නව මාධ වෘත්තිකයින්

මෑතදී මාස්ටර්ස් වෘත්තිකයා තනතුරට පත් වූ කලාතුරෝ ඕරන්ටස් සහ ලූවි ගවි්රියාට සුභ පැතුම්!