සහතික කරුවන්ගෙන් විමසන්න

VOICE ප්රවෘත්ති පත්රයේ ඉදිරි ගැටලුවලට 'සෝනි සහතික කරුවන්ට' යවනු ලබන ප්රශ්නවලට ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.