කරුණාකර IAC මතක තබාගන්න® ඕනෑම පුහුණු පුහුණු වැඩසටහන් හෝ පුහුණු උපදේශකයින්ට අනුමත කිරීම, ප්රවර්ධනය කිරීම හෝ දීමනා ලබා නොදේ. අපගේ විශේෂිත පුහුණු පුහුණු වැඩ සටහනකින් ස්වාධීනව සිටීම අපගේ මූලික ප්රතිපත්තියයි. පරිපූර්ණ සහතික කිරීමේ ක්රියාවලියෙහි වලංගුභාවය හා අධිකාරිය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙය අත්යවශ්ය වේ. ඔබේ වෘත්තීය සංවර්ධන අවශ්යතා සපුරාලීමට අවසර ලත් බලයලත් බලපත්රලාභීන් (පුහුණු වැඩසටහන් සහ උපදේශකයින්) පර්යේෂණය කිරීමට කාලය ගන්න.

පාසැලේ හෝ උපදේශකයෙකු සොයාගන්න

ස්ථානය අනුව සෙවීම
භාෂාවෙන් සොයන්න