အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းျပျခင္း အစည္းအရံုး မွတဆင့္
အလင္းျပျခင္း ပညာ ရပ္ကိုပိုမို အက်ြမ္းဝင္ေစရန္

အလင္းျပျခင္း (Coaching)ဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦး၏ဘ၀ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈကို သိျမင္ၿပီးတိုးတက္မႈကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာအရာမ်ားကို တိုးပြားေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
.

ပါဝင္ရန္

IAC® အေနျဖင့္ ကမၻာ တဝွမ္း ရွိ အလင္းျပ ျခင္း (Coaching) ခံယူသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြါး တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ အလင္းျပသူ (Coach) မ်ားစြာကို ဆြဲေဆာင္ လ်က္ရွိပါ သည္။

ခ်ိတ္ဆက္ပါ

အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ အဖိုးတန္ ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရွု ရန္ the VOICE သို့ စာရင္းသြင္းပါ

ယေန့ စာရင္းသြင္း ပါ

ေလ့က်င့္မွု

အလင္းျပျခင္း က်ြမ္းက်င္မွု ကိုေသခ်ာေလ့က်င့္နိုင္ရန္ အခမဲ့ေလ့က်င့္ စစ္ေဆးျခင္း ခံယူရန္® စစ္ေဆးမွု ပံုစံ ႏွင့္ မာတိကာ။

IAC® ပါဝင္ ပါ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလင္းျပျခင္း အစည္းအရံုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတတ္ေနေသာ အလင္းျပျခင္းမိသားစုအဖြဲ႕၀င္တစ္ခုထဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အလင္း ျပျခင္းဆိုင္ရာအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ၊ အလင္းျပျခင္းပညာကိုအျခားေသာပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္း စည္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ဤအလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ထူးျခားသည့္ အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအတြက္ သင္၏ ၀န္တာထား လုပ္ေဆာင္မႈကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

IAC VOICE™ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ

IAC Voiceသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလင္းျပျခင္းအစည္းအရံုး၏ တရား၀င္သတင္းလႊာျဖစ္ ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ေနေသာ အလင္းျပျခင္းေလာကႏွင့္ အျမဲထိေတြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤက႑ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာေဆာင္းပါးမ်ား၊ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္အေကာင္းဆံုးေသာနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။ IAC Voice ႏွင့္အၿမဲထိေတြ႕ျခင္းသည္ သင့္အဖြဲ႕အစည္း၏အက်ဳိးတိုးတတ္ျဖစ္ထြန္းရန္ႏွင့္ အလင္း ျပျခင္းနယ္ပယ္ထဲတြင္ ဦးေဆာင္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။

IAC VOICE မွ ေရးသားထား ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဘေလာ့မ်ားကိုဖတ္ရန္

အစမ္းစစ္ေဆးေလ့က်င့္မွု

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္သင္တန္းမ်ား မတတ္ေရာက္မီ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ IAC Coaching Masteries ႏွင့္စပ္လ်င္း၍ မိမိဘယ္ေလာက္ထိ သိရွိထားသည္ကို ရွင္းလင္းစြာသိျမင္လိုပါသလား။ အရမ္းလြယ္ပါတယ္။ ဒီစစ္ေဆးမႈကိုခံယူပါ။ သင္သိထားတဲ့အရာေတြ၊ ဒီပညာရပ္ေတြကိုဘယ္အခ်ိန္တြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္္ သံုးသည္ကို သင္စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သင္၏အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းတိုးတတ္မႈ အတြက္ IAC လက္မွတ္ရယူႏိုင္မယ့္ခရီးလမ္းကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခမဲ့ထပ္မံေလ့က်င့္ရန္

IAC®အဖြဲ့ ဝင္ တဦးဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ရွာေဖြေနပါသလား

IAC သည္အျမဲတိုးတတ္ၿပီး ျခားနားေသာအလင္းျပသူမ်ား၏ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံမ်ားရွိ အလင္းျပသူမ်ား၊ ကြဲျပားေသာဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘ၀ခရီးကိုေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သင္ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ အလင္းျပသူမ်ားကိုရွာေဖြရန္ အခက္အခဲမရွိႏိုင္ေပ။ သင္လိုအပ္ပါက အကၽြမ္းက်င္ဆံုးအလင္းျပသူ(Coach)မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။

အသင္းဝင္မ်ားကိုရွာရန္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကိုရွာရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အသင္းမ်ားရွာရန္

IAC Coaching Masteries ကို လိုင္စင္ဘယ္လိုဝင္မလဲ®

ပိတ်ပင်လိုင်စင်အစီအစဉ်

ဤကဲ့သို႔ Masteries ကိုသင္ယူအသံုးခ်ခြင့္အားျဖင့္ လိုင္စင္ရရွိလာသူမ်ားသည္ သင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၀န္ေဆာင္မႈေပးရသူမ်ားကို IAC လက္မွတ္ရအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ကၽြမ္းက်င္ အလင္းျပသူမ်ား ျဖစ္လာရန္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းစြမ္းရည္ႏွင့္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာေစရန္ စြမ္းအားမ်ား ျမွင့္တင္ေပးျခင္းႏွင့္ IAC ၏တင္းၾကပ္ေသာ စည္းစနစ္ျပည့္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုအသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္ ေထာက္ကူေပးပါသည္။

ပိုမိုသိရှိရန်

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း