IAC VOICE, වෙළුම 4, නිකුතුව 25, අප්රියෙල් 2008, ටංකනය: 12,256


කර්ච්

සංස්කාරක වෙතින්

මම කර්ච්
McConlogue, CPCC, PCC
and the new editor
of the VOICE for the IAC. I am also a member
ICF
සහ ලිංගාශ්රිත
Coaches Organization
.

When I first leaned that the IAC was looking
to fill the editor’s position, I was
curious about those 12,000 readers and the
quality of the publication. I poked around
the website and asked a couple coaches I
know who are already part of the group.
I spent as much time on the letter I wrote
volunteering for the job as any cover letter
for any resume I ever sent
anywhere! The fact that I had to interview
for the position speaks volumes about the
expectations your leadership has for the
ප්‍රකාශනය.

New editors always have new ideas. And
I’m hoping to make some changes to the
VOICE to make it easier for you to read
and get to the parts you’re most interested
in. My first priority is to make sure that
the publication is useful. I sure don’t
want to waste anyone’s time!

But for now, I invite you to check out
these articles in this issue:


 • Angela Spaxman moved from Editor of
  the VOICE to President of the IAC. See what
  she has to say මෙහි.

 • IAC භාණ්ඩාගාරික ජීන් ග්රෑන් මහතා ලියයි මෙහි about how the IAC
  manages its money and what can you learn from that that will be useful in your
  own business.

 • Lorraine Lee tells about how the Hong
  Kong coaches geared up for Part 2 of the
  certification process. Learn how you can
  do the same thing in your area. Read about
  it මෙහි.

 • නිනා නැගෙනහිර ලියයි මෙහි about preparing
  recordings to submit for certification
  Part 2.

 • Janice Hunter gets wisdom from wobbly
  grocery store carts. Read about it මෙහි.
 • Pay attention to the new mailing
  address for certification submissions.  මෙහි ක්ලික් කරන්න.

Please, do me a favor. Drop me a note if
you have a comment, a question or a suggestion
for something you’d like to know more
about—even if it’s an idea you wish
someone else would write about!
You can reach me at voice@certifiedcoach.org.

කර්ච් මැක්කෝන්ලොව්, සීපීසීසී, පීසීසී
සංස්කාරක, IAC VOICE
විද්යුත් තැපෑල: voice@certifiedcoach.org
වෙබ්: www.mapthefuture.comඇන්ජෙලා


ජනාධිපතිතුමාගෙන්


by Angela
Spaxman


president@certifiedcoach.org


The team is changing. This month marks
my first as your President. I’m so
excited to be standing before you! It is
an honour and a challenge that I relish.


After almost 2 ½ years, our President,
Natalie Tucker Miller, and Vice President,
Diane Krause-Stetson, have stepped down to
take on less demanding roles in our organization.
It’s no exaggeration to say that the
IAC would not exist without them. That’s
how much we owe them, along with all the
other volunteers who have supported them.
During their term the IAC took some crucial
steps:


 • We instituted membership fees and became
  a financially viable organization.

 • අපි වෙබ් අඩවිය සහ VOICE නැවතත් දියත් කළා.

 • We completed writing and publishing
  the IAC Coaching Masteries™

 • We updated our entire certification
  system to be based on the IAC Coaching
  Masteries™


It’s hard to believe that all of
this, along with the day-to-day running
of the organization, was done almost entirely
through volunteers. Our fabulous Virtual
සහකාර, ඩයනා
McFarlane
, looks after much of the administration
and we use contractors for some technical
projects. But apart from that, it is volunteer
brains and brawn that gets things done at
the IAC.


So you can imagine that I may feel daunted
from time to time! I am certainly expecting
to face many challenges in my new role and
I intend to relish the personal growth that
will come as a result. My rewards will be
three-fold:


 1. To forward the vision of the IAC to
  create a worldwide, progressive, transparent
  system of coach certification that welcomes
  coaches from all backgrounds and encourages
  innovation;
   

 2. To be inspired by the amazing coaches
  who volunteer their time at the IAC, working
  with joy and a spirit of abundance;
   

 3. To grow as a leader who can enlist
  support and inspire action toward a shared
  දැක්ම.


What do you envision that
is worth pursuing? How will you reward yourself
for taking on a big challenge?


කරුණාකර අපේ කණ්ඩායමට බැඳීමට කැමති නම්
ඉඩ
me know
. අපි ඔබේ සහයෝගය මත ගණන් ගන්නෙමු.

ප්රීති ඝෝෂාවට,
ඇන්ජෙලා ස්ප්ක්ස්මන්
www.lovingworkandleading.com
IAC භාණ්ඩාගාරික සමඟ ඇති දර්ශන පිටුපසින්


ජීන් ග්රෑන්

Have you ever wondered, “What happens
to the annual membership fee I pay to the
IAC?” If so, I think you’ve
asked a very important question and it’s
time you knew the answer. As the Treasurer
for the IAC, I’d like to take you
on a behind the scenes tour of the IAC’s
financial life. You’ll learn how the
organization manages and uses the money
you entrust to it. So, let’s get started.

First of all, the IAC is incorporated as
a non-profit business league. This means
our reason for being is to represent the
interests of our members. By pooling our
money and energy we can accomplish things
that none of us could do alone. The IAC
exists in order to serve you, its members
and the larger coaching community world
පුළුල්.

Next let’s take a peek at the Finance
Committee. The Finance Committee begins
each year by asking, “How can we best
serve the needs of our members with the
resources we have?” That’s a
familiar question, isn’t it? As both
individuals and businesses we all face the
task of determining how we can meet our
needs, accomplish our goals and fulfill
our mission using the resources we have.

That question kicks off the budget process.
Does the word budget immediately make you
cringe and think of old skinflints like
Scrooge? Budgets do have a reputation for
being restrictive and limiting. So let’s
drop the “b” word and talk about
a spending plan instead. Do you notice how
much more empowering that feels? Now we
are talking about personal responsibility,
authenticity and the freedom to make good
choices that serve our mission. After lots
of input, discussion and research the Finance
Committee presents the spending plan to
the Board of Governors for review and approval.

The process of creating a spending plan
is just as important as the end result.
Working out a spending plan on paper allows
the IAC to try on different ways of using
the available resources without spending
a dime. Sometimes ideas that sound great
just don’t work when you crunch the
numbers. Then because the plan is evaluated by
many eyes, we can catch potential problems
before they occur and make sure we are getting
the best return on the organization’s
සම්පත්.

Spending plans aren’t only about
spending, or only about money for that matter.
After all, you can’t spend what you
don’t have. That’s where support
from annual memberships comes in. Last year
the Finance Committee used the spending
plan to determine the IAC’s first
membership fee. We projected the costs to
keep the organization alive, thriving and
growing. We looked at the dues of similar
membership organizations. Only then could
we see that our first impulse to set a lower
fee just wouldn’t sustain the IAC.
It’s ironic but by charging too little
we would have been wasting your money. I’ll
bet many coaches out there can identify
with this dilemma.

In addition, spending plans are about lots
more than money. Spending plans help us
plan the best use of all of our resources
not only money but also time and energy.
At this point we are an all volunteer organization.
You could say that we are fueled by love.
If we don’t consider the time and
energy costs of our plans and goals we risk
burning out the most valuable asset we have,
our dedicated volunteers around this ever
shrinking globe. The process of creating
an annual spending plan allows us to show
our gratitude for our resources by conserving
them and using them purposefully.

The final stop on this tour will be a look
at the specific expenditures that the IAC
makes annually for the benefit of members
and the coaching community world wide. These
expenditures fall into four categories:


 1. First, we have basic operating expenses
  that keep our doors open. These include
  accounting costs, liability insurance
  and a small amount for administrative
  සහාය.
   

 2. Second, we have costs to maintain ongoing
  services to members. These include:

   


  • Coaching certification based on
   demonstration of masterful coaching
   is our primary
   mission. Certification
   expenses include paying the IAC’s
   amazing team of certifiers and a virtual
   assistant for administration. Certification
   expenses are mostly covered by certification
   fees.  
    

  • The IAC’s website provides
   a searchable database of members,
   access to member benefits such as
   professional liability insurance and
   information promoting coaching to
   the public. As we have grown, the complexity
   of our website has grown. While much
   volunteer effort has gone into the
   website we now have a consulting firm
   doing much of the technical work.
    
    

  • The IAC’s monthly newsletter,
   the VOICE, has a circulation of over 12,000.
   The VOICE informs, connects and inspires
   paying members and a vast network
   of subscribers around the world. It
   has been our main avenue of outreach
   and promotion. Volunteers write and edit the VOICE with some support from
   a virtual assistant.
    
 3. Third, we have a category of expenditures
  which could be called the IAC’s
  growing edge. No one can do everything
  at once. In addition to keeping the doors
  open and maintaining ongoing commitments,
  we also dedicate time, energy and money
  to new projects for the benefit of the
  membership. This year these projects include
  පසුව එන:

   


  • Transitioning the certification
   process from the 15 Proficiencies
   to the IAC Coaching Masteries™ and
   training new certifiers.
    

  • Improving the functionality and
   user interface on the website and
   setting up a merchant account so we
   can take credit cards.
    

  • Legally protecting and licensing
   the IAC Coaching Masteries™.
    

  • Expanding the IAC’s outreach
   and promotion by sending representatives
   to important coaching conferences
   and advertising in coaching journals.
    

 4. And finally, the IAC is committed to
  creating a solid financial base to sustain
  the organization for the long haul by
  setting aside financial reserves to cover
  large projects or unforeseen contingencies
  අනාගතයේ.

A financially healthy organization is pretty
much like a financially healthy household
or business. And financial health is about
a lot more than money. The IAC is fueled
not only by the money of the membership
but also by the energy, time and creativity
of its members, all working for a common
good. Thanks for joining me on this little
සැරිය.

Remember, the IAC is your organization.
I invite you to get involved. Please feel
free to e-mail me at treasurer@certifiedcoach.org
ඔබට කිසියම් ප්රශ්නයක් හෝ ප්රකාශයක් තිබේ නම්.


 
  
Jean Gran, IAC Treasurer, is a Financial
Wellness Coach and Educator who helps individuals and couples earn more,
spend less and create financially healthy
lives from the inside out. Learn more on
line at www.jeangran.com.

 

 
දායකත්වය ලබා දීම

ඔයා අපේ මොනවද හිතන්නේ? වෙබ් අඩවිය?
Do you think it could be improved? Would
you like to contribute your time and expertise
to making this happen, and thereby help
us promote the IAC's coach certification
system?

If you're keen to help, please send an
email to our website makeover leader, කිම්
Nishida
, telling her how you would like
to help and what enthusiasms and qualifications
you have in website technology, graphic
design, online marketing or copywriting.
හොංකොං IAC සාමාජිකයින්ගේ ප්රායෝගික පුහුණුව අත්හිටුවීම


ලොරේන් ලී

The highly anticipated time had come. Nine
coaches from the Hong Kong IAC Chapter spent
a weekend on an intensive practicum retreat
to pursue the certification challenge. We
hired Coach Bonnie Chan (IAC-CC and IAC
Hong Kong chapter leader) as our mentor
coach to support us on this journey. She
picked the venue: the Agile Changjiang Hotel
Resort & Golf Course in Zhong Shan,
located on the southern part of the Pearl
River Delta in Guangdong Province, China,
about a 90-minute ferry ride from Hong Kong.
The facility was lovely. We felt like were
on a holiday getaway. I think this helped
set the scene and mood for our group to
experience relaxation, fun and loads of
learning ahead!

We met once before the retreat so we could
get an idea of what would happen. And as
the discussions evolved over the weekend,
I sensed the positive energy of the group
filled with openness for sharing, interactions
and feedback.

Through this intensive mentor and group
coaching practicum we enjoyed the beauty
of the Masteries and the art of masterful
coaching. We were also learning more about
the IAC and the road to certification. We
practiced—and practiced more—with each
other as we took turns being coach, coachee
and observer. For many of us, it was the
first time making session recordings—quite mind-boggling for the technically-challenged.
It took courage to listen to those recordings
and to be critiqued openly in a group. But
the debriefings as well as the individual
consultation with Coach Bonnie made it all
worth while.  (Read more about planning your own coaching retreat
මෙහි.)

This group process helped each of us to
explore our coaching uniqueness. We shared
our favourite coaching questions. We identified
our intended target markets and specialized
areas of coaching like women executives,
leadership coaching, transitional coaching
and spiritual coaching. On a deeper level,
we shared learning experiences such as greater
self discovery, the powers of appreciation
and expansion of client’s potential—which are all keys to empowerment.

We all had a glimpse of what masterful
coaching is about. It seems light yet deep,
and shifts are achievable within a short
time. The most effective coaching at this
higher level seems effortless and powerful.

As the retreat drew to an end, we as a
group were more inspired, more confident
of our knowledge and what we are able to
achieve. The goal of IAC certification seems
closer and more reachable now. With support
from each other and our mentor coach, we
know that our coaching journey will continue
with greater enthusiasm, passion and success!

Lorraine Lee is passionate about
coaching and supporting people to be the best they can be in all areas of their
life. She is a personal and professional development coach who works with a
diverse range of managers and professionals. Lorraine is also a voluntary coach
to undergraduate students transitioning into the workplace. Lorraine can be
reached at
coachingmatters@hotmail.com
.ඔබේම පුහුණුකරුවන්ගේ පසුබිම සැලසුම් කර ගන්නේ කෙසේද?
පුහුණුකරු බොනි චෑන්, IAC-CC


Mentor Coach for the Hong Kong coaches’
රැස්වෙමු


Group coaching in few days' intensive retreat
workshop—out of town and away from normal
business—creates powerful energy and interactions
that can naturally enhance learning ability.
It seems to be a particularly accessible
way for groups of non-English speaking coaches.


 • පාවිච්චි කරන්න අන්තර්ජාල දත්ත පදනම of IAC coaches
  to find members in your area who might get
  together for this kind of extensive program.
   

 • Find a mentor coach to guide the process
  or use the Masteries themselves to plan
  the activities for self-development and
  to grow in the coaching profession.
   

 • Treat the certification as an advanced
  learning process; the IAC-CC will come as
  the side effect for your focus and effort.
   

 • Plan for weekly follow-up meetings to get
  ready for Part 2.


You can reach Coach Bonnie Chan on line
at bonnie@coachlite.com.නව සාමාජික යහපත


choice, the magazine of professional coaching,
congratulates IAC on celebrating five successful years.
IAC Members are invited to download a FREE issue of choice
Magazine in pdf format.

 

 


සංචාරය IAC සාමාජික සේවා,
sign up for the choice mailing list and obtain a link to download this
issue of choice! You will also find an IAC member discount code for
$4.00 off the regular subscription price.

Here at choice we too will celebrate
our fifth anniversary this year. We take
pride in forwarding the global conversation
about professional coaching by providing:

 • විවිධ පැතිකඩයන්
 • චින්තනය ප්රකෝපකරන අදහස්
 • තීක්ෂණාත්මක සාකච්ඡාවක්
 • and access to services, tools, resources
  and practical information.

Not an IAC Member? You can still
sign up for the FREE issue of choice, join the choice community mailing list
and receive benefits such as our Expert
Series emails written by leaders in the
coaching community.  Get invitations
to free multi-media Expert Series tele-calls
with our authors and publisher, and receive
our In-Between Newsletters. Sign up for
the choice mailing list
මෙහි
.


වගකීම්
Insurance for Coaches

 


No matter how cautious your approach to
coaching, no matter how careful you perform
your job, the activities you are involved
in on a daily basis can put your career
and financial stability on the line. The
IAC-endorsed professional liability insurance
program, provided through Lockton Risk Services,
Inc., is specifically designed to protect
members from the ever increasing risks of
malpractice lawsuits. For more information
about this member benefit ක්ලික් කරන්න
මෙහි
.
Set Yourself Up for Success with
Part 2 of Your IAC Certification

Coaches often ask, “What is the most
important thing I need to know for IAC Certification?”
Well, at the risk of sounding snide, the
most obvious answer is that you need to
know how to coach. More specifically, you
need to demonstrate in the coaching sessions
you submit the Coaching Masteries™
at a masterful level.


Not every coaching session is the same.
In some sessions, your client will experience
a huge shift, in others not so much. Some
sessions, by the nature of the issue presented,
will focus more on strategizing or problem
solving. You may even find yourself in the
role of consultant or teacher. All of these
situations are normal in the course of a
coaching relationship, but do not generally
lend themselves to a masterful demonstration
of the Masteries.


The distinction you want to be aware of
is that for IAC Certification, we are looking
for your masterful demonstration of the
Coaching Masteries™. Just because
your client makes a decision, or tells you
they feel great or commits to a new course
of action, it doesn’t automatically
mean that the Masteries were demonstrated.
Don’t manipulate the coaching session
by trying to squeeze in all the Masteries.
Instead, submit the session in which your
use of the Masteries is natural and effective.


Here are Two helpful tidbits to set yourself
up for success in Part 2 of IAC Certification.


ඔබගේ පුහුණු සැසි සියල්ල සටහන් කරන්න.
Get in the habit of recording all your coaching
sessions—with your clients’ permission,
of course. It is one of the best ways to
reduce your performance anxiety which often
shows up as forcing Masteries into the session,
not listening fully to what the client is
saying and jumping to solutions too quickly.
Not only will this reduce your anxiety,
it will reduce your client’s nervousness
as well. Pretty soon the recording just
becomes part of what happens in coaching,
so isn’t an unusual, nerve-wracking
අත්දැකීමක්.


One strategy is to make this part of your
coaching service—clients get copies
recordings of their coaching sessions. Not
only will you have the chance to listen
again to improve your coaching, your clients
have the opportunity to deepen their awareness
of the shifts they’ve made and what
led to them. Plus, if your client ever wonders
if the coaching is really going anywhere,
they’ll have all those recordings
as evidence.


Listen to your recordings before
you submit them for certification!

This is a professional certification. Submit
your very best work for professional review.
If you were taking the bar exam for your
law degree, you wouldn’t just write
the answers and turn in the paper without
looking it over first, would you? No. If
you were skydiving you wouldn’t just put
your gear on, hope it’s all good and
jump. Right?


Treat your recorded coaching sessions the
same way. Listen to them and self-evaluate.
පාවිච්චි කරන්න මිත්රවරුනි
පොතක්
සහ සටහන
පත්රය
.  Check off the effective and ineffective
behaviors. Identify which measures were
met and which key elements occurred. Were
the effects reached?


Not only will listening to your recordings
before submitting help to ensure you are submitting
your best work, it will also improve your
coaching—nice little side effect.


And one quick bit about the quality of your
recordings. The Certifiers often receive
recordings of such poor sound quality that
we are literally holding our computer speakers
up to our ears. And, believe me, we have
good speakers. Please respect the process
and submit good sound quality recordings.
Help the Certifiers have an easy job listening.
This isn’t just to make it easier
on the Certifiers, it’s to make it
easier for them to hear all the things you
are doing well!

 

Nina East is the IAC’s Lead Certifier
සහ කර්තෘ පුද්ගලිකව වැඩවසම්.
As a coach she works with personal growth
professionals, helps coaches master the
art of coaching and coaches students and
their families through the complex and emotional
transition into college. Find her on the
web at www.NinaEast.com.

 


Please send your questions on the IAC
Coaching Masteries™ and the certification
process to certification@certifiedcoach.org.අඩ 2
Certification Submissions


අවධානය සියළුම පුහුණුකරුවන් සඳහා තැපැල් සහතික කිරීමේ ඉදිරිපත් කිරීම්
2 කොටස. ලිපින වෙනසක් සිදුවී ඇත. කරුණාකර
තැපැල් කරන්න
වෙත ඉදිරිපත් කිරීම්:

IAC
සහතික
කොටුව 341
සොරෙන්ටෝ, BC V0E 2W0
කැනඩාව

මේ
රහස්‍යභාවය අතහැර දැමීම ඇතුළත් වේ.

පටිගත කිරීම් විය හැකිය
වෙත ඊමේල් කළ යුතුය

certification@certifiedcoach.org
.
"පුහුණු අවස්ථා" අ
පුහුණු කරන්නේ කෙසේදැයි කල්පනාකාරීව බලන්න
අපගේ දෛනික ජීවිතයට සම්බන්ධ කළ හැකිය.

ප්රගතිශීලී ට්රොලි
ජෙනිස් හන්ටර් විසිනි


සාර්ථකත්වය සඳහා උපකාරී වේ. ~ ඇන්තනි
රොබින්ස්


මම බොහෝ විට පවසා ඇත්තේ පුහුණු අවස්ථා
අමුතුම තැන්වල මා වෙතට යන්න.
පසුගිය සතියේ මට අද්භූත මොහොතක් තිබුණි
සමහර සුපිරි වෙළඳසැල් ට්‍රොලි සමඟ…


මම හොඳට නිදාගත්තා
අපේ ඉදිරිපස දොරේ සිට කාර් එකට පියවර දෙකක්
ශිශිරත්වයෙන් තොර වලසෙකු මෙන්. අතර
මගේ ස්වාමිපුරුෂයා අපව ඔහුගේ වැඩට යොමු කළා, මම දවල් හීන දැක්කා
සහ ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳ නිස්කලංක ලෙස කතාබස් කළේය
ගුවන් විදුලි.


අපි එනකොට මම මගියාගෙන් එළියට ආවා
සුපර් මාකට් වෙත මාරු වී පැදවීමට පැත්ත.
වෑම්! සුළඟ මගේ මුහුණට ගැසුවා! පරිදි
මම එතන හිටියේ මෙඩූසා වගේ
මගේ ස්වාමිපුරුෂයා සම්පූර්ණයෙන්ම අසාමාන්‍යයි,
“වල්, එහෙම නේද?”
ඔහු මා සිපගෙන, සිනාසෙමින්, වෙතට ගියේය
ගොඩනැගිල්ල.


මම රියදුරුගේ පැත්තට පැන්නා,
ඇතුලට ඇවිත් දොර වැහුවා
ගැඹුරු හුස්ම කිහිපයක්. ඔහු රිය පැදවීමක් කළා
බැලූ බැල්මට එතරම් උත්සාහයක් නැත!


ගැටලුව වන්නේ, මට විශ්වාසයක් නැත
රියදුරු සහ ඉතා සුළං මත ධාවනය නොකරන්න
මට එය වළක්වා ගත හැකි නම් දින. මම ඇත්තටම නැහැ
'නරක' ධාවකයක් - මායාකාරියක් පමණි
කාලගුණය ආශ්‍රිත සුවපහසුව කලාපයක් සමඟ. එහෙත්
එහිදී මට තේරීමකට මුහුණ දීමට සිදු විය. දියුණු වෙන්න
සාප්පු සවාරි ගොස් ගෙදර පදවන්න, හෝ වාඩි වන්න
දවස පුරාම මගේ ස්වාමිපුරුෂයාගේ පිටත
රැකියා ස්ථානය.


මම එය සුපිරි වෙළඳසැලට ආරක්ෂිතව සාදා, මෙය
ගසාගෙන යන ගස් සහ
ලොරි අභිබවා යද්දී කාර් බුෆේ.


පසුව මම ආපන ශාලාවේ වාඩි වී සිටියදී උනුසුම් වෙමින් සිටියෙමි
සුදු පැහැති කෝපි කෝප්පයක් වටා මගේ දෑත්,
මම ප්‍රවීණත්වය හා සිහිසුන්ව සිටිමි
නිපුණතාවය.


මගේ ස්වාමිපුරුෂයාට අවකාශයක ආපසු හැරවිය හැකිය
එය හරහා යාමට නොහැකි තරම් කුඩා බව පෙනේ
පශ්චාත් නත්තල් උකුල් සහ සාප්පු බෑග් දෙකක්.
ඔහුට අයිතම දහයක උදේ ආහාරය නොමැතිව ආහාර පිසීමට හැකිය
දහඩිය බිඳීම හෝ ළමයින්ට දිවුරීම.
අපි පන්දු යැවීමේදී ඔහුට පහරවල් එල්ල වේ
බෝල හයක් හෝ හතක් එකින් එක දැමිය හැකිය
අනෙක තටාක ක්‍රීඩාවක. ඒ සියල්ලම උත්සාහයෙන් තොරව,
නමුත් මෙන්න කාරණය… එය
ඔහුට එය කිසි විටෙකත් සිදු නොවීය
එම කුසලතාවන්ගෙන් ප්‍රවීණත්වයක් ඇත. ඔහු ගනී
ඒවා එතරම් ගණන් නොගනී!


මම සහතික කිරීම සඳහා යන විට, මම භාවිතා කළෙමි
අලංකාර, අලංකාර පුහුණුකරුවන් බිය ගැන්වීමට
සෑම දෙයක්ම එතරම් උත්සාහයක් නැති බවක් ඇති කළ.
මම ඉගෙන ගන්නා තෙක් මම ඊර්ෂ්‍යාවෙන් මිදුනෙමි
මා අගය කළ දේ, ඔවුන් කළ දේ සහ විශ්ලේෂණය කරන්න
මට අනුවර්තනය වී අවශෝෂණය කරගත හැකි දේ. මම වැඩකළා
ඉතා අසීරු, ඉගෙනීමට ඉගෙන ගත්, සාදන ලද a
මෝඩ වැරදි රාශියක් අවසානයේදී සම්මත විය
IAC විභාගය. වැදගත්ම දේ මම
මගේ සහතික කිරීමේ ගමනෙන් ඉගෙන ගත්තා
එම සාර්ථකත්වය හෝඩුවාවන් ඉතිරි කරයි.


මම සුපිරි වෙළඳසැලෙන් පිටව යද්දී, මැසිවිලි නඟමි
තෝරා ගැනීමේ මගේ දක්ෂතාවය ගැන මගේ හුස්ම යට
පාරවල් රෝද සහිත ට්‍රොලි, මට ඇහුණා
නිවේදනය. “කාලගුණය නිසා
කොන්දේසි, ගනුදෙනුකරුවන්ට කරුණාකර ආපසු පැමිණිය හැකිද?
ඔවුන්ගේ හිස් ට්‍රොලි ට්‍රොලි බොක්ක වෙත. ”
මම රථගාල දෙස බලා සමීක්ෂණය කළෙමි
අතිරික්ත දර්ශනයක්; සහාය නොදක්වන ට්‍රොලි
කාර් වලට තට්ටු කිරීම හා ගැටීම ඉතා කුඩාය
සෙලෝපේන් ඔතා ඇති ටියුලිප්ස් බුෆේ මල් කළඹක්
සහ මඟ දිගේ මඟ හැරීම
ඕෆ්, පුවත්පත් සරුංගල් මෙන් පියාසර කරයි,
මිනිස්සු පැටව් ගසමින් පියාඹනවා
ඔවුන්ගේ අත් දෙකෙන් අත් පත්‍රිකා වගේ
හිච්කොක්ගේ 'ද' හි දර්ශනයක්
පක්ෂීන්'.


මිනිසුන් අධික බරක් සමඟ පොරබදමින් සිටිනු මම දුටුවෙමි
ට්‍රොලි, ඒවා මෙන් පැද්දීමට උත්සාහ කරයි
රෝලර් බ්ලේඩින් හවුල්කරුවන්, දිගු කළ ආයුධ
භ්‍රමණයකින්. තවත් සමහරු කුඩා ආලෝකය සඳහා සැඟවී සිටියහ
භාණ්ඩ සුළඟින් උදුරාගෙන ඇතුළට වී බලා සිටියහ
ඔවුන්ගේ නිදහස් ට්‍රොලි වංචා කරන විට අනතුරු ඇඟවීම
නිදහසට.


මම ඇවිද්දා එකට මගේ නොසන්සුන් ට්‍රොලිය,
මෘදු නමුත් ස්ථිරව මගේ බර තබා ගැනීමට
එය දකුණට ගමන් කිරීමට උත්සාහ කරන විට එය ධාවන පථයේ,
මට හදිසියේම වැටහුණා මෙය පුහුණුකරුවන් බව
සේවාදායකයින්ගේ මුල් බැසගත් විට කරන්න
උපමා, ස්වයං සීමාකාරී විශ්වාසයන් සහ කුණාටු
දින. අපි ඔවුන් සමඟ ඇවිදින්නෙමු, මෘදු නමුත්
ඔවුන් කැමති පාරේ ස්ථිරව තබා ගැනීම
ඒ වෙනුවට රැඳී සිටින්න, බාධක සැරිසැරීමට ඔවුන්ට උදව් කරන්න
මඟ දිගේ සහ සමහර විට ඒවා සහන
බරක් නිසා එය අංශභාග වී ඇත
ඒවා අක්‍රියතාවයට.


දිශානතිය අතර වෙනස අපි දනිමු
හිස්බව සහ අධික බරක්
උපාමාරු දැමීමට. අපි දන්නවා වෙලාව කවදාද කියලා
තිරිංග යෙදීම සහ දිගටම කරගෙන යා යුත්තේ කවදාද යන්න
ගොස් ගම්‍යතාවයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. අප
භීතියෙන් මිදීමට අවධානය යොමු කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න.


මම ලෝකයේ වඩාත්ම විශ්වාසයෙන් නොසිටිනු ඇත
රියදුරු, නමුත් මම එය ලබා ගැනීමට දක්ෂයි
සාප්පු සවාරි. (සහ කරදර නොවන්න… මම
ඇත්තටම එපා සාකච්ඡාව ට්රොලිවලට!)


අවිඥානක නිපුණතාවය කුමක්ද? ඔබ
ඔබේ පුහුණු කිරීමේදී පමණක් නොව, සැළකිල්ලට ගන්න
නමුත් ඔබේ මුළු ජීවිත කාලය තුළම?

Janice
හන්ටර් යනු ලේඛකයෙක්, ගුරුවරයෙක් සහ IAC සහතික කළ පුහුණුකරුවෙකි
වර්තමානයේ නිවෙස් පුහුණු කිරීම පිළිබඳ විශේෂ izes තාවයක් - මිනිසුන්ට උදව් කිරීම
අව්‍යාජ, ආත්මයෙන් පිරුණු ජීවිත සහ ඔවුන් ආදරය කරන නිවාස නිර්මාණය කරන්න -
සහ පුහුණුකරුවන්ගේ සහතික කිරීමේ චාරිකා සඳහා සහාය වීම.
ඇය සිය සැමියා සහ දරුවන් දෙදෙනා සමඟ ස්කොට්ලන්තයේ ජීවත් වේ.


අමතන්න
lovingthedetails@aol.com
ඔබගේ
ඔබෙන් ලැබෙන ප්රයෝජනාත්මක ප්රතිචාරය


We'd love to get your feedback on any issue related to the
IAC. Do have any questions, concerns, encouragement or ideas
for improvement regarding anything we do including
membership benefits, certification, the VOICE, the direction
of the organization or anything else at all? Please send an
වෙත විද්‍යුත් තැපෑල යවන්න
feedback@certifiedcoach.org
. කරුණාකර අපට දියුණු වෙන්න උදව් කරන්න.

To sign up
and pay for membership

මෙහි ක්ලික් කරන්න
. Use your usual log-in information and
follow the instructions.

© 2008. All
rights reserved. International Association of Coaching