මැඩ්රිඩ්, ස්පාඤ්ඤය

මැඩ්රිඩ්, ස්පාඤ්ඤය

පරිච්ඡේදය
නායකයා ජුවාන් මැනුවෙල් පීරිස් ග්රන්ජාස්
දුරකථන +34 678 23 03 37 (coachjuanman@gmail.com)
විද්යුත් තැපෑල IACspain@certifiedcoach.org
සමාජ මාධ්ය
ෆේස්බුක් IAC SPAIN MADRID
ඉන්ස්ටග්රෑම් IacSpainMadrid
බ්ලොග් http://iacspainmadrid.org/

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

2 Renuniones Mensuales

පරිච්ඡේදයේ අරමුණු:

Contact Chapter Leader o visit our Social Media for more information

නව එන්බීඑන් 8 සහ 9 2019, අන්තර්ජාතික IAC සහ බාසිලෝනා සම්මේලනය.

Atent @ thunderstorm යනුවෙන් හැඳින්වේ. අන්යයන් පුහුණු කිරීම සඳහා ආධුනිකයන් කළ යුතුය.

IAC® අමතන්න

විද්යුත් IAC

ප්රශ්නය?