ජනාධිපතිගෙන් පිළිතුරු


නැටලි

නටාලි ටකර් මිලර්, IAC-CC
president@certifiedcoach.org

සිය සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීමට හෝ අලුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති සියල්ලන්ට අත්පොළසන් දීමක්!
The recent "Special Announcement" netted sign-ups and feedback that
have been nothing short of inspiring. I speak for all the devoted
volunteers and contributors to the IAC when I say we are excited to
find so many members who share the vision of advancing coaching to the
highest standards of universal excellence.

ඔබට අලුත් ලූහුඬු ප්රකාශයක් මග හැරුණි නම් ඔබට එය බැලීමට හැකිය: http://www.certifiedcoach.org/news/febannounce.html

එම
IAC continues to attract the coaches and professionals who are
dedicated to our growing profession. Offers of time and talent have
allowed us to expand some of our initiatives and move forward more
quickly with the several projects in the works. Please consider joining
this team of dynamos by volunteering. You can find the volunteer
application link on the left menu bar after logging in: http://certifiedcoach.org/login.lasso

එක්
volunteer who works to assist the IAC membership is member Kerri
Laryea, IAC-CC, who will be launching the first IAC local chapter.
Kerri offered to pilot the program, which will begin March 1st in
Phoenix, AZ. If you're in the Phoenix area and wish to join this
chapter, contact Kerri: kerri@iklarity.com

පටන්
and upward, fellow professionals. Thank you for your graciousness
during our transition into the IAC's next exciting phase. Allow me to
offer this tribute to Thomas J. Leonard who passed on February 11th
2003: "The essence of leadership is not giving things or even providing
visions. It is offering oneself and one's spirit." – Lee Bolman &
Terence Deal

IAC හි සාමාජිකයන් නිසැකවම කරන්නේ.