විවෘත චැට් ඇමතුම්

පෙබරවාරි මාසයේ IAC විවෘත චැට් වෙත පිවිසෙන්න ඔබේ විශ්මය දනවන හැකියාවන් බලා සිටින ස්වේච්ඡා අවස්ථාවන් බලා සිටින ආකාරය සොයා ගැනීමට! ඔබ IAC වෙත වඩාත් කාර්යභාරයක් ඉටුකිරීමට අවශ්ය නම්, ඔබගේ ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සහ අදහස් ඇසුනු කිරීමට මෙම ඇමතුමට එක්වන්න!

මෙම ඇමතුම සටහන් කරනු ලබන අතර, පුහුණු කිරීම සඳහා මාර්ගය පුළුල් කිරීම සඳහා සෑම කෙනෙකුටම සහ ඕනෑම කෙනෙකුට විවෘත විය හැකිය.

දිනය: පෙබරවාරි 11th, 2014
වේලාව: 9: 30 am (නැගෙනහිර)
සත්කාරකත්වයෙන්: නටාලි ටකර් මිලර්
ලියාපදිංචි වන්න: මෙහි