මොන්ටෙවීඩියෝ උරුගුවේ

9 / 12 / 2016 සිට පරිච්ඡේදය
නායකයා ගොන්සාලෝ ඩි ලා ඇල
වෙබ් https://certifiedcoach.org/montevideo-uruguay/
දුරකථන + 598 91756176
විද්යුත් තැපෑල iacmontevideo@certifiedcoach.org
පරිච්ඡේද ලිපිනය මොන්ටෙවිඩියෝ, උරුගුවේ
සමාජ මාධ්ය https://www.facebook.com/IACUruguay

https://www.instagram.com/iac_uruguay

ආරම්භක සභාපති / උපදේශක: ජෙරාඩෝ සිල්බට්
දුරකථන අංකය: + 59894156396

පරිච්ඡේද ක්රියාකාරීත්වය:

රැස්වීම් මාසිකව පැවැත්වේ.

වැඩි විස්තර සඳහා, පරිච්ඡේදයේ සභාපති ගොන්සාලෝ ඩි ලා ඇල අමතන්න සහ අපගේ සමාජ මාධ්‍ය අනුගමනය කරන්න.