මාස්ටර්ස් ටෙලිකොන්ෂන්ස්


කරුණාකර අපගේ ඉදිරි දුරකථන සංවාද සඳහා දින දර්ශන සලකුණු කරන්න.
IAC මණ්ඩල සාමාජිකයින් IAC සමඟ ඇමතුම් ලබා දෙනු ඇත
ශාස්ත්‍රපති උපාධිය පිළිබඳ ඔබගේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සහතිකකරුවන්
සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ඔබේ ප්‍රතිපෝෂණය ඇසීම
මාස්ටර්ස් සහ අයිඒසී සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම.
කරුණාකර අප හා එක්වන්න ජූලි 19th, 9pm ET සහ අඟහරුවාදා,
ජූලි 24th 1pm ET. අපි දුරකථන අංක නිවේදනය කරන්නෙමු
ජූලි VOICE.