වැදගත්ම දේ කුමක්ද?

ලිපි
සංස්කාරක වෙත

මම එකඟ වෙනවා
Jann ගේ ලිපිය

මම සම්මුඛ පරීක්ෂණය කියවන විටත් ඒ දේම සිතුවෙමි. මම ඇත්තටම කල්පනා කළා
ඔහු බොහෝ මිනිසුන්ට උදව් කර ඇති බව මා දැන සිටියත්, ඔහු විශේෂාංග වූයේ මන්ද?
ඔහු මිනිසුන් පුහුණු කරන ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස පුහුණු කිරීමේ අදහස ඉවත දැමීය
පුහුණු කරනු ලැබේ.

මෙග්ගින් මැකින්ටොෂ්, ආචාර්ය
විශිෂ්ටත්වය පිළිබඳ අවධාරණය
meggin@meggin.com
www.meggin.com