ස්නායු විද්යාව සහ පුහුණු ආයතනය

ස්නායු විද්යාව සහ පුහුණු ආයතනය

ස්නායු විද්යාව සහ පුහුණු ආයතනය

Neuroscience & Coaching Institute

පාසල් තොරතුරු

 • ප්රධාන ඇමතුම්: ලුයිස් ගිව්රියා
 • ලිපිනය: 1458 Garden Road
 • නගරය: වෙස්ටන්
 • ප්රාන්තය හෝ පළාත: FL
 • රට: එක්සත් ජනපදය
 • මූලික භාෂාව: ස්පාඤ්ඤ
 • වෙබ් අඩවිය
 • පුහුණුකරුවන්: Luis Gaviria, Sandra Giraldo
 • වැඩසටහන ගැන:

  High level neuroscience based coaching training, with the tools and strategies to help in transforming lives towards excellence and happiness. Entrenamiento en coaching de alto nivel basado en neurociencias, con herramientas y estrategias para ayudar a transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad.

නැවත සොයන්න

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?