အေျကာင္းအရာ

အေျကာင္းအရာ

ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလင္းျပျခင္းအစည္းအ႐ံုး (IAC)သည္ ျခားနားေသာ အလင္းျပျခင္းအသင္း ျဖစ္သည္။

နည်းပြအလေ့အကျင့်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်းအတာက M အဘို့အကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံတစ်ခုဖြစ်သည်Aster နည်းပြ။

IAC ကိုအျခားေသာ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ျခားနားေစေသာအပိုင္းမွာ အလင္း ျပျခင္းပညာအေပၚအကဲျဖတ္မႈပံုစံႏွင့္ အလင္းျပျခင္း(Coaching) သင္တန္းမ်ားတတ္ေရာက္ၿပီးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူႏိုင္႐ံုျဖင့္ အလင္းျပျခင္းကို ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ရန္ မလံု ေလာက္ေသးဆိုသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားထားရွိျခင္းမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားစြာေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အလင္းျပသူမ်ား၏ထူးခၽြန္မႈကို ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္သည္။ IAC ကေတာ့ ထူးခၽြန္မႈထဲသို႔ ယံုၾကည္မႈကိုျဖည့္တင္းေပးသည္။

အလင္းျပသူ (Coach) တစ္ဦးျဖစ္လာျခင္းသည္ ဘ၀၏ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုဟူေသာ အမွန္ တရားကို IAC ကအတည္ျပဳေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သင္တန္းမ်ား၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘ၀အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈသ႐ုပ္ျဖင့္ အလင္းျပျခင္းပညာကို တိုင္းတာျခင္းသည္သာ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္ေပသည္။

လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈကိုနားလည္ျခင္းႏွင့္ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားကိုတြဲဖက္ၿပီး အဖိုးတန္ ဘ၀၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ေပါင္းစည္းမႈသည္ ကၽြမ္းက်င္ျပည့္၀ေသာအလင္းျပျခင္း၏သ႐ုပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိပါသည္။ ဤအရာမ်ားသာလွ်င္ အလင္းျပသူတစ္ဦး၏ကၽြမ္းက်င္မႈကို စမ္းစစ္ ႏိုင္သည့္ တိက်မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ၀ံ့စြာေျပာႏိုင္ပါသည္။

IAC အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရယူႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးၿပီးေသခ်ာလုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ထိေရာက္မႈအရွိဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုးအလင္းျပသူ(Coach) မ်ား၏၀ိေသသ လကၡာဏာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ တိက်ေသာ Coaching Masteries® မ်ား၏သ႐ုပ္ကို စမ္းစစ္ေပးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အလင္းျပမႈခံယူလိုသူမ်ားက IAC အသိအမွတ္ျပဳအလင္းျပသူမ်ားကို ငွားရမ္းေသာအခါတြင္ သူတို႔သည္ျပင္းထန္ေသာစိန္ေခၚမႈကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးမိမိကိုယ္ကိုေအာင္ျမင္သည့္ အလင္းျပသူမ်ားအျဖစ္မွတ္ေက်ာက္တင္ခံၿပီးေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ငွားရမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးအလင္းျပသူမ်ားအထဲမွာ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာအလင္းျပျခင္းကို ရယူႏိုင္မည့္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ခ်ေသခ်ာမႈကို ရရွိေစပါသည္။

အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားကိုအပ္ႏွင္းရာတြင္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လိုအပ္ေသာလံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကို ေဆာင္ ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္။ ထို႔အျပင္အလင္းျပျခင္းလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကိုလဲ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေပ။

IAC သည္လြတ္လပ္ေသာ ကမၻာ့အလင္းျပသူမ်ားအစည္းအ႐ံုးျဖစ္ၿပီး မိမိ၀န္ေဆာင္မႈေပးရ သူမ်ား၏ ဘ၀ခရီး သို႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုိအပ္ေသာ ပန္းတိုင္ ဆီသို႔အေရာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ အလင္းျပျခင္းပညာျဖင့္ လုိက္ပါက်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္ (mission)သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ျခင္းႏွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အလင္းျပျခင္းစံႏႈန္းအတိုင္းက်င့္သံုးမႈအားျဖင့္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုထိေတြ႕ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အာ႐ံုစိုက္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈကိုအဘက္ဘက္မွတိုးတတ္ လာေစရန္အတြက္ျဖစ္ၿပီး တစ္စံုတစ္ဦး၏သီးသန္႔၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္မဟုတ္ေပ။

သောမတ်စ်ဂျေ Leonard

Thomas Leonard

IAC အားဖန္တီးပံုေဖာ္ျခင္းလုပ္ ငန္းကို ၂၀၀၂ခုႏွစ္ ဇြန္လ၌ Thomas J.Leonard အားျဖင့္အစျပဳခဲ့ ပါသည္။ Thomasအားေမာ္ဒန္ေခတ္အလင္းျပျခင္းပညာကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူအျဖစ္ဂုဏ္ျပဳၾကပါသည္။ Thomasသည္ကၽြမ္းက်င္မႈျပည့္၀ေသာအလင္းျပျခင္း၏ခ်န္ပီယံႏွင့္ျပယုဒ္တစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။Thomas ကြယ္လြန္ၿပီးတစ္လတိတိအခ်ိန္၊ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၁)ရက္တြင္ IAC ကိုတရား၀င္တည္ေထာင္ႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါIACအဖြဲ႕အစည္း ၾကီး တရား၀င္ေမြးဖြားလာႏိုင္ခဲ့ သည္ကို သူျမင္ေတြ႕ခြင့္ မရ လိုက္ေသာ္လည္း အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားႏွင့္ အလင္းျပမႈခံယူသူ (Clients)မ်ားအတြက္သူ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ တာ၀န္ႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို IAC အားျဖင့္ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းကို သူဂုဏ္ယူ ေက်နပ္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

Thomasကထူးခၽြန္တဲ့အလင္းျပသူေတြနဲ႔တျခားသာမာန္သူေတြကို ဘယ္အရာကခြဲျခားေပးသလဲ၊ ထူးခၽြန္တဲ့အလင္းျပသူေတြကို ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲ ၿပီးေတာ့ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထူးခၽြန္တဲ့အလင္းျပသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကိုအျမဲေမးေလ့ရွိပါသည္။

Thomas သည္ဤေမးခြန္း၏အေျဖကို ရွာေဖြရင္းသင္ၾကားမႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ မတူျခားနားေသာ အလင္းျပသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစမည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ႏွစ္ခုကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အလင္းျပျခင္းပညာဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔ရန္လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သူ မကြယ္လြန္မီေနာက္ဆံုးစြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အရာတစ္ခုမွာ IACအေနျဖင့္ သာမာန္ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ သက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းထက္ ပိုမိုသာလြန္ ေသာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္အလင္းျပ ျခင္း(Coaching) ဆိုင္ရာနားလည္တတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္သာမက ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္အ တြက္ဘ၀ႏွင့္လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာနည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္းအ မ်ားကအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ IAC သည္မည့္သည့္အေျခအေနတြင္ မဆို အလင္းျပသူတစ္ဦးအား ၾသဇာၾကီးေသာအလင္းျပသူတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္ လမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားတို႔ကို ကိုင္စြဲထားပါသည္။

အလင္းျပသူမ်ားကိုယ္တိုင္ဆက္စပ္ပါ၀င္ေသာ အလင္းျပျခင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ကၽြန္ ေတာ္တို႔၏အလင္းျပျခင္းေလာက၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ရေသာသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ရန္လိုအပ္ပါသည္။ IAC ထံမွ ၾကီးမားေသာအရာမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ပါ။

IAC အေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ဤအဖြဲ႕အစည္းကိုပံုေဖာ္ရာ၌ အလင္းျပျခင္းစံႏႈန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာမွ႐ႈ႕ေထာင့္အျမင္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲသည့္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါ သည္။ ၂ ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္အတြင္း အဖြဲ႕အေနျဖင့္ စံႏႈန္း အသစ္မ်ားပါ၀င္ေသာ အလင္းျပျခင္းကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာရပ္ကိုေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ IAC၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာနည္းပညာရပ္မ်ားသည္အလင္းျပျခင္းပညာရပ္၏ စံျပေမာ္ဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ ေလးနက္စြာတည္ရွိေန ၿပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအလင္းျပျခင္းဥပေဒမ်ား၊ မတူကြဲျပားေသာဓေလ့႐ိုးရာမ်ား ကိုသိရွိႏိုင္မႈႏွင့္အတူ အလင္းျပျခင္းအေပၚ နားလည္ထားေသာ အရာမ်ားတို႔ကိုပံုေဖာ္ေပးလ်က္ရွိပါ သည္။

ဖြံၿဖိဳးေရးႏွင့္အထေျမာက္ေစေရး အဆင့္ေလးဆင့္ကို ႏိုင္ငံသီးသီးမွအလင္းျပသူအဖြဲ႕မ်ားစြာ၏ အကူအညီျဖင့္ စံုလင္ေသာ အလင္းျပျခင္းပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုအသံုးျပဳဖန္တီးထားပါသည္။ အလင္းျပသူမ်ား ၏အမည္စာရင္းကို "IAC ၏မိတ္ဖက္မ်ား" စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။

လူအမ်ားအား အလင္းျပျခင္း(Coaching)ဆီသို႔ ဆြဲေဆာင္ေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုမွာ မိမိတို႔၏ပံုမွန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံတစ္ခုမွ ခြဲထြက္ျခင္းကိုဗဟိုျပဳလ်က္ရွိေနပါ

ဤကမၻာၾကီးထဲတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ပဲ့တင္ထပ္ေအာင္ေခၚသံျပဳ လ်က္ရွိေနရာတြင္ ဤအလင္းျပျခင္းပညာရပ္သည္ ထိုေျပာင္းလဲမႈကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးေသာအရာတစ္ခု အျဖစ္ပံုေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

 IAC အေနျဖင့္ကမၻာၾကီးကုိ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပံုေဖာ္ေပးပါသည္။

 • အလင္းျခင္းဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား အစဥ္မျပတ္သင္ယူျခင္း၊ တိုးပြားျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုအျမင့္ဆံုးစံတစ္ခုတြင္ ရွိေနေစရန္အတြက္ႏွစ္ျမွဳပ္ထားသည္။
 • အလင္းျပျခင္းခံယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵျပဳထားေသာ ရလဒ္ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ရယူႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္းႏွင့္
 • မ်ားစြားေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာစြမ္းအားၾကီးမားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကမၻာၾကီးကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေရး တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။

IAC သည္ တာ၀န္ခံမႈျမင့္မားေသာသင္ယူမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားအျပင္ တတ္ၾကြၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိအလင္းျပသူ (Coches)မ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္မူေဘာင္တို႔ကိုျပဌာန္းေပးသည့္တာ၀န္ မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္IAC၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာပညာရပ္မ်ားသည္ တန္ဖိုးၾကီးၿပီး ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လူသားတို႔၏အလားအလာေကာင္းမ်ားကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲတိုးတတ္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို IAC ၏စံနမူနာတန္ဖိုးမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါသည္။

 • သက္ဆံုးတိုင္ သင္ယူတတ္ျခင္း
 • ဆန္းသစ္တီထြင္ ေျပာင္းလဲျခင္း
 • မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ အတူတကြပါဝင္ျခင္း
 • မိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ႏွင့္ ႀကည့္ရွုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
 • ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း
 • အေတြးအေခၚႀကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ယံုႀကည္မွုရွိျခင္း
 • ခံႏိုင္ရည္အား ႏွင့္ တာဝန္ခံမွု
 • စိတ္တြင္းျငိမ္ခ်မ္းမွုႏွင့္ ဗဟိုျပဳမွု
 • သမာဓိ ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္မား မွု

အသင္း၀င္မ်ားသည္ IAC၏အႏွစ္သာရႏွင့္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤအသင္း၀င္မ်ားက ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ IAC ကိုစီမံခံ့ခြဲပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံျဖင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးေနၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕၀င္အသစ္မ်ားကိုဘုတ္အဖြဲ႕မွအခါအားေလ်ာ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကပါသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ ဘ႑ာထိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေရွ႕သက္ တမ္း၏ဥကၠဌ စသည္တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္ပါသည္။

အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳတာ၀န္ယူထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံဘုတ္အဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းျဖင့္ အသင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးဦးသည္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္လိုေသာေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို စု႐ံုးျပီး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ၾကရာတြင္အဖြဲ႕၀င္ ေလၽွာက္ထားျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏အက်ဳိး၊ သုေတသနျပဳမႈမ်ား၊ Masteriesလိုင္စင္အေရး၊ IAC၏ေဒသ ဆိုင္ရာအသင္းမ်ားအေရး၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး အစရွိသည္တို႔ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ သည္။ လစဥ္ဘုတ္အစည္းအေ၀းႏွင့္ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမ်ားအတြက္ တတ္ေရာက္သူအေရအ တြက္သည္ tele conference အေရအတြက္ေလာက္အနည္းဆံုးျပည့္၀မႈရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။

IAC ကိုအျမတ္အစြန္းအတြက္မရည္ရြယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ New Mexico Nonprofit Corporation Act၏ေအာက္တြင္ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ IACသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ျပည္ တြင္းအခြန္စည္းမ်ဥ္း အခန္း XNUMX (င) (XNUMX) အရ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ (သင္၏လွဴဒါန္းမႈမ်ားႏွင့္အသင္း၀င္ေၾကးမ်ားကို ျပတ္ေတာက္၍ရ မရကို သင္၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာအၾကံ ေပးႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ)

ယနေ့အထိ, ကျော် 25,000 နိုင်ငံများတွင် 80 ထက်ပိုနည်းပြ™အဆိုပါIAC®နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery စူးစမ်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်း၏ရိုးရှင်း, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများရန်, နည်းပြတစ်ဦးတိုးပွားလာပိတ်ပင်ဖို့ပုံစံမျိုးရယူ® လက်မှတ်။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိ IAC၏အစီအစဥ္ႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုးတြင္ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္တိမ္းညႊတ္မႈအေနအ ထား၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္မိသားစုအေျခအေနမ်ားအေပၚခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ပိတ္ပင္သည္။ IAC ၏အနက္ဖြင့္ခ်က္အရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း (discrimination) ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အျခားေသာသူတစ္ဦးထက္ ေလ်ာ့ေပါ့မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မိမိ၏အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံလူမ်ဳိးစိတ္အရင္းအျမစ္၊ လိင္ႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးအေနအထား၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္မႈ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာျပင္ပလကၡာဏာတစ္ခုခုေၾကာင့္ IAC အတြင္း လြတ္လပ္စြာျဖင့္ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ႏိုင္မႈအတြက္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း