නව මාධ වෘත්තිකයින්

සුබපැතුම් ජෝර්ජ් එල්සෙන්සා මෙක්සිකෝවේ වෘත්තිකයා තනතුරට මෑතකදී උපයාගත් මෙක්සිකෝවේ කේරෙටාරෝගෙන්!

1 thought on “New Masteries Practitioners”

  1. සුභපැතුම්:
    පුහුණු මාස්ටර් මත වැඩ කිරීමට යමෙකු සොයන්නේ කවුරුන්ද යන්න මා සොයමි. මම ලිඛිත පරීක්ෂණය සම්මත කර ඇත (මීට පෙර පිට්ස්බර්ග්හි ඩුක්සින් විශ්ව විද්යාලය විසින් සහතික කරන ලද).
    මම ජාත්යන්තරව අත්දැකීම් සහ දුරකථනය ස්කයිප් හෝ වැඩ කිරීමට සමත් වී සිටිමි. මට සම්බන්ධ කර ගත හැකිය linda@wecoach.biz.
    ස්තුතියි :)
    ලින්ඩා

අදහස් වසා දමා ඇත.