සහතිකය

එල් කැමිනෝ හැෂියා ලා සහතිකය IAC®
අපරෙන්ඩිසාජේ ස්ථිරයි
බ්‍රීව් රීකා

අයිඩීඒ එස්ටී ෆොමෙන්ටැන්ඩෝ එල් ඉන්ටර්ස් ඩෙල් කෝචින් එන් ටෝඩෝ එල් මුන්ඩෝ අ ට්‍රැවෙස් ඩි අන් රිගුරෝසෝ ප්‍රොසෙසෝ ඩි සර්ටිසියාන්, ඩිස්කාඩෝ එස්පෙක්ෆිකමන්ට් පැරා මැන්ටෙනෝස් ඩී පොටෙන්සියර්ස් exlencia විශ්වීය. එස්ටේ එස් එල් සෙලෝ ඩිස්ටින්ටිවෝ ඩෙල් කෝච් සහතිකය පෝර් අයිඒසී®

Dado que muchos profesionales de diversas Industrias en todo el mundo están haciendo la transición al training, o utilizan un enfoque de coaching de varas maneras en sus negocios o prácticas, el IAC® සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ™ se enfoca en las distintas cualidades del.

Estas cualidades se reflejan en nuestra certación a la que nos refimos como las ස්වාමිවරුනි. Este proceso de certación requestiere habilidad lograda y una comprensión profunda de esa habilidad. Aunque no se requestiere un método de entrenamiento de coach en විශේෂයෙන්, es esencial que se domen el conocimiento y la aplicación de estos conjuntos de habilidades.

එල් කෝචින් මැජිස්ට්‍රල් ඩෙබේ රිෆෝර්සාර් ලාස් හැබිලිඩේඩ්ස් ඩි කොමියුනිකේෂියන් ඩි වැන්ගාර්ඩියා, උනා ග්‍රාන් කොන්සියෙන්ෂියා ඩි ලාස් ඩිෆරෙන්ෂියාස් හියුමනස් වයි සංස්කෘතික ලා ධාරිත්‍රක ජනක ආකෘති නවෝත්පාදක වයි සෙන්ට්‍රාඩාස් එන් එල් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පැරා කැම්බියර් ලා පර්පෙක්ටිවා, ලෝ ක්වි ඇම්ප්ලියා ලාස් පොසිබිලිඩේඩ්ස්, වයි ලා ඉම්පෝර්ටැන්ෂියා ඩි කෝ-ක්‍රෙයාර් ප්ලේන්ස් සොස්ටෙන්බල්ස් පැරා ප්‍රොඩක්‍රිර් ප්‍රති result ල වැදගත් පුත් මූලධර්ම.

La IAC no evalúa el estilo del coach, sino que evalúa la demostración realizada por el coach, de las 9 IAC Coaching Masteries®. ලොස් එස්ටැන්ඩරේස් පෝර් ලොස් කූල්ස් සෙ මයිඩ් එල් ඩොමිනියෝ ඩෙල් කෝචින් එන් ලා අයිඒසී, රීෆුර්සාන් ලාස් හැබිලිඩේඩ්ස් ඩි කොමියුනිකැසියන් ඩි වැන්ගාර්ඩියා, ලොස් ආර්කෙටිපෝස් ෆිලෝසොෆිකෝස් ට්‍රැඩිසියොනේල්ස් වයි ලා හියුමනිඩාඩ් ඩි ලාස් රිලේෂන්ස් ඩි කෝචින්.

undraw_result_5583-768x568

පැරා ගරාන්ටිසාර් යූ කෝචින් ඩි ඇල්ටා කැලිඩෑඩ්, ලා අයිඒසී සහතිකය ලොස් කෝච් කොන් බේස් එන්:

  1. ඩෙමොස්ට්‍රාර් ස්වේච්ඡා ඩි අඛණ්ඩව අඛණ්ඩව අප්රෙන්ඩිසාජ් වයි ක්‍රෙසිමෙන්ටෝ එන් එල් ඩොමිනියෝ ඩෙල් පුහුණුකරු, වර්තමාන සහ සැලසුම් රහිතව ඩෙසරොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩි ලාස් මාස්ට්‍රියාස්, (ආධුනික සංවර්ධන සැලැස්ම).
  2. ඩිමොස්ට්‍රාර් කොනොසිමෙන්ටෝ වයි කොන්සියෙන්ෂියා ඩි ලාස් එක්ස්එන්එම්එක්ස් අයිඒසී පුහුණු කිරීමේ මාස්ටර්ස්, ලොස් එස්ටැන්ඩරේස් ලෙගල්ස් වයි එටිකෝස් ඩෙල් කෝචින් ඩි ලා අයිඒසී, ට්‍රැවෙස් ඩි යූ විභාග කරන්න en línea.
  3. Capacidad demostrada para Incrar las 9 IAC Coaching Masteries® en su trabajo con client a través de una evaluación de ඩෙස් sesiones de පුහුණු ග්‍රාබාදාස් de treinta a cuarenta y cinco minutos.

Nuestra certación se basa tanto en una comprensión ප්‍රජානන ඩෙල් පුහුණුකරු como en la demostración de las 9 IAC පුහුණු මාස්ටර්ස්.

Para convertirse en un coach certado por la IAC, debe completetar dos pasos:

පැසෝ 1: Designación de Practicante de las Maestrías

අරමුණ: කොම්ප්‍රෙන්සියන් කොග්නිටිවා ඩි ලාස් අයිඒසී පුහුණු මාස්ටර්ස්.

ක්‍රියාවලිය: Aprobar el examen en línea con una puntuación del 70% y completetar la revisión del MPDP

අල් ෆයිනිලාර් කොන් ඇක්සිටෝ: Designación de Practicante de las Maestrías (ශාස්ත්‍රපති වෘත්තිකයා)

පැසෝ 2: සහතිකලත් මාස්ටර්ස් පුහුණුකරු / එම්.එම්.සී.

අරමුණ: Demostración de las 9 IAC මාස්ටර්ස්

ක්‍රියාවලිය: එන්වී ඩොස් සෙසියෝන්ස් ඩි කෝචින් ග්‍රැබඩස්, ඩි එක්ස්එන්එම්එක්ස් එක්ස්එන්එම්එම්එක්ස් මිනුටෝස්, (කොන් ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එස්ක්‍රිටා එන් ඉන්ග්ලස්)

අල් ෆයිනිලාර් කොන් ඇක්සිටෝ: සහතිකය por la IAC como සහතිකලත් මාස්ටර්ස් පුහුණුකරු මාස්ටර් මාස්ටර්ස් පුහුණුකරු (එම්එම්සී)

ටෙන්ගා එන් කූන්ටා ක්වෝ සොලෝ ඩෙබේ එන්වියර් උනා සෙසියන් ඩි කෝචින් ග්‍රැෆඩා, ඩි එක්ස්නූම්ස් එක්ස්එන්එම්එක්ස් මිනුටෝස්, ජුන්ටෝ කොන් උනා ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් එස්ක්‍රිටා එන් ඉන්ග්ලස් හස්ටා එල් එක්ස්එන්එම්එක්ස් ඩි ජුනියෝ ඩි එක්ස්එන්එම්එක්ස්.