උපායමාර්ගික පුහුණු ඇකඩමිය

උපායමාර්ගික පුහුණු ඇකඩමිය

උපායමාර්ගික පුහුණු ඇකඩමිය

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: Irina Mikhalitsina
 • ලිපිනය: 206-146 Francois st.
 • නගරය: මොන්ට්රියල්
 • ප්රාන්තය හෝ පළාත: QC
 • රට: කැනඩාව
 • මූලික භාෂාව: රුසියානු
 • වෙබ් අඩවිය
 • වැඩසටහන ගැන:

  We deliver Strategic Coaching training and certification, authentic NLP and other Coaching Programs based on IAC Coaching Masteries® and Code of Ethics.

  Strategic Coaching Academy brings professional coaching education all over the world through live and online programs.

  Our goal is to provide well-structured, quality and practical training to meet growing demand for competent coaches.

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?