ප්රංශ කථාව

පරිච්ඡේදය පිහිටීම අතථ්ය
පරිච්ඡේදය ජනාධිපති ඇලිසන් ඩේවිස්, එම්එම්සී
දුරකථන 06 19 79 09 83
පරිච්ඡේදය විද්‍යුත් තැපෑල: IACfrancophone@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

රැස්වීම් සංවිධානය කිරීමට විද්යුත් තැපෑල මගින් ඇලිසන් අමතන්න

පරිච්ඡේදයේ අරමුණු: