ඉතාලි අතථ්ය පරිච්ඡේදය

පරිච්ඡේදය පිහිටීම ඉතාලිය, අතථ්‍ය
පරිච්ඡේදය ජනාධිපති ආචාර්ය ඇලෙස්සැන්ඩ්‍රෝ අල්මොන්ටි
දුරකථන + 39 3920503527
පරිච්ඡේදය විද්‍යුත් තැපෑල: alessandro.almonti@smartbizconsulting.it
සමාජ මාධ්ය

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

පරිච්ඡේදයේ අරමුණු: