පුහුණු අවස්ථාවන්"පුහුණු අවස්ථා" අ
පුහුණු කරන්නේ කෙසේදැයි කල්පනාකාරීව බලන්න
අපගේ දෛනික ජීවිතයට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

ආලෝක පටි
ජෙනිස් හන්ටර් විසිනි

සිට
the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know: that we
are here for the sake of each other – above all for those upon whose smile and
well-being our own happiness depends, and also for the countless unknown souls
with whose fate we are connected by a bond of sympathy. ~ Albert Einstein


At this time of the year, more than any other, I wonder who you are…why
you’re reading VOICE and where you’re sitting right at this very
මොහොත.

Are you in a bright, air-conditioned office somewhere in the southern hemisphere,
or snuggled up in a comfy chair in a warm, cosy study, surrounded, like I am,
by the stuff that makes a life – notebooks, a half-empty coffee cup, a glass
of water, crumbs on a plate, spectacles, a phone, pens and a pile of papers?

Are your spirits lifted by the serene glow of specially lit candles or will
you be relaxing later in a home twinkling with strands of fairy lights and glittering
baubles that gladden your heart and remind you of magical moments spent as a
child, counting the sleeps till Christmas?

මම තරුණ කාලේ,
growing up in a Scottish mining village, we had no car. My uncle used
to take us every year to the nearest town, to see its High Street hung
with multi-coloured Christmas lights that not only connected one
lamppost to the next along the whole length of the town, but
criss-crossed above our heads. There were angels and reindeer, Santas
and sleighs, baubles and bells, stars and holly, their glorious colours
reflecting in the warmly lit shop windows below. My uncle drove slowly,
letting us take in the wonder of it all. At the end of the High Street,
we stopped and got out at the huge metal gates that marked the entrance
to the town park. There, covered in hundreds of brightly coloured
lights reaching up to the starry blue-black sky and glowing like a
miracle, stood a mile-high Christmas tree.

එය අර්ධ ශතවර්ෂයකට ආසන්න කාලයක මගේ හදවත උණුසුම් කළ මතකයකි.

The flickering light of one special candle, perfectly placed, is beautiful
in its own right, but I still love to see a thousand twinkling lights in the
darkness – trees, homes, buildings and streets all lit up and connected to each
other by an invisible source of power.

I like to think of our coaching community like that, all of us unique and shining
in our own way, but interconnected by so much more than phones and faxes, fibre
optics and satellite beams, trade and commerce. Alone, we can transform lives;
together we can do so much more.

Wishing you a special season full of love, strength, cherished memories, grateful
moments, clarity and generosity of spirit. ~ Janice

Janice
හන්ටර් ජීවත් වන ලේඛකයෙකු සහ IAC සහතික කළ පුහුණුකරුවෙකි
ස්කොට්ලන්තය ඇගේ සැමියා සහ දරුවන් දෙදෙනා සමඟ. ඇය විශේෂ izes ය
ගෘහස්ථ පුහුණු කිරීමේදී (අව්‍යාජ නිර්මාණය කිරීමට මිනිසුන්ට උදව් කිරීම,
ආත්මයෙන් පිරුණු නිවාස සහ ජීවිත) සහ සහාය ද භුක්ති විඳියි
other coaches through her writing and collaboration. Contact
ජැනිස්
www.sharingthecertificationourney.com
or
lovingthedetails@aol.com
.

ජැනිස්ට තියෙනවා
ඇගේ පුහුණු කිරීමේ අවස්ථා සියල්ලම අවසන් වරට සම්පාදනය කරන ලදී
අවුරුදු දෙකකට අ නොමිලේ 46 පිටු ඊබුක්, 'පුහුණු අවස්ථා: a
එදිනෙදා ජීවිතයේදී පුහුණු කිරීම පිළිබඳ ලිපි එකතුව '

බාගත කළ හැකිය

මෙහි
හෝ ඇයගෙන්

වෙබ් අඩවිය
.