklumkan kepada pelanggan tentang pendedahan maklumat sulit dan kemungkinan kesan pendedahan sebelum pendedahan itu dibuat.
  4. (D) Para coach hanya akan mendedahkan maklumat sulit kepada pembayar pihak ketiga dengan persetujuan bertulis yang bersesuaian.
  5. (E) Para coach mesti mendedahkan maklumat sulit seperti yang dibenarkan oleh undang-undang atau jika maklumat sulit boleh meletakkan pelanggan atau orang lain pada risiko bahaya atau menjejaskan kesejahteraan mereka.
 1. 5.01 Reka bentuk Program Latihan.
  1. Para coach yang melatih coach lain melakukan yang terbaik untuk memastikan program latihan mereka yang telah difikir dengan baik, dan akan memberikan pelatih material yang mereka cari.
 2. 5.02 Perihal Program Latihan.
  1. Para coach yang melatih coach lain tidak boleh mengelirukan orang lain mengenai latihan yang mereka tawarkan.
 3. 5.03 Etika semasa Latihan.
  1. Paracoach yang melatih coach lain akan memastikan mereka dimaklumkan tentang kod etika ini, di mana berkenaan, dan akan mematuhinya semasa proses latihan.
 4. 5.04 Keterbatasan Latihan.
  1. Para coach bersetuju untuk melihat batasan mereka sendiri dalam melatih coach lain, dan dalam keadaan sedemikian apabila mereka merasa cukup berpengalaman untuk melatih coach lain mengenai bidan atau teknik tertentu, mereka akan merujuk pelatih kepada coach atau program latihan lain.
 1. 6.01 Perancangan Penyelidikan .
  1. (A) Para coach yang menjalankan penyelidikan akan mereka bentuk dan menjalankan penyelidikan dalam standard saintifik yang diiktiraf.
  2. (B) Penyelidikan Coaching akan dirancang untuk meminimumkankan kemungkinan keputusan yang mengelirukan daripada data yang dikumpul.
  3. (C) Para coach yang menjalankan penyelidikan mempunyai kompetensi untuk berbuat demikian, atau mempunyai profesional saintifik lain dengan kecekapan menyelia penyelidikan tersebut.
  4. (D) Penyelidikan akan dijalankan dengan mematuhi semua undang-undang negara di mana penyelidikan dijalankan.
 2. 6.02 Menjalankan Penyelidikan
  1. (A) Mesti mendapat kelulusan atau kebenaran daripada peserta kajian atau organisasi yang menjadi tuan rumah, kecuali (b) di bawah berlaku.
  2. (B) Kelulusan atau kebenaran daripada peserta kajian atau organisasi yang menjadi tuan rumah tidak diperlukan hanya dalam kes-kes khas, seperti penyelidikan dengan soal selidik tanpa nama atau pemerhatian naturalistik.
  3. (C) Peserta akan dimaklumkan mengenai penyelidikan dan jangkaan penggunaannya, dalam bahasa yang mudah difahami oleh orang awam.
  4. (D) Di mana berkenaan, peserta penyelidikan hendaklah dilindungi daripada kesan-kesan buruk akibat mengambil bahagian dalam penyelidikan tersebut, termasuk (tetapi tidak terhad kepada) akibat potensi menarik diri daripada penyelidikan itu.
  5. (E) Jika dorongan ditawarkan kepada peserta kajian, dorongan itu tidak boleh berlebih-lebihan atau tidak sesuai.
 3. 6.03 Laporan Keputusan Penyelidikan .
  1. Apabila hasil penyelidikan boleh didapati, jurulatih tidak akan memalsukan atau mengada-adakan keputusan. Selain itu, jika sebarang kesilapan dalam penyelidikan didapati pada masa depan, percubaan sewajarnya akan dibuat untuk membetulkan keputusan tersebut.
 4. 6.04 Plagiarisma.
  1. Para coach tidak meniru penyelidikan atau data orang lain tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada penyelidik asal.
 5. 6.05 Kredit Penerbitan.
  1. Jurulatih mengambil tanggungjawab dan kredit hanya untuk kerja mereka sendiri, dan sentiasa memberikan atribusi sewajarnya apabila menggunakan kerja orang lain.
 6. 6.06 Pengulas Profesional
  1. Para coach yang profesional mengkaji bahan sebelum penerbitan menghormati kerahsiaan kerja, dan memberi kredit penerbitan kepada penulis yang mengemukakan kerja tersebut.

Seksyen 6.04 sehingga 6.06 terpakai bagi semua penerbitan oleh para jurulatih.

Muat Turun Kod Etika