පිළිබඳව සංඛ්යාලේඛණ

ඔන්ලයින් විභාග සංඛ්යාලේඛන
Of the 593 IAC members
who completed taking the online exam, 349 (59%) have passed and
are now eligible to take Step 2, which will be available in August
2004. The first step of the IAC Certification Process is comprised
of 200 multiple choice questions in three sections: Demonstration
of Proficiency, Most Appropriate Proficiency and Legal & Ethical
ප්රශ්නය.

IAC සාමාජිකයන්
6,808
සාමාජිකයින්
who have started the online exam
728
(11%)
Members who have completed
the online exam
593
(9%)
සම්පුර්ණ කරන ලද පරීක්ෂණය සමත් වී ඇත
349
(59%)

IAC members may take the online exam
by logging into the IAC web site at http://www.certifiedcoach.org/
සහ ඔවුන්ගේ ගිණුම් පිටු මත "පියවර 1" මත ක්ලික් කරන්න.