ODE උපදේශනය

ODE උපදේශනය

ODE උපදේශනය

ODE උපදේශන ලාංඡනය

පාසල් තොරතුරු

 • ලිපිනය: Room 1504, Wangjiao Plaza, No. 175 Yan An East Road, Huangpu District,
 • නගරය: ෂැංහයි
 • රට: චීනය
 • මූලික භාෂාව: මැන්ඩරින්
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  Beijing Branch
  Room 1201, Baoneng Center,
  No.12 Building, East Futong Street,
  Chaoyang District, Beijing, 100102,
  P.R. China
  දුරකථන: + 86 10 84763165

  SMG-IAC Coach Accreditation Program leading to the IAC Coaching MasteriesTM Certification

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?