නව IAC-වෘත්තිකයින්

සුබපැතුම් ඇන්ජෙලා ස්ප්ක්ස්මන් හොංකොං සිට ගල්ඔය කැමේනෝවා ඕස්ට්රේලියාවේ චෙරිබ්රෝක් සිට ඕස්ට්රේලියාවේ IAC-වෘත්තිකයා තනතුරට පත් කර ඇත!