සහතික කරුවන්ගේ පාඩම්

සහතික සහතිකවල රූපය විමසන්න


සහතික කරන්නන්ගෙන් අසන්න: පැහැදිලි කරන්න
by
නැටලී ටකර් මිලර්, එම්එම්සී

Q: I’m having a debate with my triad buddies. If the coach “misses
or ignores what is most important”, as stated in Mastery #6, Clarify,
is it possible to still coach effectively? I say yes, because there is always
some truth to whatever the client brings to the session. My colleague says,
no way, you’re just going down rabbit holes if you don’t get to
the heart of the session.

I love this kind of debate! It’s not unlike some of the discussions the
certifiers might have when faced with this very issue in a scoring session.

The short answer is: you’re both right. With the risk of sounding trite
with “it depends,” it really does.

Now, first let me make it very clear that if there is not evidence of having
discovered the importance of something for the client whereby a noticeable and
transformative shift occurs, there are several factors to consider. There is
not a cut-and-dried answer to such a complex relationship as coach and client.

පළමුව, යම් දේවල් තීරණය කිරීමට ස්වාමියාගේ භාෂාව භාවිතා කරමු.

ඔවුන් ඇසූ දේ තහවුරු නොකරන උපකල්පනයන් අනුගමනය කරන්නේද?

Are there symptoms that are addressed without discovering what is driving the
symptoms?

පුහුණුකරු මාතෘකාවක් අවම කිරීම හෝ වැළකී සිටීම පෙනෙනවාද?

These are examples of behaviors that are not likely to be effective for gaining
clarity, and an outcome of “going down rabbit holes” is certainly
a possibility. It may well be difficult to have an overall productive session,
as we have seen in විශාරදත්වය
#3 (Engaged Listening) Infographic
ස්වාමීන් එක්ව වැඩ කරන ආකාරය.

Now, let’s consider a second instance. What if the coach misses something
important — not because of avoiding or solving or ignoring, but because there
is an excavation process taking place? As the coach identifies patterns of thought
or action, she gauges the reactions of the client and remains respectful to
the client’s process. There may be something the client is hinting at,
but is reluctant to fully share. Still, the effects of clarity are there. The
client feels understood, his energy is increased and there is more possibility
for further exploration.

We’ll assume that in neither of these examples the client has the proverbial
“ah-ha!” However, in the first instance, the coach’s behaviors
that show up under “Clarifying” could be indicative of similar skill
in other masteries, making it difficult to have a satisfying session. In the
second instance, there is more possibility of the client gaining clarity of
thought, or clarity of their relationship to the situation, which could result
in a fulfilling session.

So
please, continue to have these debates, and see if you, too, can find
evidence for both sides, citing the effects, measure, behaviors, etc.,
within the Masteries E-Book. (නිදහස්
for members
, $27
for non-members
).ඔබ සහතිකකරුවන්ගෙන් විමසීමට කැමති ප්‍රශ්නයක් තිබේද?
ඔබේ ප්‍රශ්න මෙහි ඉදිරිපත් කරන්න: http://certifiedcoachblog.typepad.com/blog/ask-the-certifiers.html.


නැටලී ටකර් මිලර්

 

එම්එම්සී හි නටාලි ටකර් මිලර් ඊයම් සහතිකය සහ සහතික කිරීමකි
අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විභාග කරන්නා මෙන්ම අතීත ජනාධිපතිවරයා ද වේ. නටාලි නිර්මාතෘවරියකි
Ageless-Sages.com ප්‍රකාශන (www.ageless-sages.com),
සහ සාහිත්‍ය ප්‍රභේදයේ නිර්මාතෘ, වැඩිහිටියන් සඳහා පින්තූර පොත්.

 


කරුණාකර IAC Coaching Masters පිළිබඳ ඔබේ ප්රශ්න යොමු කරන්න®
සහ සහතික කිරීමේ ක්රියාවලිය certification@certifiedcoach.org.