රෝසන්න මරුරු සුවතා ආයතනය

රෝසන්න මරුරු සුවතා ආයතනය

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: රොසැනා මොරෝ
 • ලිපිනය: Escazu, Trejos Monteolegre
 • නගරය: සැන් ජෝස්
 • රට: කොස්ට රිකා
 • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා හා වෘත්තීය පුහුණුකරුවන් සඳහා වූ වෘත්තීය සමිතිය, විශ්ව විද්යාලය සීසීසිස් මෙඩිකාස (UCIMED) සමඟ කැඳවනු ලැබේ.

  පාඨමාලා සංයුක්ත කිරීම සහ පුහුණු කිරීම ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සංවිධාන.

  නිමේෙරෝ ඩී ටෙලෙෆොනෝ: (506) 8312-3936 / (506) 8557-8250

  අමතන්න: info@rosannnamauro.com

නැවත සොයන්න