පුහුණු මාස්ටර්ස් සටහන් සටහන


අපි සියලු තොරතුරු ensed නීභවනය කර ඇත
IAC පුහුණු මාස්ටර්ස් ඊ-පොත a
එක් පිටුවකට-මාස්ටර් ආකෘතියට ඉඩ සලසයි
එක් එක් ප්‍රවීණයන් සඳහා වන සියලු නිර්ණායක බැලීමට
බැලූ බැල්මට. මෙම ආකෘතිය භාවිතා කිරීමට අපි නිර්දේශ කරමු
ඔබ ඔබේ පුහුණු පටිගත කිරීම්වලට සවන් දෙන විට
ඔවුන් අවශ්‍යතා සපුරාලන ආකාරය තක්සේරු කිරීමට.
කුඩා කණ්ඩායමක් අතර පිටු බෙදන්න
සියලුම ශාස්ත්‍රපති එකවර තක්සේරු කරන්න!


මෙතැනින් බාගත කරන්න (සාමාජිකයින් සඳහා පමණි)