အဖြဲ့ဝင္

အဖြဲ့ဝင္

အဖြဲ့ဝင္ ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ

သာမန္ထက္ထူးျခားေသာ အလင္းျပျခင္း

စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ျပီး ကမၻာ့ကြ်မ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္ေသာ အလင္းျပသူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္၊ မိမိ၏ ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးကို ေရရွည္ဆက္လက္တည္ေဆာက္သြားႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိ၏ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွိေသာသူမ်ား၏အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ IAC အဖြဲ႕ျဖင့္ပါ၀င္ဆက္သြယ္ရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အလင္းျပသူအျဖစ္ တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား အတြက္ မိမိကုိယ္မိမိ ကတိက၀တ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

  • အလင္းျပျခင္းဆိုင္ရာ တီထြင္မႈႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ
  • သာမန္ထက္ထူျခားေသာေျပာင္းလဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစရန္ မိမိအေတြးအျမင္ေျပာင္းလဲျခင္း၏ တန္ဖိုး
  • သူတစ္ဦး၏ဘ၀အသက္တာႏွင့္ ထုိသူ၏အသက္ေမြးလုပ္ငန္းကိုပါ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ေသာ အေတြးတစ္ခုျဖင့္ ၀န္းက်င္တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ျခင္း။
  • မိမိကိုယ္ကို ထိေရာက္စြာဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ ပံုရိပ္လကၡဏာ

အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္၌ အလင္းျပျခင္းအခန္းက႑သည္အဆံုးသတ္ သြားသည္ဟုကြ်ႏု္ပ္တို႔မခံယူပါ။ အလင္းျပျခင္း၏စြမ္းအားမွာ သူတစ္ဦး၏ေျပာင္းလဲမႈသည္ အလင္းျပမႈ ခံယူေတြ႕ဆံုမႈတစ္ၾကိမ္ခ်င္းစီ၌ ထိုသူ၏တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကိုနားလည္ျပီး ထိုေအာင္ျမင္မႈကိုသိမွတ္ ဂုဏ္ျပဳေပးရန္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏တရား၀င္စံသတ္မွတ္မႈ အလင္းျပသူလက္မွတ္ရ အစီအစဥ္သည္ ကမၻာတြင္နားလည္သေဘာေပါက္လြယ္ေသာ အမွတ္တံဆိပ္အေနျဖင့္ရွိေနသည္ကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ခံယူ ထားသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏သင္တန္းလက္မွတ္ အစီအစဥ္သည္အလင္းျပမႈကြ်မ္းက်င္ေစရန္ သတ္မွတ္ အလင္းျပမႈအခ်ိန္မ်ား မလိုအပ္ပါ။ အမွန္တကယ္အေျခခံက်ေသာ နည္းေပးလမ္းညႊန္မႈကို မည္မွ် သေဘာေပါက္ျပီးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။

ဤအရာသည္ IAC ၏ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ျပီး®!

သာမန္ထက္ ထူးျခားေသာ အလင္းျပျခင္း၏ ရလဒ္ကိုဖန္တီးေပးသည္။

ဘယ္သူဘယ္လိုဘယ္မွာ သို႔မဟုတ္ ဘယ္လိုပံုစံနည္းျဖင့္ သင္အလင္းျပျခင္းသည္ ပိုင္ႏိုင္ေသာ အလင္းျပျခင္းတစ္ခု မဟုတ္ေသးပါ။ IAC၏ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈကို ယခုကဲ့သို႔ ဖန္တီးထားသည္။ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈမ်ားသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္က်ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ဖန္တီးထားသည္။ ဤကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ားအတြက္ရွိေနသည့္ အကန္႔သတ္မဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ေရခံေျမခံႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ သြားႏိုင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

IAC သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အလင္းျပမႈခံယူသူမ်ား၏ အက်ဳိးတိုးပြားေစရန္ အလိုငွာ စိတ္ပါ၀င္စားေသာအလင္းျပသူ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အား ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိရာတြင္ တင္းၾကပ္ ေသာအလင္းျပသူလက္မွတ္ရယူမႈ အၿမဲတိုးတတ္ၿပီး ေရွ႕ေရးေမွ်ာ္ေတြးတတ္ေသာ အလင္းျပသူမ်ား အဖြဲ႕၀င္ျခင္း၊ အျမင့္ဆံုးမားဆံုးေသာက်င့္၀တ္၊ ပညာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။

ပံုမွန္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ရန္ IAC သို႔ ယခုဆက္သြယ္ပါ

Masteries Practitioner (MP) “package” ကမ္းလွမ္းခ်က္

  • IAC သို႔ပါ၀င္ခ်င္ပါသလား၊ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ စီမံထားေသာအရာမ်ားကို အထူးေလ်ာ့ ေစ်းႏႈန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၉)ျဖင့္ ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္.
  • ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ စီမံထားေသာအရာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္အဖြဲ႔၀င္ေၾကး (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၉)၊ on-line ဆန္းစစ္ေျဖဆိုမႈတစ္ၾကိမ္အတြက္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇)၊ ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစေသာ တိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ (MPDF - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀) ပါ၀င္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇) ကို သက္သာေအာင္ျပင္ဆင္ထားသည္။.
  • MPကမ္းလွမ္းခ်က္ကို၀ယ္ယူျပီးပါက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအရာမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာအတြင္းျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ႏွစ္စဥ္အဖြဲ႕၀င္ေၾကးကို ထိုကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

MP ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ယခု၀ယ္ယူပါ။

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း