Laluan ke Mastery

IAC Quo Vadis Coaching? Webinars, 2018 Haz click here for Español Sila tandakan kalendar anda, kerana ini akan menjadi barisan jurulatih yang kuat dari seluruh dunia. Akan ada sesi yang diadakan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, dan Mandarin. By the way, Quo Vadis? bererti, "di mana anda pergi?" atau "di mana anda menuju?". ...

Baca Lagi »

在 教練 三人 練習 中 扮演 著 支持 的 角色

Dr Zainal Ariffin Ahmad, FASc 翻譯: 林士智 先生 最近, 我 參加 了 IAC 教練 三人 練習 (bimbingan Triad), 發現 "支持" 是 促使 專業 教練 養成 計畫的 基本 要素 之一. 在 教練 三人 練習 (教練, 客户 和 觀察者) 的 關係 中, "支持" 扮演 著 三位 參與者 之間 的 导引 線, 協助 參與者 依據 九大 IAC 教練 精粹 將 彼此之间 的 互动 緊密 結合. 这 四种 表格 或 報告 是 一个 很好 的 工具, 不僅 可以 给予 扮演 "教練" 角色 的 人 提供 書面 回饋, 而且 當 客户 和 观察员 在 實踐 教練 精粹 時, 還 可以 当作 客戶見證. 客户 和 觀察者 的 "支持" 心态 有助於 教練 者 能 更 意识到 其 在 練習 中 的 動態 狀況 與 正在 練習 的 教練 能力. 起初, "支持" 的 角色 帮助 了 進入 PTM 计劃 的 參與者 能建立 彼此 之间 的 信任. 身為 "客户 (受教 者)" 角色 時, 教練 可 專注 於 客户 (受教 者) 所需 的 支持 種類. 他 / 她 可以 藉由 实踐 教練 精粹 來 帮助 客户 (受教 者) 探索 其 潛力, 例如 積極 聆聽, 處 身 現在, 表情 達意 及 釐清 等 技能. 教練 提供 "支持" 來 帮助 客户 設定 與 釐清 意圖, 及 引出 可能性. 客户 (受教 者) 也 能 意識到 此 "支持 系統" 與 架構 能 幫助 他 / 她 成長. 身為 "觀察者" 角色 時, 人們 可以 藉由 觀察 教練 與 客戶 的 互動 及 怎样 实踐 教練 精粹是 好的, 來做 為 學習 的 參考. 觀察員 能夠 提供 其 非 評價 式 的 觀察 给与 教練 回饋 及 支持. 觀察者 與 教練 都可 藉此 學習. 總而言之, 當 教練, 客戶 及 观察者 力圖 精進 其 教練精粹 時, IAC 教練 三人 練習 則 是 给予 其 在 心態 與 行為 上 支持 的 例证. Dr.Zainal Ariffin Ahmad 博士 是 一名 認證 的 專業 教練, 也是 IAC 研究 組合 的 成員. 他 目前 是 Teamcoach 國際 教練 與 導師學院 的 高級 助理. 他 是 一個 專門 小組 的 成員, 也是 众多 公共 和 私人 機構 的 人力 發展 顧問. 最近 被 授予 馬來西亞 科學院 院士 (FASc).

Tatal ke

IAC Login