ස්නායු විද්යාව සහ පුහුණු ආයතනය

ස්නායු විද්යාව සහ පුහුණු ආයතනය

ස්නායු විද්‍යා හා පුහුණු ආයතනය

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: ලුයිස් ගිව්රියා
 • ලිපිනය: Blessington Dr.
 • නගරය: ෆ්රිසෙකෝ
 • ප්රාන්තය හෝ පළාත: TX
 • තැපැල් කේතය: 75036
 • රට: එක්සත් ජනපදය
 • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
 • වෙබ් අඩවිය
 • පුහුණුකරුවන්: ලුයිස් ගවීරියා, සැන්ඩ්‍රා ජිරාල්ඩෝ
 • වැඩසටහන ගැන:

  Professional coaching training, based in neuroscience.
  Entrenamiento en coaching profesional basado en neurociencias.

නැවත සොයන්න