නව IAC-වෘත්තිකයින්

සුබපැතුම් නයිජල් කම්බර්ලන්ඩ් ඩුබායි, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය සහ රුඩොල්ෆ් ගර්ට්රි මෑතකදී IAC-වෘත්තිකයා තනතුරට පත් වූ එක්සත් ජනපදයේ ලෙස්බර්ග් ප්රාන්තයේ VA