က်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ား

အရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အစည္းအ႐ံုးမ်ားတြင္ အသင္း၀င္မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား (Colleagues) ၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူလိုသူ (Clients) မ်ား၏ေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္ရန္ အသင္း၏ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားထားရွိၾကသည္။

တိုင်း အဆိုပါပိတ်ပင်ပူးပေါင်းမည်သူကိုနည်းပြ® ဒီလိုကျင့်ဝတ်အခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်များ Code ကိုလိုက်နာဖို့အပေါင်ရပါမည်။

က်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ား

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာမူမ်ား : ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြး

 • အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းထဲတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးကို အျမဲထိပ္တန္းအဆင့္တြင္ရွိေနရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

သိကၡာသမာဓိ

 • အလင္းျပသူ (Coaches) မ်ားသည္ မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ သီးျခားကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးႏွင့္ အကန္႔အသတ္ကိုသိရွိၿပီး ႐ိုးသားမွ်တစြာျဖင့္ မိမိ၏ပံုရိပ္ကို ထင္ဟပ္ေစဖို႔လိုပါသည္။
 • အလင္းျပသူ (Coaches) မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ယံုၾကည္ခ်က္ပံုစံ၊ မိမိတို႔၏တန္ဖိုးလိုအပ္ခ်က္မ်ား သာမကမိမိတို႔၏အကန္႔အသတ္ကိုသတိျပဳၿပီး ဤအရာမ်ားကမိမိတို႔၏အလုပ္အေပၚသက္ေရာက္မႈကို သိရွိရန္ပိုၾကိဳးစားရပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အတိုင္းအတာရွိသမွ် မိမိတို႔တာ၀န္ယူ ေဖာ္ေဆာင္ရေသာ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးကို ရွင္းလင္းမႈရွိေစၿပီး မိမိတို႔၏အခန္းက႑ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ၾက ပါသည္။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တာ၀န္ခံမႈ

 • အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔တစ္ဦးစီသာမက အလင္းျပျခင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို ထင္ရွားျမင္သာေစမည့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူအဆင့္အတန္းကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ပါမည္။

တစ္ပါးသူတို႔၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားျခင္း

 • အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားတို႔သည္ အလင္းျပမႈခံယူသူ (Clients)မ်ား၏ ျခားနားေသာ႐ိုးရာ ဓေလ့၊ သူတို႔၏ေနာက္ခံထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ အစြဲမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အတြင္း ေရးကိစၥ စသည္တို႔ကိုသတိမူၿပီး သူတ႔ိုသိကၡာကိုအေလးထားလ်က္ ေလးစားစြာဆက္ဆံရပါမည္။
 • အလင္းျပသူ(Coaches)မ်ားသည္ လူသားတိုင္း၏ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အဖိုး ထိုက္တန္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာေလးစားမႈကို သေဘာတူလက္ခံၾကသည္။ လူတစ္ဦးစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အတြင္းေရးကိစၥမ်ား၊ ပုဂၢလိကအျမင္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အစရွိသည္တို႔ကိုေလးစားၾကသည္။ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အျခားေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားက မတည္ၿငိမ္မႈကိုျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ဤလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းအျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳၾကသည္။ အလင္းျပသူမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးႏွင့္အခန္းက႑ျခားနားမႈအ၀င္ျဖစ္ေသာ အသက္အရြယ္၊ လိင္ျဖစ္တည္မႈ၊ မ်ဳိး႐ိုး၊ လူမ်ဳိးစု၊ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေနရာေဒသ၊ ဖိုမစိတ္တိမ္းညႊတ္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ လူမႈအေျခအေနစသည္တို႔ကို တိုး၍သင္ယူခြင့္ကို အၿမဲမျပတ္ရွာေဖြေန ရပါမည္။
 • အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအေျခခံ၍ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ လုပ္ငန္းအတြင္းဘက္လိုက္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ မတရားမႈကိုသိလ်က္ႏွင့္ ပါ၀င္မိျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈ႕မိျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္ ေသာအက်င့္စသည္တို႔ကို ဖယ္ရွားပစ္ရပါမည္။

ကိုျပသျခင္း

နိဒါန္း

အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အလင္းျပမႈခံယူလိုသူ (Clients)မ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ စံုလင္ေသာအထူးျပဳ ပညာရပ္အသီးသီးတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။ အလင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ မိမိကို ကူညီေပးသူ (mentor) မ်ားအားျဖင့္Coachingပညာကို တိက်ေသခ်ာစြာ သင္ယူရၿပီး မိမိတို႔၏ဘ၀ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မိမိတို႔၏လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္အသံုးျပဳၾက ပါသည္။

အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို အလင္းျပသူ၊ အတိုင္ပင္ခံ၊ ပံ့ပိုးကူညီသူ စသည္ျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိး ကင္ပြန္းတပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ အလင္းျပသူတစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ မိမိတို႔၏တိုးတတ္မႈကိုတိုင္းပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားတတ္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ရည္မွန္းခ်က္မွာ မိမိတို႔အလင္းျပေပးရေသာသူ(Clients) မ်ား၏ပန္းတိုင္ကိုရရွိေရး သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာဗ်ဴဟာမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး သူတို႔၏ျပႆနာအခက္အခဲ မ်ားမွေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေစဖို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈမ်ား၏သေဘာသဘာ၀မ်ား ေၾကာင့္ဤက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလင္းျပသူမ်ား အေျခခံက်င့္သံုးေလ့ ရွိေသာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားကိုဖန္တီးေပးပါသည္။

ဤဥပေဒသမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖိုခေနာက္ဆိုင္ျဖစ္သည္။

 • ပထမအခ်က္ - ဤဥပေဒသမ်ားသည္ အလင္းျပသူမ်ား၏ခံ၀န္ခ်က္မ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ နိယာမႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ဤတြင္ပုဂၢိဳလ္ေရး လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား၊ အလင္းျပမႈခံယူသူ မ်ား၏ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အစြမ္းကုန္စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ ပါသည္။
 • ဒုတိယအခ်က္ - ဤဥပေဒမ်ားသည္ အလင္းျပသူမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရတတ္ေသာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။
 • ေနာက္ဆံုးအခ်က္ - ဤဥပေဒသမ်ားကို အလင္းျပသူမ်ား၏ က်င့္၀တ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားအဆင့္ ဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ အလင္းျပသူတစ္ဦးစီတိုင္းက ဤဥပေဒသမ်ားကို လိုက္နာလွမ္းေလွ်ာက္ရန္သေဘာတူၾကသည့္အတိုင္း က်င့္၀တ္သိကၡာအျပည့္ ရွိေသာလုပ္ငန္းခြင္ကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရာသက္ပန္ကတိက၀တ္မ်ားကို ျဖည့္စြက္တည္ ေဆာက္ၾကရန္ အလင္းျပသူမ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးပါသည္။
 1. ၁-၀၁ က်င့္၀တ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒသမ်ား၏ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ
  1. (က) ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကို ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားအတြင္းရွိ ပံုမွန္အေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစား၍ရႏိုင္ေပသည္။ ဤက်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားကိုအလင္းျပျခင္း အသိုက္အျမံဳတြင္က်င့္သံုးၾက သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသင္း၀င္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားေသာ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဥပေဒသမ်ားကိုေစာင့္ထိန္းလိုက္နာျခင္းသည္ မိမိတို႔၏လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအျပင္ ႏွစ္ရပ္လံုးသာ မကအားလံုးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္လက္ခံၾကသည္။
  2. (ခ) ဤက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားသည္ IAC ၏ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အသင္း၀င္အားလံုးကိုထင္ရွား ျမင္သာေစပါသည္။ ဤဥပေဒသမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္လုိအပ္အေရးပါေသာ အနိမ့္ဆံုးအေလ့အထ စံႏႈန္းကိုညႊန္ျပေနေသာအသင္း၀င္မ်ားက လိုက္နာရမည့္တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။ ဤဥပေဒသ မ်ားကိုႏႈတ္သက္သက္မဟုတ္ဘဲ ႏွလံုးသားထဲမွလိုက္နာလိုက္ေလွ်ာက္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
  3. (ဂ) အလင္းျပသူ (Coach)တစ္ေယာက္၏ကိစၥရပ္မ်ားကို ဤက်င့္၀တ္ဥပေဒသမ်ားအရျပန္လည္ သံုးသပ္ရာတြင္ ထိုကိစၥမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ အပိုင္းျဖစ္ပါက ဤက်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ ျပန္လည္သံုးသပ္ေ၀ဖန္ရမည္။
 2. ၁-၀၂ က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ဌာေနတိုင္းျပည္၏ ဥပေဒတို႔ဆက္ႏြယ္မႈ
  1. (က) အကယ္၍ အလင္းျပသူ (Coach)က လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဌာေနတိုင္းျပည္၏ ဥပေဒမ်ားက IAC ၏က်င့္၀တ္စံႏႈန္းမ်ားထက္ ပိုမိုအေရးပါအရာေရာက္ခဲ့လွ်င္ပင္ အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားက IAC ၏က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရန္ ၾကိဳးစားရမည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူတစ္ေယာက္သည္ ဥပေဒပ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ မူပိုင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီး မႈဆိုင္ရာ မူပိုင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ မူပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာခ်ဳိးေဖာက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ မပတ္သက္ရ။
 3. ၁-၀၃ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆက္ႏြယ္မႈ
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေပးစြမ္းရာတြင္ IAC ၏ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ စံႏႈန္းအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
  2. (ခ) ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈသည္ အလင္းျပျခင္းကမၻာ၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားက မိမိတို႔ထံမွအလင္းျပမႈခံယူသူ (Clients)မ်ား၊ မိမိတို႔၏အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွသူမ်ား သာမက မိမိကိုယ္ကိုပင္ ဂုဏ္သိကၡာသမာဓိရွိစြာ ဆက္ဆံျပဳမူၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
 4. ၁-၀၄ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြး
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coach) တစ္ေယာက္သည္ မိမိေျပာဆိုေဖာ္ျပေသာ မိမိ၏အရည္အေသြးစံႏႈန္း ျပည့္ မီရန္ အျမဲတမ္းေလ့က်င့္မႈျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးထက္ ပိုမို၍ေဖာ္ျပေျပာ ဆိုျခင္းမ်ဳိးကို မျပဳလုပ္ရပါ။
  2. (ခ) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေလ့လာသင္ယူအားထားမႈ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာက္ပတ္ ေသာကၽြမ္းက်င္မႈအေတြ႕အၾကံဳကိုသာ အေျခခံ၍ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္နမိတ္အတြင္း၌သာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးရမည္။ အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အလုပ္ကိုသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရမည္။
 5. ၁-၀၅ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈပညာကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္စီးပြားေရးက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္းရွိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအဆင့္တစ္ခုအထိသိရွိေနရမည္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔အသံုးျပဳေနေသာပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ အလင္းျပျခင္းပညာရပ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အသစ္ေသာနည္း ပညာမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အၿမဲထိေတြ႕သိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 6. ၁-၀၆ အလင္းျပျခင္း(Coaching) ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားအေနျဖင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုအတြက္ အလင္းျပျခင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ (ရလဒ္စစ္ေဆးမႈအပါအ၀င္) သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ၿပီးတစ္ဖက္လူနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၾကရပါ သည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားအေနျဖင့္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈရယူမည့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္အတြက္ တရားဥပေဒအရ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္မဆို တားျမစ္ခံထားရျခင္းရွိပါက သက္ဆိုင္ရာအလင္းျပမႈခံယူမည့္ သူမ်ားကို ၾကိဳတင္အသိေပးထားရပါမည္။
 7. ၁-၀၇ တျခားသူကိုေလးစားမႈရွိျခင္း
  1. (က) လူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုေလးစားမႈရွိျခင္းသည္ အလင္းျပျခင္း၏အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
  2. (ခ) မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလင္းျပသူမ်ားသည္တစ္ပါးသူ တို႔၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တန္ဖိုး၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ကြဲျပားေနႏိုင္ေသာအျမင္တို႔ကို ေလးစားၾကရပါမည္။
 8. ၁-၀၈ မွ်တမႈမရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆို မွ်တမႈမရွိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳလုပ္ရ။
 9. ၁-၀၉ အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလုပ္တြင္ဆက္ဆံရေသာသူမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးေသာသေဘာ သက္ေရာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကိုမျပဳလုပ္ရ။
  2. (ခ) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္းသည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာျမဴဆြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ထိလက္ ေရာက္က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ႏႈတ္အားျဖင့္မဟုတ္ေသာ အျပဳအမူတို႔ျဖစ္ ပါသည္။ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မည္သည့္အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္မ်ဳိးကိုမဆို အၿမဲတမ္းေရွာင္ရွားၿပီး သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
 10. ၁-၁၀ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာမ်ား ေတြ႕ၾကံဳရ ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားက အလင္းျပသူႏွင့္ခံယူသူၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သိရွိၾကပါသည္။ အလင္းျပသူမ်ားကဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို မိမိတို႔၏အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ားအား လိုအပ္သလိုအသိေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈကို အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  2. (ခ) ထို႔အျပင္္ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္္အကူ အညီရယူျခင္းမ်ားကို ကနဦးအဆင့္ ကတည္းက ရယူရမယ့္တာ၀န္ရွိၿပီး ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ မိမိတို႔၏ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ထိခိုက္ေစျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
  3. (ဂ) အလင္းျပသူမ်ားက မိမိတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာျပႆနာမ်ားက အလင္းျပျခင္းလုပ္ေဆာင္္ေနမႈ ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ၀တၱရားမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္စြက္ဖက္မႈရွိလာျခင္းကိုသတိထားမိေသာအခါတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူျခင္းျဖင့္ သင့္ေတာ္ေသာခ်ိန္ညွိမႈကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာအလင္းျပျခင္းအစီအစဥ္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 11. ၁-၁၁ တိုးတတ္မႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕က်ေသာလုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ကို အလင္းျပမႈခံယူသူ၏ တိုးတတ္မႈမ်ားအဖို႔အလို႔ငွာ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။ တိုးတတ္မႈမရွိေသာအေျခအေနရွိခဲ့ပါမူ အလင္းျပမႈ ခံယူသူအတြက္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းရသည္။
 12. နည်းပြ '' သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ 1.12 တလွဲအသုံးပြုခြင်း။
  1. နည်းပြ '' ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီရငျခကျြမြားနှငျ့လုပ်ရပ်များတခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်သောကြောင့်, သူတို့မှသတိပေးချက်ဖြစ်ကြပြီး, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေး, လူမှုရေး, စည်းရုံးရေး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအလွဲသုံးစားလုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအချက်များဆန့်ကျင်စောင့်ရှောက်လော့။
 13. နည်းပြ '' သူ Work ၏ 1.13 တလွဲအသုံးပြုခြင်း။
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈသို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုတျခားသူက အလြဲသံုးစားျပဳႏိုင္မည့္အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနပါက ထိုကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မပါ၀င္ရ။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားက မိမိတို႔၏အလုပ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ၿပီးနားလည္မႈလြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကိုသိရွိပါက ထိန္းညွိျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ သို႔မဟုတ္္ ထိုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကို အေသးငယ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 14. ၁-၁၄ အျပန္အလွန္အက်ဳိးစီးပြား ထိခိုက္ၿငိစြန္းမႈ
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coach) တစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ရွိႏွင့္ေနၿပီးသား ရင္းႏွီးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားက အျပန္ အလွန္အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ၿငိစြန္းမႈျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္ မိမိလုပ္ေဆာင္ရန္ရွိ ေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
  2. (ခ) ၾကိဳမျမင္ႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားက အျပန္အလွန္အက်ဳိးစီးပြားထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ အေျခ အေနကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိပါက အလင္းျပသူသည္ အလင္းျပျခင္းက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ပါ၀င္ပတ္သက္သူ၏ အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးရလဒ္အတြက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရ ပါမည္။
 15. ၁-၁၅ ဖလွယ္ျခင္း (၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ)
  1. ေခါင္းပံုျဖတ္မႈမရွိေသာဆက္ဆံေရးတစ္ခုတြင္သာ အလင္းျပသူက ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခဖလွယ္ ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ရမည္။ အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ေပးရေသာ အလင္းျပျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ေငြေၾကးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအခေၾကးေငြေပးေခ်မႈအတြက္ လြတ္လပ္စြာညွိႏိႈင္းလက္ခံႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ႏိုင္ငံ၏၀င္ေငြ ခြန္ကန္႔သတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
 16. ၁-၁၆ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနႏိုင္ေသာသူမ်ားကို ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမရွိရ။
  2. (ခ) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔သံုးသပ္ကူညီေပးေနရသူ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိေနႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို ေခါင္းပံုျဖတ္မႈအျဖစ္ ႐ႈ႕ျမင္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
 17. ၁-၁၇ လႊဲေျပာင္းျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အလင္းျပမႈခံယူသူ(Clients)မ်ားကိုထိေရာ္ေလ်ာ္ညီစြာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ေတြ႕ရွိခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း အျခားေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
 18. ၁-၁၈ တတိယလူ(ေဘးလူ)က ၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းခံျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူက တတိယလူ(ေဘးလူ)တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အလင္းျပျခင္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္သေဘာတူညီထားလွ်င္ ၀န္ေဆာင္မႈစတက္မေပးမီကတည္းက ထိုသူတို႔တစ္ဦး ခ်င္းစီ၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈသဘာ၀ကို တတ္ႏိုင္သမွ်ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားႏိုင္ရန္လုပ္ ေဆာင္ရမည္။
  2. (ခ) နည်းပြရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တတိယပါတီများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏ပဋိပက္ခဖြစ်အခန်းကဏ္ဍဖျော်ဖြေဖို့ဌနာခံတစ်ဦးကာလတွင်အန္တရာယ်လည်းမရှိလျှင်, နည်းပြသူသို့မဟုတ်သူမ၏တာဝန်ဝတ္တရား၏သဘောသဘာဝနှင့်ဦးတည်ချက်ရှငျး, သင့်လျော်စွာကိစ္စရပ်များအဖြစ်အကြောင်းကြားအားလုံးပါတီများဖွံ့ဖြိုးစောင့်ရှောက် နှင့်ဤကျင့်ဝတ် Code ကိုနှင့်အညီအခြေအနေကဖြေရှင်း။
 19. ၁-၁၉ မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းကို တာ၀န္ခြဲေပးျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္စီမံျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏၀န္ထမ္း သို႔မဟုတ္ လက္ေထာက္မ်ားကို တာ၀န္ခြဲေပးရာတြင္ ထိုသူတို႔သည္ေပးအပ္ေသာတာ၀န္ကို ပိုင္ႏိုင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ရမည္။ ထိုသို႔ဆို ရာ၌ထိုသူတို႔၏ပညာေရး၊ သင္တန္းသို႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ၾကီးၾကပ္ မႈေအာက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈအေျခအေနမ်ားကို အေျခခံသည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားကိုေပးျခင္းႏွင့္ ၾကီးၾကပ္မႈကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၿပီးလွ်င္ထို၀န္ထမ္းတို႔၏တာ၀န္ယူမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ ဆိုင္ရာလိုက္နာက်င့္သံုးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းၾကပ္မတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ၾကီးၾကပ္မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
 20. ၄-၀၃ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုစီမံျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ မိမိတို႔လုပ္ ေဆာင္မႈျပဳေနေသာ တိုင္းျပည္၏ဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ေသာ အျခားလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဤက်င့္ ၀တ္ဆိုင္ရာဥပေဒသမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးလိုသည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ား စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုဖန္တီးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကိုင္စြဲက်င့္သံုးျခင္း၊ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းႏွင့္ ဖယ္ရွားျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူ (Coaches)မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အနာဂါတ္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိေစရန္၊ တာ၀န္ခံမႈအျပည့္ရွိေစရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏အျခားေသာဥပေဒေရးရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ထိန္းသိမ္းစီမံထားၾက ရန္တိုက္တြန္းပါသည္။
 21. ၁-၂၁ အခေၾကးေငြႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအမံ
  1. (က) ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနတစ္ခုတြင္ အလင္းျပသူႏွင့္အလင္းျပမႈခံယူသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအၾကား သင့္ေငြေတာင္းခံျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ ျခင္းအစရွိေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈကို တတ္ႏိုင္သည့္အတိုင္း ေစာႏိုင္သမွ်ေစာေအာင္ စီမံရမည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈက်သင့္ေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္ခေပးမည့္သူအေပၚ အျမတ္ထုတ္ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းမျပဳရ။ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ က်သင့္ေငြကိုမွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္း မရွိေစရ။
  3. (ဂ) ေငြေၾကးအကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ သည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါကအလင္းျပမႈခံယူသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းခံသူႏွင့္တတ္ႏိုင္ သည္အတိုင္းေစာႏိုင္သမွ်ေစာေအာင္ ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳရမည္။
  4. (ဃ) ၀န္ေဆာင္မႈခံယူသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈေတာင္းခံထားသူက သေဘာတူညီထား သည့္အခေၾကးေငြကို ေပးေခ်ျခင္းမရွိ၍ အလင္းျပသူက ေငြေၾကးေကာက္ခံေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွ တဆင့္ သို႔မဟုတ္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီေတာင္းခံမႈျပဳလုပ္လိုပါက မိမိလုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း အရာကို ထိုသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းျဖင့္ ထိုသူတို႔ေပးေခ်ရန္ရွိသည္မ်ားကိုအျမန္ ဆံုးေပးေခ်ႏိုင္ခြင့္ေပးရမည္။
 22. ၁-၂၂ ေငြေပးေခ်သူအတြက္ တိက်ေသာစာရင္းတင္ျပမႈ
  1. ေငြေပးေခ်သူမ်ားသို႔၀န္ေဆာင္မႈအတြက္စာရင္းမ်ားတင္ျပရာတြင္ အလင္းျပသူမ်ားသည္ေပးရေသာ ၀န္ေဆာင္မႈသေဘာသဘာ၀ က်သင့္ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ၀န္ေဆာင္မႈအဖိုးအခမ်ားကို တိက်ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပရမည္။
 23. ၁-၂၃ ညႊန္းေပးသူအတြက္အဖိုးအခ
  1. တစ်နည်းပြချေတဲ့အခါ, ကနေငွေပေးချေအားလက်ခံတွေ့ဆုံ, သို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးအလုပ်ရှင်အတွက်ထက်အခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေနဲ့အခကြေးငွေအပိုင်းသုံးပိုင်း - ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦးချင်းစီရန်ငွေပေးချေမှု (အတိုင်ပင်ခံအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်အခြားလွှဲပြောင်း) ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်အခြေခံသည်ထောက်ပံ့ခြင်း, စာအရေးအသားအတွက်သဘောတူညီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏တင်သည့်မှကြိုတင်။
 1. ၂-၀၁ အနက္ဖြင့္
  1. ေၾကာ္ျငာျခင္း၊အမ်ားျပည္သူသို႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟုဆိုရာ၌ အလင္းျပျခင္း(Coaching)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ (လက္ကမ္းစာေစာင္၊ စာမူ၊ မိန္႔ခြန္း သို႔မဟုတ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အေၾကာင္းအခ်က္ စသည္) ေရးသား ထားေသာ စာရြက္စာတမ္း သို႔မဟုတ္ ႏႈတ္ထြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ အားလံုးကိုဆိုလိုပါသည္။
 2. ၂-၀၂ အျခားေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား
  1. အလင္းျပသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔တိတိက်က်ေတာင္းဆိုျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ မေတာင္းဆိုဘဲျဖစ္ေစ အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္ေၾကာင္းနား လည္ထားၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အလင္းျပသူမ်ားက ထိုသို႔ေသာအမ်ားျပည္သူအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ လွည့္စားမႈမပါ မွန္ကန္မႈအျပည့္ရွိေစရန္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစား ရမည္။
 3. ၂-၀၃ မွားယြင္းေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ မည့္သည့္အေျခအေန၌မဆို မွားယြင္းေသာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သို႔မထုတ္ေ၀ရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ထိုသို႔မွားယြင္းေသာထုတ္ျပန္ခ်က္ဆိုရာ၌ အလင္းျပသူ၏ သင္တန္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ေကာက္ခံေသာ အခေၾကးေငြမ်ားစသည္ျဖင့္ ပါ၀င္သည္။
 1. ၃-၀၁ ဆက္ဆံေရးကိုတည္ေဆာက္ျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားက မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းအတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခေၾကးေငြကို ၀န္ေဆာင္မႈ ရယူမည့္သူအား ပထမဆံုးအလင္းျပျခင္းအခ်ိန္မတိုင္မီ ၾကိဳတင္ရွင္းျပေပးရမည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားက မိမိတို႔၏အလင္းျပျခင္းဆက္ဆံေရးတြင္အေရးပါေသာ ကိစၥရပ္ကိုေစာႏိုင္သမွ် ေစာစီးစြာေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတြင္းေရးလ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ (အတြင္းေရးလ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အကန္႔အသတ္ အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းတြင္႐ွဳ)
  3. (ဂ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ထံတြင္ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ားကိုလိုအပ္ပါက အျခားေသာပညာရွင္ မ်ားထံ ရည္ညႊန္းလႊဲေျပာင္းေပးရန္ သေဘာတူၾကသည္။ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ထံတြင္အလင္း ျပမႈခံယူေနသူမ်ား၌ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးကုသမႈခံယူရန္ လိုအပ္သည့္ျပႆနာမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရလွ်င္ ထိုသူတို႔ကိုႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈေပးသူ၊ စိတ္ကုထံုးျဖင့္ကုသသူ သို႔မဟုတ္ စိတ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ထံ တတ္ႏိုင္သမွ်အေစာဆံုးညႊန္းဆိုေပးရပါမည္။
  4. (ဃ) နည်းပြ client များ '' မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေအဖြစ်ချက်ချင်းဖြစ်နိုင်သမျှနည်းပြအလုပ်ကိုအကြောင်းကို၎င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းပါစေ။ ဘယ်အချိန်မှာမရရှိနိုင်ပါ, တစ်ဦးနည်းပြနည်းပြအကြောင်းကိုတိကျတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြေရှင်းရန်စာရေးသားသတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။
 2. ၃-၀၂ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေ၀းျခင္းႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခ
  1. (က) အလင္းျပသူ (Coach)အေယာက္စီတိုင္းက အလင္းျပမႈခံယူသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူတစ္ဦး ဦး၏အႏၲရာယ္ကင္းေ၀းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာသုခသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ အေျခအေနတြင္ရွိေန ေၾကာင္းသိရလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဌာနပညာရွင္မ်ား ဆီသို႔အေစာဆံုးညႊန္းဆို ပို႔ေဆာင္ေပးရမည္။ အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနတစ္ခုတြင္ေရာက္ရွိေနလွ်င္ အလင္းျပသူက အလင္းျပမႈခံယူေနသူကိုယ္စား သင့္ေလ်ာ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚဌာန ပညာရွင္မ်ားကို ဆက္သြယ္ကူညီေပးမႈ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ထံတြင္ အလင္းျပမႈခံယူေနသူ (Clients)မ်ားက စိတ္က်န္းမာေရး အေျခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူတစ္ဦးဦးကို ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေစႏိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာအေျခအေနတစ္ခုတြင္ ထိုသူ၏စိတ္က်န္းမာ ေရးအေျခအေန သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ခုခုကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ရန္ၾကိဳးစားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳကို အေျခခံလုပ္ေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလင္းျပသူ(Coaches)မ်ားအား ထိုကဲ့သို႔စစ္ေဆးျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္ ေပးထားျခင္း၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
  3. (ဂ) အလင္းျပမႈခံယူသူက မိမိတို႔သည္ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ခုကိုထိခိုက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အႏၲရာယ္ျပဳမိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာျခင္းရွိေသာအခါ အလင္း ျပသူ(Coaches)မ်ားက သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထိုထိခိုက္ ျခင္းသို႔ အႏၲရာယ္ျပဳျခင္းခံရေသာသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ကိုလည္း အလင္းျပသူကပင္အသိေပးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားရမည္။ အလင္းျပသူအေနျဖင့္ထိုသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲဥပေဒကိစၥရပ္တစ္ခုခု ဟုတ္၊ မဟုတ္ ခြဲျခားသိမွတ္ရန္ မလို အပ္ေပ။
 3. ၃-၀၃ စိတ္က်န္းမာေရးပညာရွင္၌ ကုသမႈခံယူသူအား အလင္းျပေပးျခင္း
  1. အလင္းျပသူအေယာက္စီတိုင္းသည္စိတ္ကုထံုးသို႔မဟုတ္ အျခားစိတ္က်န္းမာေရးကုသမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို လက္ရွိခံယူေနရေသာသူအတြက္ အလင္းျပေပးျခင္းလုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္ကို ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္အေနျဖင့္ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရာ၌ ထိုသူ၏ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို ေထာက္ထားခ်င့္ခ်ိန္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္။
 4. ၃-၀၄ အလင္းျပမႈခံယူသူႏွင့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပားမႈ
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးေဖာက္ျပားမႈ ေရာေထြးပတ္သက္မႈမရွိေစရန္သေဘာ တူညီၾကသည္။
 5. ၃-၀၅ အလင္းျပျခင္းကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားက အလင္းျပျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ မည္သည့္ကိစၥမ်ဳိးကို မဆို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ အျခားေသာအစီအမံမ်ားကို အေကာင္းဆံုးၾကိဳးစားျပင္ဆင္ထားရမည္။ တစ္လ ထက္မက ပို၍ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသာ ေရရွည္အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားမ်ားအတြက္ အလင္းျပသူက အလင္းျပမႈခံယူသူအား အျခားသင္ေ့လ်ာ္ေသာ အလင္းျပသူထံသို႔ မိတ္ဆက္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။
 6. ၃-၀၆ အလင္းျပျခင္းကုိ ရပ္တန္႔ျခင္း
  1. အလင္းျပမႈခံယူသူက အလင္းျပျခင္းအစီအစဥ္ေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ ခံစားရျခင္း တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာသိရွိရလွ်င္ အလင္းျပသူသည္ ထိုအလင္းျပျခင္း ဆက္ဆံေရးကိုရပ္တန္႔ရန္သေဘာတူသည္။ ထိုသို႔ရပ္တန္႔ရာတြင္ အလင္းျပသူကအျခားေသာအစီ အစဥ္ကိုအၾကံျပဳျခင္း၊ အျခားအလင္းျပသူထံလႊဲေျပာင္းေပးျခင္း သို႔မဟုတ္အျခားေသာပညာရပ္မ်ားကို ညႊန္းဆိုေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ေတာ္သည့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

ဤစံႏႈန္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အလင္းျပသူအားလံုး၏ ပညာရွင္အဆင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။

 1. ၄-၀၁ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားက အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေလးစားၾကရမည္။ အလင္းျပျခင္းအတြက္လိုအပ္မႈ သို႔မဟုတ္ သုေတသနျပဳလုပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ဳိး မွလြဲ၍ အလင္းျပမႈခံယူသူ၏ ပုဂၢလိကသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းမျပဳရ။ ဖြင့္ဟမႈ တစ္ခုခုျဖစ္ေပၚသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဤလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းေပးေရး စံမ်ားကိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္။
  2. (ခ) ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ အလင္းျပျခင္း မစတင္မီႏွင့္ စတင္ၿပီးေနာက္မ်ားတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈယူျခင္းကို လိုအပ္သလို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
  3. (ဂ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ အလင္းျပမႈခံယူသူအျပင္ အျခားစိတ္၀င္စားသူမ်ားႏွင့္အတူ အလင္းျပသူ၏ အတြင္းေရးကိစၥထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္အကန္႔အသတ္တို႔ကိုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ အလင္းျပသူအေနျဖင့္ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကိုေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖြင့္ဟခံရျခင္း အေျခအေနမ်ဳိးကို ေသခ်ာစြာစူးစမ္း စီစစ္ရမည္။
  4. (ဃ) ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မျဖစ္မေနဖြင့္ေျပာရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မွလြဲ၍ အလင္းျပျခင္းလုပ္ေဆာင္ စဥ္အတြင္းရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အလင္း ျပမႈခံယူသူသို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအတြက္ ျဖစ္အံ့ဆဲဆဲထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုၾကိဳတင္ျမင္ရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္။ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ အလင္းျပသူသည္ မိမိေဖာ္ထုတ္ရမည့္ အခ်က္အလက္ ပမာဏကို ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ခ်ိန္ဆမႈျပဳရမည္။
 2. ၄--၀၂ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳေပးရေသာသူမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ထိန္းသိမ္း ခြင့္ကိုကာကြယ္ေပးရန္ အေျခခံက်က် သတိထားႏိႈင္းဆမႈျပဳေပးရမည္။ ပညာရွင္ပီသေသာ ဆက္ဆံ ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏စည္းမ်ဥ္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ားက ကိုယ္ေရးလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလင္းျပသူမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၾကသည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကိုအာမခံေပးႏိုင္ေသာအေျခအေနမွလြဲ၍ ပုဂၢိဳလ္ေရး လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို မည့္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရ။
  3. (ဂ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ ဆီေလ်ာ္ေသာပညာပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္သိပၸံပညာရပ္ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ထိုကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္သာ ေဆြးေႏြးရမည္။
  4. (ဃ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာတင္ျပမႈ၊ ေရးသားမႈအပါအ၀င္ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိတို႔ထံတြင္အလင္းျပမႈခံယူသူ (Clients)မ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ရန္အထူးသတိျပဳရမည္။ ထို႔အျပင္ထိုအလင္းျပသူမ်ားကို သိရွိျခင္းမရွိေစရန္အတြက္အလင္း ျပသူမ်ားက ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ေပးထားရမည္။ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏အလင္းျပ သူ(Clients) သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အခြင့္အာဏာရွိသူတို႔ထံမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္စာကို ရရွိ မွသာလွ်င္ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ရမည္။
  5. (င) ေဆြးေႏြးအၾကံေပးမႈအစီအစဥ္တြင္ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆက္ဆံေရးရွိ ေနေသာ မိမိတို႔၏အလင္းျပမႈခံယူသူ (Clients)မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိသြားေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္းမျပဳရ။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာၾကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာအေၾကာင္းအေျခအေနတြင္သာ ထိုသတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုမွ်ေ၀ရမည္။ ထို႔အျပင္အလင္းျပသူမ်ားသည္ ထိုေဆြးေႏြးအၾကံေပးမႈ အစီ အစဥ္၏ရည္မွန္းခ်က္(ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္) ကိုရရွိေစရန္ လိုအပ္သေလာက္သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုမွ်ေ၀ရမည္။
  6. (စ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ အလင္းျပျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔ျခင္း၊ အလင္းျပျခင္းခံယူသူမ်ား မသန္စြမ္းျဖစ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္သြားျခင္း အေျခအေနမ်ားတြင္ ထိုသူတို႔၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ မ်ားကိုကာကြယ္ရန္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
  7. (ဆ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ ကြယ္လြန္သြားေသာ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ဤက်င့္၀တ္ဥပေဒအတိုင္း ကာကြယ္ေပးရမည္။
 3. ၄-၀၃ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုစီမံျခင္း
  1. (က) အလင္းျပသူမ်ားသည္အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား၏မွတ္တမ္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ရွာေဖြျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအစရွိသည္တို႔ကို ဌာေနတိုင္းျပည္၏ ဥပေဒႏွင့္အလင္း ျပျခင္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈျပဳရပါသည္။
  2. (ခ) အလင္းျပသူမ်ားသည္ တယ္လီဖုန္း၊ voice mail၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီးလ္ေမး၊ ဖက္(စ္)ႏွင့္အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတစ္ခုခုျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုထားေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
  3. (ဂ) အလင္းျပသူသည္ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ရယူႏိုင္ေသာအေျခအေနတြင္ ရွိေနေစရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒေရးရာ လက္ေတြ႕က်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရပါမည္။
 4. ၄-၀၄ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ျခင္း
  1. (က) ဥပေဒအေရးအေၾကာင္းမွလြဲ၍ အလင္းျပသူမ်ားသည္ အလင္းျပမႈခံယူသူ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္း အခ်က္မ်ားအား ကာယကံရွင္ သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္ကိုယ္စား ဥပေဒေၾကာင္းအရအခြင့္ရသူ၏ စာျဖင့္ေရးသားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုရမည္။
  2. (ခ) ထိုသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္မပါရွိေသာအေျခအေနတြင္ အလင္းျပသူသည္ တရားဥပေဒအရျပဌာန္းခြင့္ျပဳခ်က္ အရထိုလွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ဖြင့္ဟခြင့္ရွိေစရမည္။
  3. (ဂ) ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အလင္းျပသူသည္ ထိုသို႔လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္မႈမျပဳမီ အလင္းျပမႈခံယူသူ(Clients)ထံသို႔ အေၾကာင္း ၾကားရမည္။
  4. (ဃ) အလင္းျပျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈရွိေသာ တတိယလူကို ထိုသတင္းအခ်က္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပရန္လိုအပ္ပါက သင့္ေတာ္ေသာခြင့္ျပဳစာရမွသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရမည္။
  5. (င) ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဥပေဒအရလိုအပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အလင္းျပမႈခံယူသူ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေပးအယူကိစၥတစ္ခုခုရွိေနပါက အလင္း ျပသူသည္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖြင့္ဟေဖာ္ထုတ္ရမည္။
 1. ၅-၀၁ သင္တန္းအစီအစဥ္ဒီဇိုင္းမ်ား
  1. အလင္းျပသူမ်ားကိုျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရေသာအလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏သင္တန္း အစီအစဥ္မ်ားကိုေသခ်ာေကာင္းမြန္စြာ စဥ္းစားျပင္ဆင္ျခင္းျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ားအမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 2. ၅-၀၂ သင္တန္းအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအရာမ်ား
  1. အျခားေသာအလင္းျပသူမ်ားကို ျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရေသာ အလင္းျပသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းအားျဖင့္ မွားယြင္းေသာလမ္းျပပို႔ေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။
 3. ၅-၀၃ သင္တန္းက်င့္၀တ္မ်ား
  1. အလင္းျပသူမ်ားကိုျပန္လည္သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရေသာ အလင္းျပသူမ်ားသည္ သင္တန္းသား မ်ားအားက်င့္၀တ္ဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သည့္အတိုင္းအသိေပးၿပီး ထိုက်င့္၀တ္မ်ားကို သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး လိုက္နာၾကရမည္။
 4. ၅-၀၄ သင္တန္းဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ အျခားေသာအလင္းျပသူမ်ားကိုသင္တန္းပို႔ခ်ရာတြင္ မိမိတို႔၏သင္တန္း ဆိုင္ရာအကန္႔အသတ္မ်ားကို ၾကည့္ျမင္ရန္သေဘာက်ၿပီး မိမိတို႔အေနျဖင့္အျခားေသာအလင္းျပ သူမ်ားကိုသင္တန္းပို႔ခ်ရန္ လံုေလာက္ေသာအေတြ႕အၾကံဳရွိသည္ဟု ယံုၾကည္မႈအျပည့္မရွိပါက ထိုသင္တန္းသားမ်ားအား အျခားေသာအလင္းျပသူ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ရည္ညႊန္းလႊဲေျပာင္း ေပးရမည္။
 1. ၆-၀၁။ သုေတသနျပဳရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း
  1. (က) သုေတသနျပဳမႈလုပ္ေဆာင္မည့္ အလင္းျပသူမ်ားသည္ ထိုသုေတသနလုပ္ငန္းကို သိပၸံနည္းက် အသိအမွတ္ျပဳစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီးလုပ္ေဆာင္ရမည္။
  2. (ခ) သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကိုစီစဥ္ရာတြင္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွားယြင္းစြာ အသံုးျပဳမိျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ရပါမည္။
  3. (ဂ) ထိုသုေတသနလုပ္ငန္းကိုလုပ္ေဆာင္ေသာ အလင္းျပသူမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိရမည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ထိုသုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈကို ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ႏိုင္ေသာ အျခားေသာသိပၸံပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည္။
  4. (ဃ) ထိုသုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဌာေနတိုင္းျပည္၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ ရမည္။
 2. ၆-၀၂။ သုေတသနလုပ္ေဆာင္ျခင္း
  1. (က) အပိုဒ္(ခ)တြင္ ေဖာ္ျပမည့္အေျခအေနမွလြဲ၍ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရရွိထားရမည္။
  2. (ခ) အထူးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ အမည္မသိစစ္ေဆးမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားတို႔၏သဘာ၀ကို ေလ့လာေသာကိစၥမ်ဳိးတြင္ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူရန္ မလိုအပ္ေပ။
  3. (ဂ) သုေတသနျပဳလုပ္ေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို လူအမ်ားနားလည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔မည္။
  4. (ဃ) သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သုေတသနလုပ္ေဆာင္မႈတြင္ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအဖြဲ႕မွ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ဳိးရလဒ္မ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ သည့္အတိုင္း ကာကြယ္မႈေပးရမည္။
  5. (င) သုေတသနအဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈမက္လံုးေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ထိုမက္လံုးေပးမႈသည္ လြန္ကဲေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္တင့္မႈမရွိေသာကမ္းလွမ္းမႈ မျဖစ္ေစရ။
 3. ၆-၀၃။ သုေတသနရလဒ္မ်ားကိုတင္ျပျခင္း
  1. သုေတသနရလဒ္မ်ားကိုတင္ျပေပးရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အလင္းျပသူမ်ားသည္ သုေတ သနရလဒ္အေျဖမ်ားကို လိမ္ညာလုပ္ၾကံတင္ျပျခင္းမျပဳရ။ ထို႔အျပင္ သုေတသနျပဳခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ေသာသိသာထင္ရွားသည့္မွားယြင္းမႈတစ္ခုခုကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ေတြ႕ရပါက ထိုအမွားကိုျပင္ဆင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္။
 4. ၆-၀၄။ ခိုးယူကူးခ်ျခင္း
  1. အလင္းျပသူမ်ားသည္ အျခားေသာသူမ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ေဒတာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ထိုေတြ႕ရွိတီထြင္သူ၏ ခြင့္ျပဳစာကို ၾကိဳတင္ရယူျခင္းမရွိဘဲ ခိုးယူကူးခ်ျခင္းမျပဳရ။
 5. ၆-၀၅။ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
  1. နည်းပြသာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်အတွက်တာဝန်နှင့်အကြွေးဝယ် ယူ. , အခြားသူများအား '' အလုပ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါအမြဲသင့်လျော်သောထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုပေးပါ။
 6. ၆-၀၆။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်ေသာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္
  1. ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈတစ္ခုခုကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေပးရေသာ အလင္းျပသူမ်ားသည္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာအရာမ်ားကို ေလးစားရမည္။ ထို႔အျပင္ ထိုလုပ္ေဆာင္မႈကိုတင္ျပေသာ စာေရးသူ အား ထိုပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရမည္။

အခန္း ၆-၀၄ မွ ၆-၀၆ သည္ အလင္းျပသူမ်ား၏ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈအားလံုးအတြက္ အက်ဳံး၀င္သည္။.

က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသမ်ားကို DownLoad ရယူပါ။