බාසිලෝනා ස්පාඤ්ඤය

නායකයා යොලන්ඩ් ෆ්ලෙටා
කණ්ඩායම් නායකයින්:
දුරකථන + 34 93 2503858
විද්යුත් තැපෑල IACspain@certifiedcoach.org
ෆේස්බුක් ACIAC ESPAÑA

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය: වැඩි විස්තර සඳහා යොලන්ඩ් ෆ්ලෙටා අමතන්න

නව එන්බීඑන් 8 සහ 9 2019, අන්තර්ජාතික IAC සහ බාසිලෝනා සම්මේලනය.

Atent @ a los detalles que iremos dando de este próximo evento.

Un must para los amantes del coach.