විවෘත චැට් ඇමතුම්

විශේෂ සංස්කරණ කවුළුව අපගේ ස්පාඤ්ඤ කතා මිතුරන් සඳහා ඇමතීම!


දිනය: නොවැම්බර් 29th, 2013
වේලාව: 1: 00 ප.ව.
සත්කාරකත්වයෙන්: පැප් ඩෙල් රියෝ
ලියාපදිංචි වන්න: මෙහි