පරිච්ඡේදය ඉල්ලුම් පත්රය

පරිච්ඡේදය ඉල්ලුම් පත්රය

පරිච්ඡේදය ඉල්ලුම් පත්රය

පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට ඔබ කැමති නම් කරුණාකර සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබගේ අයදුම්පතෙහි ඊ-තැපැල් මගින් ඔබට ලැබෙනු ඇත.
ඔබට අමතර ප්රශ්න ඇත්නම්, කරුණාකර අමතන්න පරිච්ඡේද සම්බන්ධීකාරක.

  • ඔබ අථත්ය පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කිරීමට අයදුම් කරන්නේ නම් "අත්යවශ්ය" ඇතුලත් කරන්න.
  • හිටපු. http://example.com
  • මෙම ක්ෂේත්රය වලංගු කිරීමේ අරමුණු සඳහා වන අතර එය වෙනස් නොකළ යුතුය.

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?