විධායක කදවුර

විධායක කදවුර

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: අංජලී නයර්
 • ලිපිනය: 103 / 2, ලේක් වීව් ෆාම්
 • නගරය: වයිට්ෆීල්ඩ්
 • ප්රාන්තය හෝ පළාත: බැංගලෝර්
 • රට: ඉන්දියාව
 • මූලික භාෂාව: ඉංග්රීසි
 • වෙබ් අඩවිය
 • පුහුණුකරුවන්: ආන්ජලී නයීර්, මාධී අචාර්යයා
 • වැඩසටහන ගැන:

  අන්තර්ජාතික මට්ටමේ පුහුණු ක්රමවේදයන් සහ විවිධ පුහුණු ක්රමවේදයන් මත පදනම්ව 4 මට්ටම ඉහළින් ව්යාප්ත වී ඇති 3 මාසයේ මාර්ගගත පුහුණු සහතික කිරීමේ වැඩසටහනක් සපයන ඉන්ට්රැඩ් විධායක පාසල (ISEC). විස්තර www.isecindia.in හි ලබාගත හැකිය

නැවත සොයන්න