මාර්තා පැස්ටර්ක්

සැප්තැම්බර් VOICE

සභාපතිගේ ලිපිය Pepe del Rio, IAC සභාපති මෙම VOICE ™ සඟරාවේ මෙම තේමාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් වන අතර එබැවින් ජාත්යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ අන්තර්ජාතික සහයෝගීතා සහතික කිරීමේ ක්රියාවලිය පිළිබඳ සුවිශේෂී හා අභියෝගාත්මක ක්රියාවලියක් ලෙස මම ඔබට ආරාධනා කරන්නෙමි. තෝමස් ලෙනාඩ්ගේ දර්ශනය වූයේ IAC සමඟ සහතික කිරීමේ ක්රියාවලිය සරල කිරීමයි ...

සැප්තැම්බර් VOICE වැඩිදුර කියවන්න "

අනුචලන ඉහළට

IAC ලොගය