පුහුණුකරු ජින්නි ​​වෑන්ග්

පුහුණුකරු ජින්නි ​​වෑන්ග්

පුහුණුකරු ජින්නි ​​වෑන්ග්

පාසල් තොරතුරු

  • ප්රධාන ඇමතුම්: ජින්නි ​​වෑන්ග්
  • ලිපිනය: n0.14, Lane 135, JIAN- TANG RD., SHIN-SHIN DISTRICT
  • නගරය: කෞෂුං
  • රට: : තායිවාන්
  • මූලික භාෂාව: සාම්ප්රදායික චීන
  • වැඩසටහන ගැන:

    I like to put IAC Mastries on my parenting coaching courses , or personal course or one on one service , or promoting Seminer or study group , for public in Taiwan! wish more people can know IAC. The program characters are support personal an parenting to discovery his or herself , and know their value then setting their goal and come truth their dream s or becoming to wanted parenting role and do them role well!

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?