IAC VOICE, Vol 1, Num 8, ඔක්තෝබර් 4, 2004

ඔක්තෝබර්
4, 2004, Vol 1, Num 8
 
එවා
අපගේ 7,276 සාමාජිකයින්ට

මෙම නිකුතුවේ

1. Message from the President: Somebodies and
Nobodies
2. Special Annoucement: Membership
වාරික
3.
සාමාජිකත්වය
යාවත්කාලීන
4. දායක වන්න / ඉවත් කරන්න විකල්පය
(සහ
අනෙක් සියලුම ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර දේවල්!)

පණිවුඩය
ජනාධිපතිතුමාගෙන්

By
ආචාර්ය බාබරා මාක්

සභාපති, ජාත්යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය

කවුරුන් සහ නෝබීස්

In the busy life of an avid reader it is a rare occasion that a
single book leaves a lasting impression as having said something
new and unique. Robert Fuller’s Somebodies and Nobodies:
Overcoming the Abuse of Rank
එවැනි පොතක්.

In Somebodies and Nobodies, Fuller
takes a hard look at the role of a profound experience of discrimination
in our lives. He identifies rankism as an abuse of power that we
are all subject to and guilty of. "An unheralded, unnamed revolution
is unfolding in our midst. Everywhere, people are becoming less
willing to put up with disrespect. And like all revolutions, this
one is about the distribution of power." (Fuller, 2004, p.
101) As coaches we will find this book immeasurably valuable.

We seek in our own lives to diminish
the power of the inner critic and to strengthen our own sense of
dignity. We also support our clients in the same efforts. Understanding
the subtleties of rankism in our culture will go a long way to ferret
out situations in our lives that cause us to feel "less than"
and how to respond to them. We must be willing to see the situations
in which we cause others to feel "less than" and correct
our behavior. Indignity signals an abuse of power – or put the other
way round, the abuse of power is incompatible with the principle
of human dignity." (Fuller, 2004, p. 103)

I had the occasion to meet Robert at
a discussion group recently. The humble former president of Oberlin
College spoke freely about his own experiences of having been on
both sides of the abuse of rank and he is nimble in his ability
to help us each discover our own. He invites us to take responsibility
for how we express our relationship to rankism.

Because coaching is inherently humanistic
in its goals I believe that every coach will benefit from reading
this book and sharing it with clients.

විශේෂ නිවේදනය

රොබට්
Fuller's book, කවුරුන් සහ නෝබීස්, is being
offered as a premium to our members as a result of the generosity
of your Board Treasurer, රූත් ඈන් Harnisch. Ruth
Ann has been a board member for less than a year and during her
tenure has not only offered great wit and wisdom, but enormous financial
support of the IAC. One of Ruth Ann's nonprofit projects, Thrillionaires,
is an IAC corporate sponsor. In addition, Ruth Ann has personally
underwritten many of the expenses of the IAC and to date is the
largest financial contributor to the IAC, surpassing Thomas's original
grant of $25,000 to get the IAC started. Ruth Ann is a social innovator
who likes to promote and create new ways of doing things in order
to make the world a better place, and she does that through her
professional coaching and philanthropy. You might have seen her
on Oprah, or the Today Show, or perhaps you heard her being interviewed
on the radio in your city. She's the president of the Harnisch Family
Foundation, and serves on the board of the Thomas J. Leonard Memorial
Foundation. The IAC owes a profound debt of gratitude to Ruth Ann
for her amazing financial and energetic generosity!

 A
message from the Membership Chair
By
බාබරා ලේමර්
සාමාජිකත්ව පුටු, ජාත්යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය

Membership has its privileges – and
its price. Good news for you: the privileges are great and the price
is tiny!

පුහුණු කිරීමේ ජාත්යන්තර සංගමය
is evolving. In 2003, Thomas Leonard and a few dedicated professionals
embarked upon a radical mission. The IAC’s Board of Governors
upholds the commitment to further the interests of coaching clients
worldwide by offering rigorous and objective coach testing and certification,
while maintaining what we think are the highest and most specific
ethical guidelines in the industry.

On the tightest of budgets, we’ve
created the certification process and the Professional Ethics Review
Committee. We are also creating a global accreditation process.

Hundreds – perhaps thousands
– of volunteer hours have been devoted to this radical mission
by coaches who care about the future of the profession. We can always
use your help – write us at info@certifiedcoach.org. The original
investment of $25,000 which the late Thomas Leonard made in the
founding of the IAC has long been exhausted. The membership structure
has been reorganized by the IAC Board of Governors to create self-sufficiency
and solvency.

In the new structure, every member
of the IAC is a financial partner in the work. A nominal $10 membership
fee will be instituted in 2005, and we have begun accepting prepaid
memberships immediately.

Please choose one of the following
membership options:

1) Lifetime
IAC Charter Membership (only 500 available) – $10002) 3-Year IAC Membership
(only 1000 available) – $253) 1-year IAC Membership
- $ 10NOTE: In order to use the PayPal
option you must first open your own PayPal account – once it is set
up please select Send Money and enter info@certifiedcoach.org as the
විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය.

Or, make your check payable to IAC
and mail to:

IAC
PO Box 150731
නෂ්විල්, ටී. එන්

We will make online payments
available on the IAC website soon!

And for those who wish to offer an
additional level of support to the IAC’s work, special categories
of membership are available. We already have our first $10,000 member
for 2005! Please contact me personally at blemaire@myexcel.com
to find out if a Supporting level of membership makes sense for
ඔබ.

All Supporting, Lifetime and 3-year
members who join before January 1, 2005 receive a free copy of Somebodies
and Nobodies
, a groundbreaking book by Robert W. Fuller.
A limited number of 1-year members will also receive a copy of the
book as supplies last.

ඔබේ සාමාජිකත්වය වැදගත් වේ!

To find out what privileges your IAC
membership entitles you to please visit:

http://www.membership-benefits.com/Privileges.htm

වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා උනන්දුවක් දක්වයි
VOICE හි?

IAC හ oice පුහුණුකරුවන්ගෙන් දැන්වීම් පළ කිරීම, පුහුණු කිරීම
සංවිධාන සහ පුහුණු කර්මාන්තයට සේවා සපයන අය.
6,000 සාමාජිකයින්ට වඩා ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රචාරය කිරීමට වඩා හොඳ ක්‍රමය කුමක්ද?
පුහුණු වෘත්තියේ? වැඩි විස්තර සඳහා විද්‍යුත් තැපෑල advertising@certifiedcoach.org
.
ඔබට ස්වයංක්‍රීය ප්‍රතිචාර පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත
අපගේ ඇතුළුව IAC හ oice හි වෙළඳ දැන්වීම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව
ගාස්තු, ප්‍රකාශන නියමිත දින ආදිය.


උනන්දුවක්
In Writing For The VOICE?

IAC හ oice IAC සාමාජිකයින්ගේ ලිපි පිළිගනී. ලිපියක් ඉදිරිපත් කිරීමට
සලකා බැලීම සඳහා කරුණාකර එය ඔබගේ නම, සම්බන්ධතාවය සමඟ එවන්න
තොරතුරු සහ ඡායාරූපය voice@certifiedcoach.org.

ලේඛකයින්ගේ මාර්ගෝපදේශ:

 • ලිපි 350 නොඉක්මවිය යුතුය
  වචන සහ සම්මත පුවත්පත් ශෛලියකින් ලිවිය යුතුය.
 • හ oice සඳහා අයිතිය රඳවා තබා ගනී
  ඕනෑම ලිපියක් පිළිගන්න හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ලිපි ඇති විට
  ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා පිළිගන්නා අතර, සංස්කාරකය ප්රකාශයට පත් කරන දිනය වේ.
 • කටහ the ද අයිතිය රඳවා තබා ගනී
  ප්‍රකාශන ශෛලියට ගැලපෙන පරිදි ලිපි සංස්කරණය කිරීමට. ලිපි
  ව්‍යාකරණ හා ශෛලිය සඳහා සංස්කරණය කිරීම උපදේශනයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වේ
  ලේඛකයා සමඟ. අන්තර්ගතය යාවත්කාලීන වන ඕනෑම සංස්කරණය කරන ලද ලිපි,
  වෙනත් හේතුවක් නිසා වෙනස් කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සමාලෝචනය කරනු ලැබේ
  ප්‍රකාශනයට පෙර ලේඛකයා.
 • IAC හ oice ගෙවන්නේ නැත
  ලිපි සඳහා, එය ලේඛකයාට ඇතුළත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි
  කෙටි ජීවයක්, ඡායාරූපයක් සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු.
 • ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ විට
  හ oice, ලේඛකයා විසින් කෘතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අයිතිය IAC ට ලබා දෙයි
  IAC ප්‍රවෘත්ති පත්‍රයේ මෙන්ම වෙබ් අඩවියේ සහ වෙනත් දේවල
  IAC සන්නිවේදනය. භාවිතයට පෙර, ලේඛකයාට දැනුම් දෙනු ලැබේ
  සහ සියලු සම්බන්ධතා තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවේ දී ඇතුළත් වේ.

සම්පූර්ණ කාලසීමාවක් සහ ප්‍රකාශනයක් සඳහා
2004 සඳහා දින මාර්ගෝපදේශය, කරුණාකර IAC අමතන්න voice@certifiedcoach.org.

 

© 2004, ජාත්යන්තර පුහුණුකරුවන්ගේ සංගමය