මුරපදය අමතක වුණා ද

සහතිකකොක්රෝරොයීසීය විද්යුත් තැපැල් ලිපිගොනු ඔබගේ "පරණ" හෝ "තොග" ෆෝල්ඩරයට පෙරහන් කර නොමැති බවට වග බලා ගන්න,
කරුණාකර සහතිකදායක යැවූ අයගේ ලැයිස්තුවට සහතික කළකෝකො.

අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් (ISP) වැඩි වශයෙන්ම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ එන ලිපිවලින් ස්පෑම් නඩත්තු කිරීමට උත්සාහ කිරීම සඳහා පෙරහන් පද්ධති භාවිතා කරයි. සමහර අවස්ථාවලදී, ඔවුන් ඔබට ලැබීමට අවශ්ය ඊමේල් අහම්බෙන් අහම්බෙන්. බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී ඔබ සහතික කර නැති බව සහතික කර නැත.