පැසෝ 1: ශාස්ත්‍රපති වෘත්තිකයා

එල් අයිඒසී මාස්ටර්ස් ප්‍රැක්ටිකල්

Este paso evalúa la comprensión ප්‍රජානන ඩි ලාස් IAC පුහුණු ශාස්ත්‍රපති.

එල් මාස්ටර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් එස් උනා ඩිසයිනේෂන් ඔටෝර්ගාඩා අ ලොස් මයිම්බ්‍රොස් ක්වීන් හැන් ඩෙමොස්ට්‍රඩෝ අන් කොනොසිමෙන්ටෝ ඩි ලාස් අයිඒසී කෝචින් මාස්ටර්ස් ® හැන් ක්‍රෙඩෝ යූ ප්ලෑන් පැරා සු ඩෙසරොලෝ ප්‍රොෆෙෂනල් කොන්ටිනෝ (එම්පීඩීපී) එස්ටෝ එස් ඇබ්ලිගටෝරියෝ වයි සු ප්‍රයිමර් පැසෝ හැසියා ලා සර්ටිටේෂන්.

මාස්ටර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් එස් ලා ඩිසයිනේෂන් ඩි ලා අයිඒසී ක්වෝ ඇබෝර්ඩා ලාස් නෙක්සිඩේඩ්ස් කැම්බියන්ට්ස් ඩි ලොස් පුහුණුකරුවන් වයි ලා ප්‍රොෆෙසියන් ඩෙල් කෝචින්. X සලකා බලන්න una designación de aprendizaje y demuestra el සම්මුතිය ඩි uno con la práctica de las 9 IAC Coaching Masteries® y la Integración de estas habilidades de alto nivel en su vida profesional.

Aunque puede ser Independente, teniendo mérito por derecho propio como designación de aprendizaje, también se puede Celebrar como un trampolín para el Paso 2 de la සහතිකය designación de සහතික කළ මාස්ටර්ස් පුහුණුකරු o MMC (මාස්ටර් මාස්ටර්ස් පුහුණුකරු). Un Masteries Practitioner, por el contrario, es alguien que trabaja para aprender y encarnar a las Maestrías.

Or Por qué querría un coach esta designación?

  • Este es un paso commitatorio para completetar el proceso de certación. Proporciona una designación දෘශ්‍යමාන que demuestra que los miembros están practiceicando con los estándares mnimos.
  • Declarar públicamente los estándares del coach para su práctica del coach.

¿Cómo obtiene un coach la designación de IAC® Masteries Practitioner?

  • ඩෙස්කාගර් වයි සම්පුර්ණ එල් ආධුනික සංවර්ධන සැලැස්ම y එන්වියර්ලෝ පෝර් කොරියෝ ඉලෙක්ට්‍රොනිකෝ අ certification@certifiedcoach.org එල් රිවිසර් ඩි එම්පීඩීපී ඩි ලා අයිඒසී සේ කොමියුනිකාරේ කොන් usted para la conversationación de revisión del MPDP.
  • Lograr un puntaje de aprobación en el examen en línea del Paso 1. ඇප්‍රොබාර් සඳහා 70% ක් අවශ්‍ය වේ. Esto evalúa su conocimiento y domioio de las Maestrías y los estándares éticos. Las puntuaciones se calculan autoáticamente en función de sus respuestas y se le envían por coro electrónico. También puede realizar el examen de práctica (gratis).

La designaci den de Masteries Practitioner se otorgará dentro de 6 semanas después de completetar con éxito la prueba en línea y la revisión del Plan de Desarrollo Profesional de last Mestrías (MPDP).

Obtener la certación:

Si está interesado en obtener la certación, el primer paso es obtener la designación de Masteries Practitioner. IAC ofrece un paquete Masteries Practitioner a un precio especial de US $ 319. Este paquete de Masteries Practitioner ofrece un atractivo ahorro de US $ 97. ඇතුළත් වේ:

  • Una membresía anual (US $ 169)
  • එන් ලීනියා (ඇමරිකානු ඩොලර් 97) පරීක්ෂා නොකරන්න
  • මාස්ටර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් ඩිවෙලොප්මන්ට් ප්ලෑන් (එම්පීඩීපී - ඇ.එ.ජ. ඩොලර් 150)

Si es miembro de la IAC, aún puede comprar el paquete Masteries Practitioner y su membresía de IAC se extnderá por un año más. Asegúrese de comprar la membresía con su identificación de correo electrónico registrada con la IAC.