චිලී

නායකයා ක්රිස්ටියන් ඩුරන්
දුරකථන + 56 9 6567 2784
විද්යුත් තැපෑල IACCiley@certifiedcoach.org
පරිච්ඡේදය ලිපිනය සන්ටියාගෝ ඩි චිලී
ඉන්ස්ටග්රෑම් https://www.instagram.com/iac.chile/
ට්විටර් https://twitter.com/IACChile
ෆේස්බුක් චිලීඅයිසී

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

වැඩි විස්තර සඳහා ක්‍රිස්ටියන් අමතන්න + 56 225016410

කොන් ලා ප්‍රෙසෙන්ෂියා ඩි එක්ස්එන්එම්එක්ස් පුද්ගලයෝ සෙ රියලිසෙ එල් එක්ස්එන්එම්එක්ස් / එක්ස්එන්එම්එක්ස් ලා ප්‍රීමිරා රියුනියන් ඩෙල් ඇනෝ එක්ස්එන්එම්එක්ස්, කොන් එල් ෆින් ඩි ප්ලැනිෆිකර් ඇකියෝන්ස් ක්වි වයි ඩෙසෆියෝස් ඩි නියුස්ට්‍රා ක්වෙරිඩා ජාත්‍යන්තර පුහුණු කිරීමේ සංගමය සහ චිලී. අයි ඉන්විටිමොස් අල් කපුටුලෝ අයිඒසී චිලී ඩෙස්ඩෙ සුස් ඇක්ටිවයිඩේස් අනුන්සියාඩාස් ඇක්වයි වයි එන් ලාස් රෙඩ්ස් සමාජ.
#crecimiento #unidad #iacglobal #coaching

එල් කෝචින් එස් හෝයි එන් ඩියා උනා ඩි ලාස් විනයගරුක නගරාධිපතිවරයාගේ බලපෑම පෞද්ගලික පෞද්ගලික වෘත්තිකයෙකි. Siendo un proceso y una carrera profesional enfocada en el desarrollo de líderes capacityes de trabajar en sí mismos e impulsar el crecimiento de sus colaboradores creando equipos de alto desempeño, lo que hace que sea un área de inversianó y equipos de todo tipo.

ඇන්ටෙ එලෝ, පිදුරු විමසීම් que suelen plantearse:
සීómo podemos recocer si un programa o entrenamiento Coaching es de calidad y cumple con estándares de exlencia international?
Cmo saber si un coach cuenta con las competencias necesarias y ha sido formado adecuadamente?
Pa දැනට පවතින pautas para evaluar y mejorar estas competencias?

අන්තර්ජාතික පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමයේ (අයිඒසී) අරමුදල් සම්පාදක තෝමස් ජේ. ලෙනාඩ්, සලකා බලයි. යුනෝ ඩි ලොස් පැඩ්‍රෙස් ඩෙල් කෝචින් මොඩර්නෝ වයි එන් සු බස්කුවෙඩා පෝර් ඩාර් රෙස්පුවෙස්ටා එස්ටාස් ප්‍රශ්න කරන්නන් සෙ ඩෙසරොල්ලරොන් ලාස් අයිඒසී පුහුණු කිරීමේ මාස්ටර්ස් අන්තර්ජාතික පුහුණුකරුවන් que durante meses trabajó en desarrollar las pautas y el método de lo que constuye el más alto nivel de acompañamiento aplicable a cualquier Cultura o modlo.

📅Este próximo jueves 27 de junio se realizará el primer ENCUENTRO DE APRENDIZAJE DE LA IAC Chile (Actividad gratuita) donde descubrirás de la mano de la coach කාර්ලා කෝෆිනෝ (@coficc) miembro de la Junta de Gobierno mundial de la IAC (පාලක මණ්ඩලය) ¿CÓMO ENTRENAR UNA PRÁCTICA DE EXCELENCIA CON EL COACHING? කොනොසෙන්ඩෝ ලාස් මාස්ට්‍රියාස් ඩි ලා අයි.ඒ.සී.

👉ගරන්ටිසා ටු සහභාගීත්ව ඇක්වා: http://bit.ly/2MKhmCQ con tu registro recibirás las próximas charlas, eventos y encuentros de aprendizaje de la IAC Chile.

Un espacio de aprendizaje abierto al pblico, en especial a todos aquellos que desean conocer del Coaching, aprender, reforzar y potenciarse en esta හි විනයානුකූල කොමෝ ඒජන්තවරුන්ගේ පෞද්ගලික, වෘත්තීය, සමාජීය අධිරාජ්‍ය.

#පිළිබධ තවදුරටත් පරික්ෂණ #අයිඒසීඑල් #IACCoachingMasteries #විවියෙන්ඩෝ ලාස්මාස්ට්‍රියාස්#IACCoachingMembers