සහතික කරුවන්ගේ පාඩම්

දක්ෂ පුහුණුකරුවන් යනු හොඳින් විවේක ගත් පුහුණුකරුවන් ය. සහතික කරන්නන් බොහෝ සුදුසු විවේකයක් භුක්ති විඳින අතර සැප්තැම්බර් මාසයේදී නැවත "සජීවීව" පැමිණෙනු ඇත.ඔබගේ ප්‍රශ්න දිගටම එවීම සහ අගෝස්තු සුබ පැතුම්!