ලැටම් පුහුණු ජාලය

ලැටම් පුහුණු ජාලය

ලැටම් පුහුණු ජාලය

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: ජෝස් ඇලෙජැන්ඩ්‍රෝ කියුටෝ පෝටෝකරෙරෝ
 • ලිපිනය: Calle Alcanfores 140, Of. 102 - මිරාෆ්ලෝරස්
 • නගරය: ලීමා
 • රට: පේරු
 • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  LATAM Coaching Network, es la escuela de coaching, innovación y aceleramiento empresarial con mayor extensión en Latinoamérica.

  සාක්ෂි Especializaciones: පුහුණු කිරීම Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching Organisacional.

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?