නව මාධ වෘත්තිකයින්

මෑතකදී මාස්ටර්ස් වෘත්තිකයා තනතුරට පත් වූ පහත පුහුණු පුහුණුකරුවන් වෙත සුභ පැතුම්!

  • හොං කොං සිට ඇලික් කෝන්
     
  • චීනයේ ගුවැන්ෂුෂේන්හි මිනෝ (ඉසබෙල්) වෑන්ග් වෑන්ග්
     
  • චීනයේ Jiangsu Wuxi සිට වන්ග් හූයි අයින් (මාග්රාට්)
     
  • ස්විට්සර්ලන්තයේ ක්ලැරන්ස්හි මැනුවුලා බර්ගර්