အသင္း၀င္ေၾကးမ်ား

အသင္း၀င္ေၾကးမ်ား

အဖွဲ့ဝင်-အခကြေးငွေတစ္ႏွစ္စာအသင္း၀င္ေၾကး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၉) သာ

ငါအဆိုပါပိတ်ပင် Join ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားပေါ့®

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလင္းျပျခင္း အစည္းအ႐ံုး International Association of Coaching (IAC)သုိ႔ ေပးလွဴျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ပရဟိတအလွဴမ်ားကဲ့သို႔ အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ခံမႈ မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ပံုမွန္စီးပြားေရးအသံုးစရိတ္မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေငြျဖတ္ေတာက္ခံရႏိုင္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အသင္း၀င္ေၾကးေပးသြင္းေငြမ်ားသည္ IAC ၏တရားဥပေဒအရ ျပန္အမ္း၍ မရေပ။

Masteries Practitioner (MP) “package” ကမ္းလွမ္းခ်က္

  • IAC သို႔ပါ၀င္ခ်င္ပါသလား၊ ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ စီမံထားေသာအရာမ်ားကို အထူးေလ်ာ့ ေစ်းႏႈန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁၉)ျဖင့္ ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္.
  • ကြ်မ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစရန္ စီမံထားေသာအရာမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္အဖြဲ႔၀င္ေၾကး (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၉)၊ on-line ဆန္းစစ္ေျဖဆိုမႈတစ္ၾကိမ္အတြက္(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇)၊ ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္သူျဖစ္လာေစေသာ တိုးတက္မႈအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ (MPDF - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀) ပါ၀င္သည္။ ထိုအရာမ်ားမွ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၇) ကို သက္သာေအာင္ျပင္ဆင္ထားသည္။.
  • MPကမ္းလွမ္းခ်က္ကို၀ယ္ယူျပီးပါက ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာအရာမ်ားကို တစ္ႏွစ္တာအတြင္းျပီးစီးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ႏွစ္စဥ္အဖြဲ႕၀င္ေၾကးကို ထိုကာလအတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးျခင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

အမတ် Package ကိုဝယ်ယူ

IAC®ကိုဆက္သြယ္ပါ

အီးမေးလ်ပို့ရန်ပိတ်ပင်

ေမးခြန္း