කාල්ොත්ටි පුහුණු මධ්යස්ථානය

කාල්ොත්ටි පුහුණු මධ්යස්ථානය

කාල්ොත්ටි පුහුණු මධ්යස්ථානය

ලාංඡනය

පාසල් තොරතුරු

  • ප්රධාන ඇමතුම්: ගිලියන් G. කාල්ටොට් ආර්
  • ලිපිනය: ඇව. විදුහල්පති ඩේස් ලේස් ක්ලෙලිලිනස්. සී.සී. ලාස් ක්ලෙලින්නාස්. 1-10 11-XNUMX X නුමුහුන් කාර්යාලය
  • නගරය: වැලෙන්සියා
  • ප්රාන්තය හෝ පළාත: කැරබෝබෝ
  • රට: වෙනිසියුලාව
  • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
  • වෙබ් අඩවිය
නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?