ODE උපදේශනය

ODE උපදේශනය

ODE උපදේශනය

ODE උපදේශන ලාංඡනය

පාසල් තොරතුරු

 • ලිපිනය: කාමර 1504, වන්ජියාඕ ප්ලාසා, අංක 175 යාන් ඊස්ට් ඊස්ට් පාර, හුවාපු දිස්ත්රික්කය,
 • නගරය: ෂැංහයි
 • රට: චීනය
 • මූලික භාෂාව: මැන්ඩරින්
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  බීජිං ශාඛාව
  කාමර 1201, Baoneng මධ්යස්ථානය,
  අංක 12 ගොඩනැගිල්ල, ඊස්ට් ෆුටුං වීදිය,
  චඔයන්ග් දිස්ත්රික්කය, බීජිං, 100102,
  PR චීනය
  දුරකථන: + 86 10 84763165

  IAA Coaching Masteries ටීඑම් සහතික කිරීම සඳහා මග සලසන SMG-IAC පුහුණුකරු ප්රතීතන වැඩසටහන

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?