එක්යිටෝ පුහුණු

එක්යිටෝ පුහුණු

එක්යිටෝ පුහුණු

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: Coach José Angel Arán Escalona
 • නගරය: පුබෙලා
 • රට: මෙක්සිකෝ
 • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  Conferencias, talleres y seminarios, certificación de Coaching de Emprendimiento y Coaching de Vida.

  Coach José Angel Arán Escalona
  CEO Exyto VCT
  Vicepresidente de Educación CANACO Puebla
  Cel: 2225998565
  Facebook: ExytoVCT
  Twitter y persicope: CoacharanVCT

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?