පුහුණු කිරීම ගැන සැලකිලිමත් වන සියලු නායකයින් අමතන්න

IAC මණ්ඩලයේ පාලක මණ්ඩලය නව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක් සොයයි.

ඔබ IAC මණ්ඩලයේ කොටසක් වීම ගැන ඔබ උනන්දු වන්නේ නම්:


  • ජාත්යන්තර නායකයින් සමඟ වැඩ කිරීමට සූදානම්

  • කැපවීමක් කිරීමට කැමැත්තෙමි

  • සේවය කිරීමට ඇති අවස්ථාවන් අභිපේ්රරනය
  • පුහුණු ක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ටත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීම

  • නායකත්වය සැපයීමට දේවානුභාවයෙන්

එතකොට අපි ඔයාට අහන්න ඕනේ.

අපි අපගේ දැල් බොහෝ දුරට හා සියලු ජාත්‍යන්තර දේශසීමා හරහා දමමු
වෙනසක් කිරීමට සූදානම් නායකයින් බඳවා ගැනීමට හා රඳවා ගැනීමට අපගේ උත්සාහය.

දැන් තමයි කාලය හා මේ මොහොතකට ඔබ වෙනුවෙන්
ඇමතුමට පිළිතුරු දෙන්න!

කරුණාකර ඔබේ නම, ආවරණ ලිපියක් සහ නැවත ආරම්භයක් පාකර් ඇන්ඩර්සන් වෙත යවන්න
c / o vicepresident@certifiedcoach.org.